ізохорний ізобарний процес тиск газу

ізохорний ізобарний процес тиск газу


задача 11415

При ізохоричному нагріванні кисню об'ємом V = 50 л тиск газу змінився на Δp = 0,5 МПа. Знайти кількість теплоти Q, надану газу.

задача 11552

Знайти залежність середньої довжини вільного пробігу <l> молекул ідеального газу від тиску р при наступних процесах: 1) ізохоричному; 2) ізотермічному. Зобразити ці залежності на графіках.

задача 11555

Знайти залежність середнього числа зіткнень (z) молекули ідеального газу в 1 с від температури Т при наступних процесах: 1) ізохоричному; 2) изобарном. Зобразити ці залежності на графіках.

задача 11574

Знайти залежність теплопровідності λ від тиску р при наступних процесах: 1) ізотермічному; 2) ізохоричному. Зобразити ці залежності на графіках.

задача 11643

Газ знаходиться в критичному стані. У скільки разів зросте тиск р газу, якщо його температуру Т ізохорно збільшити в k = 2 рази?

задача 11645

У результаті ізохорного нагрівання водню масою m = 1г тиск р газу збільшився в два рази. Визначити зміну ΔS ентропії газу.

задача 12586

Водень масою m = 100 г був ізобарно нагрітий так, що об'єм його збільшився у n = 3 рази, потім водень був ізохорно охолоджений так, що тиск його зменшився у n = 3 рази. Знайти зміну

задача 13279

Накресліть графіки ізотермічного, ізобарного і ізохоричного процесів в координатах p і V, p і T, T і V.

задача 13327

Вважаючи азот ідеальним газом, визначте його питому теплоємність: 1) для ізохоричного процесу; 2) для ізобарного процесу.

задача 13333

Визначте кількість теплоти, передану газу, якщо в процесі ізохоричного нагрівання кисню об'ємом V = 20 л його тиск змінився на Δр = 100 кПа.

задача 13337

Кисень об'ємом 1 л знаходиться під тиском 1 МПа. Визначте, яку кількість теплоти необхідно надати газу, щоб: 1) збільшити його обсяг удвічі в результаті ізобарного процесу; 2) збільшити його тиск удвічі в результаті ізохоричного процесу.

задача 13341

Азот масою m = 50 г знаходиться при температурі T1 = 280 К. В результаті ізохоричного охолодження його тиск зменшився в n = 2 рази, а потім у результаті ізобарного розширення температура газу в кінцевому стані стала рівною початковій. Визначте: 1) роботу, вчинену газом; 2) зміну внутрішньої енергії газу.

задача 13360

Iдеальний газ (ν = 2 моль) спочатку ізобарно нагріли, так що обсяг газу збільшився в n1 = 2 рази, а потім ізохорно охолодили, так що тиск його зменшилася в n = 2 рази. Визначте приріст ентропії в ході вказаних процесів.

задача 16094

Коефіцієнти в'язкості і теплопровідності деякого газу за певних умов η = 9·10–6 Па·с, λ = 90 мкВт/(м·К). Яку кількість теплоти отримав газ в ізохоричному нагріванні, якщо його температура збільшилася на 20 К?

задача 16480

Знайти тиск і середню кінетичну енергію теплового руху молекул 0,8 молей гелію на початку процесу, зображеного на рис. 4, де 2-3 — ізотерма. Відомо, що середня квадратична швидкість молекул в кінцевому стані 2,5 км/с, а тиск в ізохоричному процесі змінюється в 2,5 рази.

задача 17493

Деякий газ масою m = 0,1 кг при певних умовах має коефіцієнт в'язкості η = 8,6·10–6 Па·с і коефіцієнт теплопровідності λ = 89,9·10–3 мВт/(м·К). На скільки збільшиться температура газу, якщо при ізохоричному нагріванні він отримає кількість теплоти Q = 20 Дж?

задача 18299

На малюнку наведено графік залежності тиску незмінної маси газу від температури. Зміни відбуваються в напрямку стрілки. Який процес відбувається з газом на ділянці AB?

1) ізотермічне розширення;
2) ізотермічний стиск;
3) ізохорне нагрівання;
4) ізобарне нагрівання.

задача 20700

Два моля идеального одноатомного газа сначала изобарно нагрели, а затем, изохорно охладили до первоначальной температуры, при этом давление газа уменьшилось в три раза (см. рис.). После этого система изотермически вернулась в начальное состояние. Начальная температура газа равна Т = 400 К. Какое количество теплоты получил газ за весь процесс?

задача 20949

Спочатку об'єм одноатомного ідеального газу ізобарно збільшили в 2 рази, внутрішня енергія газу при цьому зросла на 600 Дж. Потім, не змінюючи об'єм газу, його тиск ізохорно збільшили в 2 рази. Яку кількість теплоти отримав газ в двох процесах?

задача 23067

Яку кількість тепла Q треба надати суміші газів, що складається з М1 = 200 г кисню і М2 = 300 г азоту, для її ізохорного нагрівання ΔТ = 20 К?

задача 23482

Яку кількість теплоти Q треба повідомити суміші газів, що складається з m1 = 150 г водню та m2 = 300 г гелію, для її ізохорного нагрівання на ΔT = 10°C?

задача 23542

Деякий газ масою один кг за певних умов має коефіцієнт в'язкості η1 = 8,6·10–6 Па·с та коефіцієнт теплопровідності χ1 = 90·10–3 мВт/(м·К). Яку кількість теплоти треба повідомити газу для його ізохорного нагрівання на 19 К?

задача 23545

Деякий газ у ізохорному нагріванні отримав кількість теплоти Q = 20 Дж. На скільки при цьому збільшилася його температура, якщо в початковому стані коефіцієнт в'язкості η = 9 мкПа·с, а коефіцієнт теплопровідності χ = 90 мкВт/К?

задача 23939

Азот масою 50,0 г знаходиться за температури 17°С. В результаті ізохорного охолодження його тиск зменшився вдвічі, потім в результаті ізобарного розширення температура газу в кінцевому стані дорівнювала початковій. Визначити роботу, виконану газом, зміну внутрішньої енергії та кількість теплоти, повідомленої газу. Зобразити процес на діаграмі "давление - объем".

задача 24487

Ідеальний двоатомний газ (ν = 3 моль), що займає об'єм, V1 = 5 л та перебуває під тиском p1 = 1 МПа, піддають ізохорному нагріванню до Т2 = 500 К. Після цього газ піддали ізотермічному розширення до початкового тиску, а потім він в результаті ізобарного стиснення повернений початковий стан. Побудуйте графік циклу та визначте термодинамічний ККД циклу.

задача 24503

При ізобарному нагріванні газу ΔТ1 = 100 К потрібно Q12 = 4,2 кДж теплоти, а при ізохорному охолодженні газ віддає Q23 = 5,04 кДж теплоти при зменшенні тиску вдвічі. Початкова температура газу при ізохорному охолодженні T2 = 400 К. Побудуйте графіки цих процесів у координатах P – V. 1. Визначте коефіцієнт Пуассона для цього газу. 2. Знайдіть зміну ентропії ΔS газу для кожного із ізопроцесів і для всього процесу в цілому.

задача 24622

Якщо ідеальний газ перевести зі стану 1 у стан 3 спочатку ізобарно (ділянка 1 – 2, рис. 58) а потім ізохорно (ділянка 2 – 3), то буде проведена деяка робота, а перехід зі стану 1 у стан 3 зробити безпосередньо по прямій 1 – 3, то робота збільшиться у n разів. Знайти тиск газу p3 у стані 3, якщо у стані 1 p1 = 100 кПа, а n = 5.

задача 24826

Кисень масою m = 0,5 кг (M = 0,032 кг/моль) при температурі Т = 320 К охолодили ізохорно, внаслідок чого його тиск зменшився в n = 3 рази. Потім газ ізобарно розширили так, що температура його дорівнювала початковій. Знайдіть роботу газу. Як змінилася його внутрішня енергія? Яку кількість теплоти отримав газ?

задача 25065

Одноатомний газ здійснює цикл, в якому він спочатку ізохорно нагрівається так, що тиск збільшується в 2 рази, потім його об'єм ізобарно збільшується в 3 рази, потім тиск газу падає ізотермічно до початкового і газ повертається у вихідний стан. Намалюйте PV-діаграму циклу та розрахуйте його ккд.

задача 25067

Одноатомний газ здійснює цикл, в якому спочатку його тиск ізотермічно збільшується в 2 рази, потім при ізобарному нагріванні об'єм повертається до початкового значення і при ізохорному охолодженні газ повертається у вихідний стан. Намалюйте PV-діаграму циклу та розрахуйте його ккд.

задача 25068

Багатоатомний газ робить цикл, в якому спочатку його об'єм зростає прямо пропорційно його тиску, потім газ ізохорно охолоджується так, що тиск падає до початкового значення, потім газ ізобарно повертається газ у вихідний стан. Намалюйте PV-діаграму циклу та розрахуйте його ккд, якщо Рmax=2Pmin, Vmax=3Vmin.

задача 25069

Кисень здійснює цикл, у якому він спочатку ізохорно нагрівається так, що тиск збільшується в 1,5 рази, потім його об'єм ізобарно збільшується в 2 рази, потім тиск газу падає ізотермічно до початкового і газ повертається у вихідний стан. Намалюйте PV-діаграму циклу та розрахуйте його ккд.

задача 25070

Водень здійснює цикл, в якому спочатку його тиск ізотермічно збільшується в 2 рази, потім при ізобарному нагріванні об'єм повертається до початкового значення і при ізохорному охолодженні газ повертається у вихідний стан. Намалюйте PV-діаграму циклу та розрахуйте його ккд.

задача 25071

Одноатомний газ ізотермічно стискається, при цьому його тиск збільшується в 3 рази, потім газ ізобарно розширюється до початкового значення об'єму, після чого повертається ізохорно у вихідний стан. Намалюйте PV-діаграму циклу та розрахуйте його ккд.

задача 25072

Багатоатомний газ ізобарно нагрівається так, що об'єм збільшується в 3 рази. Потім об'єм газу зменшується до початкового так, що тиск змінюється прямо пропорційно до об'єму. Після чого газ ізохорно повертається до вихідного стану. Причому Pmax=2Pmin. Намалюйте PV-діаграму циклу та розрахуйте його ккд.

задача 26700

Кисень займає об'єм 5 л при тиску 0,2 МПа, а при тиску 1 МПа та ж маса газу займає об'єм 2 л. Визначити кількість теплоти, надану газу в процесі переходу з першого стану в другий, зміну внутрішньої енергії і виконану газом роботу, якщо процес відбувався: 1) спочатку ізохорно, потім ізобарно; 2) спочатку ізобарно, потім ізохорно. Поясніть збіг і відмінність відповідей.

задача 50147

При ізохорному процесі газу надано 4·1010 Дж теплоти. Розрахувати зміну внутрішньої енергії і роботу з розширення газу.

задача 50152

При ізохорному охолодженні ідеального газу, взятого при температурі 480 К, його тиск зменшився в 1,5 рази. Якою стала кінцева температура газу?

задача 50154

При ізохорному нагріванні ідеального газу, взятого при температурі 320 К, його тиск збільшився від 1,4·105 до 2,1·105 Па. Як змінилася температура газу?

задача 50297

Кисень займає обсяг 2 л при тиску 0,2 МПа, а при тиску 1МПа та ж маса газу займає об'єм 5 л. Визначте кількість теплоти, надану газу в процесі переходу з першого стану в другий, зміну внутрішньої енергії і виконану газом роботу, якщо процес відбувається: 1) спочатку ізохорно, потім ізобарно; 2) спочатку ізобарно, потім ізохорно. Поясніть збіг і відмінність відповідей.

задача 50386

3 моля азоту щільністю ρ = 1,25кг/м3 ізохорно нагріли так, що його тиск змінився з 1,1·105 Па до 1,6·105 Па, а потім ізобарно стиснули до первісної температури. Визначте температури в кожному з трьох описаних станів і кінцевий обсяг газу. Зобразіть графіки цих процесів в координатах Р-Т.

Другие предметы