підвісити вантаж масою натяг нитки довжина кут заряд кулі сила

підвісити вантаж масою натяг нитки довжина кут заряд кулі сила


задача 10048

Блок масою m = 0,4 кг, що має форму диска, обертається під дією сил натягу нитки, до кінців якої підвісили вантажі масами m1 = 0,3 кг і m2 = 0,7 кг. Визначте сили натягу Т1 і T2 нитки по обидві сторони блоку.

задача 10547

Через нерухомий блок масою m = 0,2 кг перекинутий шнур, до кінців якого підвішені вантажі масами m1 = 0,3 кг і m2 = 0,5 кг. Визначити сили натяжіння шнура T1 і T2 по обидві сторони блоку під час руху вантажів, якщо масу блоку можна вважати рівномірно розподіленою по ободу.

задача 10662

Три однакові маленькі кульки масою m = 0,12 г підвішені до однієї точки на нитках довжиною l = 20 см. Які заряди слід передати кулькам, щоб кожна нитка становила з вертикаллю кут α = 30°? Масу нитки не враховувати.

задача 10681

До нескінченної вертикальної рівномірно зарядженої площини на нитці підвішена однойменно заряджена кулька зарядом Q = 670 пКл і масою m = 40 мг. Натягнення нитки, на якій висить кулька, F = 490 мкн. Визначити поверхневу щільність заряду площини.

задача 11158

Через нерухомий блок масою m = 0,2 кг перекинуто шнур, до кінців якого підвісили вантажі масами m1 = 0,3 кг і m2 = 0,5 кг. Визначити сили натягу T1 и T2 шнура по обидві сторони блоку під час руху вантажів, якщо маса блоку рівномірно розподілена по ободу.

задача 11712

Дві кульки масою m = 0,1 г кожна підвішені в одній точці на нитках довжиною L = 20 см кожна. Отримавши однаковий заряд, кульки розійшлися так, що нитки утворили між собою кут α = 60°. Знайти заряд кожної кульки.

задача 12560

Дві кульки масою m = 1 г кожна підвішені на нитках, верхні кінці яких з'єднані разом. Довжина кожної нитки l = 10 см. Які однакові заряди треба надати кулькам, щоб вони розійшлися на кут α = 60°?

задача 13038

До нитки підвішений вантаж масою т = 500 г. Визначте силу натягу нитки, якщо нитку з вантажем: 1) піднімати з прискоренням 2 м/с²; 2) опускати з прискоренням 2 м/с².

задача 13097

На нитці підвішена кулька маси m = 200 р. Кульку відхиляють на кут α = 45° і відпускають. Обчислити силу натягу нитки в момент, коли кулька проходить положення рівноваги.

задача 13194

До стелі вагона, що рухається в горизонтальному напрямку з прискоренням а = 9,81 м/с2, підвішена на нитці кулька масою m = 200 г. Визначте для усталеного руху: 1) силу натягу нитки Т, 2) кут φ відхилення нитки від вертикалі.

задача 13789

На двох тонких шовкових нитках довжиною по 10 см підвішені дві маленькі кульки масою по 0,5 г кожна. Визначити кут, на який розійдуться нитки, якщо кулькам повідомити однакових зарядів по 2,3·10–8 Кл.

задача 14467

До нитки підвішений вантаж масою m = 1 кг. Знайти силу натягу нитки T, якщо нитку з вантажем: а) піднімати з прискоренням а = 5 м/с2; б) опускати з тим же прискоренням а = 5 м/с2.

задача 14468

Сталевий дріт деякого діаметра витримує силу натягу T = 4,4 кН. З яким найбільшим прискоренням можна піднімати вантаж масою m = 400 кг, підвішений на цьому дроті, щоб він не розірвався.

задача 14470

До нитки підвішена гиря. Якщо піднімати гирю з прискоренням а1 = 2 м/с2, то сила натягу нитки Т1 буде вдвічі менше тієї сили натягу Т2, при якій нитка розірветься. З яким прискоренням а2 треба піднімати гирю, щоб нитка розірвалася?

задача 14771

Два заряженных шарика подвешены на нитях одинаковой длины в воздухе. Как изменится угол между нитями, если длину нитей и заряды шариков увеличить в два раза?

задача 14978

Дві однаково заряджених кульки, які мають масу 0,5 г кожен і підвішені на нитках довжиною 1 м, розійшлися на 4 см один від одного. Знайти заряд кожної кульки.

задача 15281

Маленька кулька масою 0,3 г і зарядом 10 нКл підвішена на нитці. До неї знизу підвели однойменний і рівний йому заряд так, що сила натягнення нитки зменшилася в чотири рази. Чому дорівнює при цьому відстань між зарядами?

задача 15620

Коли дві однакові кульки масою по 300 мг, підвішені на закріплених в одній точці нитках рівної довжини, зарядили однаковими зарядами, ці кульки розійшлися на 10 см одна від одної, причому нитки утворили прямий кут. Знайдіть заряд кожної кульки.

задача 16463

До вільного кінця нитки довжиною R = 1 м, що витримує максимальну силу натягу Fmax = 20 Н, підвішується вантаж масою m = 1 кг, який виводиться з положення рівноваги і робить вільні коливання у вертикальній площині. Знайти максимальну швидкість vx проходження вантажем положення рівноваги, при якій нитка ще не обривається.

задача 16471

Дві маленькі однакові кульки підвішені на ізолюючих нитках рівних довжин, закріплених в одній точці. Після повідомлення кожному кульці заряду Q1 нитки розходяться на кут 2α1 = 90°. Внаслідок витоку заряд кожної кульки зменшується до значення Q2, в результаті чого кут між нитками зменшується до значення 2α2 = 60°. Знайдіть відношення зарядів Q1/Q2.

задача 16577

Дві маленькі однакові кульки масою 1 мкг кожна підвішені на нитках однакової довжини і стикаються. Коли кульки зарядили, вони розійшлися на відстань 1 см, а сила натягу нитки стала рівною 20 нН. Знайти заряди кульок.

задача 16579

Дві маленькі однакові кульки масою 1 мкг кожна підвішені на нитках однакової довжини і стикаються. Коли кульки зарядили, вони розійшлися на відстань 1 см, а сила натягу нитки стала рівною 0,1 нН. Знайти заряди кульок, якщо вони рівні.

задача 17230

Чотири позитивних заряди пов'язані п'ятьма нитками (див. Рис. 58). Довжина кожної нитки l. Визначити силу натягу нитки, що зв'язує заряди Q між собою (Q > q).

задача 17622

На довгих нитках в одній точці підвішені дві однакові заряджені кульки, масою 1 г і зарядом q = 10 нКл кожна. Вони розійшлися на деякий кут, при цьому відстань між кульками дорівнює 1 см. Знайти силу натягу нитки і кут, на який розійшлися кульки.

задача 19611

Кулька масою 500 г, що підвішена на нерастяжимой нитки довжиною 1 м, робить коливання у вертикальній площині. Знайти силу натягу нитки, коли вона утворює з вертикаллю кут 60°. Швидкість кульки в цей момент часу дорівнює 1,5 м/с.

задача 19847

Через блок масою 1 кг перекинута нитка, до кінців якої підвішені три однакових вантажі масою m = 2 кг кожен. Знайти прискорення системи і силу натягу нитки, що зв'язує вантажі 1 і 2.

задача 19887

Заряджена кулька, прив'язана до ізолюючої нитки довжини l = 10 см, рівномірно рухається по колу, що лежить в горизонтальній площині. Маса кульки m = 0,01 г, її заряд q = -5 нКл. Кут відхилення нитки від вертикалі α = 30°. У центрі кола знаходиться інша кулька з зарядом q0 = 10 нКл. Чому дорівнює повна енергія кульки, що обертається?

задача 19889

Заряджена кулька масою m1 = 0,5 г і зарядом q = 2 нКл, прив'язана до ізолюючої нитки довжини l = 10 см, рівномірно рухається по колу в горизонтальній площині навколо нерухомого точкового заряду q0 = –5 нКл. Кут відхилення нитки від вертикалі α = 10°. Знайдіть період Т обертання кульки.

задача 19910

До кінців легкої нитки, перекинутої через блок масою 0,1 кг і радіусом 0,1 м, підвішені два вантажі масами 0,2 кг і 0,3 кг. Вантажі встановлені на одній висоті. Надана самій собі система приходить в рух. Визначте час, по закінченню якого відстань між вантажами буде рівною 5,5 м, і показання динамометра, до якого підвішений блок.

задача 19913

Через нерухомий блок масою 0,5 кг перекинуто шнур, до кінців якого підвішені різні по масі вантажі. Визначити різницю сил натягу шнура по обидва боки блоку, якщо відомо, що вантажі рухаються з прискоренням 2 м/с2. Блок вважати однорідним диском.

задача 19970

Дві однакові кульки з однойменними зарядами підвішені на нитках в одній точці і знаходяться на деякій відстані одна від одної. Яка повинна бути щільність матеріалу кульок, щоб при їх зануренні в машинне масло кут між нитками не змінився?

задача 20138

До вантажу масою m1 підвішений на мотузці вантаж масою m3. Маса мотузки m2. Вся система піднімається вертикально вгору з прискоренням а під дією сили F1. Сила натягу мотузки з боку вантажу масою т1 дорівнює T1, а з боку вантажу масою m3 дорівнює Т2 (рис. 3.1).
m1, кгm2, кгm3, кгF1, НT1, НT2, Нa, м/с2
5?3?8060?

задача 20139

До вантажу масою m1 підвішений на мотузці вантаж масою m3. Маса мотузки m2. Вся система піднімається вертикально вгору з прискоренням а під дією сили F1. Сила натягу мотузки з боку вантажу масою т1 дорівнює T1, а з боку вантажу масою m3 дорівнює Т2 (рис. 3.1).
m1, кгm2, кгm3, кгF1, НT1, НT2, Нa, м/с2
0,5???30256,7

задача 20140

До вантажу масою m1 підвішений на мотузці вантаж масою m3. Маса мотузки m2. Вся система піднімається вертикально вгору з прискоренням а під дією сили F1. Сила натягу мотузки з боку вантажу масою т1 дорівнює T1, а з боку вантажу масою m3 дорівнює Т2 (рис. 3.1).
m1, кгm2, кгm3, кгF1, НT1, НT2, Нa, м/с2
?15120?200?

задача 20141

До вантажу масою m1 підвішений на мотузці вантаж масою m3. Маса мотузки m2. Вся система піднімається вертикально вгору з прискоренням а під дією сили F1. Сила натягу мотузки з боку вантажу масою т1 дорівнює T1, а з боку вантажу масою m3 дорівнює Т2 (рис. 3.1).
m1, кгm2, кгm3, кгF1, НT1, НT2, Нa, м/с2
1?1,550??6,7

задача 20142

До вантажу масою m1 підвішений на мотузці вантаж масою m3. Маса мотузки m2. Вся система піднімається вертикально вгору з прискоренням а під дією сили F1. Сила натягу мотузки з боку вантажу масою т1 дорівнює T1, а з боку вантажу масою m3 дорівнює Т2 (рис. 3.1).
m1, кгm2, кгm3, кгF1, НT1, НT2, Нa, м/с2
41?135??5

задача 20427

Стрижень довжини R складений з двох однорідних шматків однакової довжини, один з яких важить вдвічі більше іншого. Стрижень підвішений за кінці на двох нитках довжини R, прикріплених до цвяха в точці Р. Який кут з горизонталлю утворює стрижень в положенні рівноваги?

задача 20667

Дві пластилінові кулі, маси яких відносяться як 1:3, підвішені на однакових нитках і торкаються одна одної. Кулі симетрично розвели в різні боки і одночасно відпустили. При ударі вони злиплися. Яка частина кінетичної енергії куль при цьому перетворилася на тепло?

задача 20720

Заряджена кулька маси m = 10 г підвішена на ізолюючих нитках однакової довжини. На відстані r = 0,1 м від вертикалі знизу поміщають нерухомий точковий заряд такої ж по модулю, що і заряд кульки, але протилежного знака. В результаті сили натягу ниток збільшуються в n = 3 рази. Середовище - вакуум. Знайдіть заряд q кульки.

задача 21287

До стелі вагона, що рухається в горизонтальному напрямку з прискоренням 5 м/с2, на нитці підвішене невелике тіло. Визначити кут відхилення нитки від вертикалі і масу тіла, якщо сила натягу нитки дорівнює 1 Н, а тіло покоїться відносно вагона. Завдання вирішити в системі відліку, пов'язаній з вагоном.

задача 21435

У кабіні ліфта на нитці підвішений вантаж маси m. При русі ліфта вгору з деяким прискоренням сила натягу нитки дорівнює Т. Яка буде сила натягу Т1 нитки при русі ліфта вниз з тим же прискоренням?

задача 21958

Три однакові маленькі кульки масою по 0,1 г підвішені в одній точці на шовкових нитках довжиною l = 20 см. Які заряди потрібно надати кулькам, щоб кожна нитка склала з вертикаллю кут α = 30°?

задача 22061

Поле в вакуумі створено нескінченною вертикальною площиною з поверхневою щільністю заряду σ = 4 нКл/см2, до якої підвішена на нитці кулька масою m = 1 г і зарядом Q = 1 нКл. Визначити кут α, утворений ниткою і площиною.

задача 22650

На довгих нитках в одній точці підвішені дві однакові заряджені кульки масою 1 г і зарядом q кожен. При цьому відстань між кульками дорівнює 5 см. Знайти силу натягу нитки і кут, на який розійдуться кульки.

задача 23408

На кінцях нитки, що перекинута через нерухомий блок, підвішені вантажі різної маси. За час t = 2 з після початку руху кожен вантаж проходить S = 1,96 м. Визначити масу меншого вантажу m1, якщо маса більшого вантажу m2 = 1,1 кг.

задача 23538

Дві заряджені мідні кульки (ρМ = 8,6·103 кг/мм) однакового радіусу підвішені на нитках однакової довжини і опущені в гас (ε = 2, ρк = 0,8·103 кг/м). 1) Знайти радіус кульок, якщо вони відштовхуючись одна від одної, розійшлися на кут 60°. Заряд кожної кульки 2·10–8 Кл, довжина нитки 0,2 м. 2) Знайти напруженість і потенціал поля, створеного цими кульками в точці, що знаходиться на відстані 0,2 м від кожної кульки. 3) Знайти енергію цією системою зарядів.

задача 23549

Ланцюжок масою m = 600 г та довжиною l = 81,6 см висить на нитках, торкаючись поверхні столу своїм нижнім кінцем. Після перепалювання нитки ланцюжок упав на стіл. Знайти повний імпульс, який вона передала столу, та роботу сили тяжіння.

задача 24016

Дві однакові кульки масою 9 г кожен підвішені на нитках так, що їх поверхні стикаються. Після того як кожній кульці повідомили заряд 0,3 мкКл, кульки розійшлися і відстань між їх центрами дорівнювала 0,3 м. Визначити силу натягу нитки.

задача 24026

Дві кульки масою по 4 мг підвішені в загальній точці на нитках довжиною 2,0 м. Кулькам повідомили заряд і нитки розійшлися на кут 90°. Визначити напруженість та потенціал поля у точці підвісу кульки.

задача 24087

Кулю масою 500 г, підвішену на нитці, відхилили від положення рівноваги на кут 60° і відпустили. Визначити силу натягу нитки в момент проходження положення рівноваги.

задача 24181

Вантаж маси m обертається на мотузку довжини l у вертикальній площині. Чому дорівнює різниця між максимальним та мінімальним натягом мотузки?

задача 24591

Вагон закочується на гірку схилом, що становить кут 30 ° з горизонтом. Розмір сили тертя дорівнює 10% від величини сили, з якою вагон притягується до Землі. До стелі вагона на нитці підвішено невелике тіло масою 20 г. Визначити силу натягу нитки, якщо тіло нерухоме щодо вагона. У разі знаходження сили натягу нитки використовувати систему відліку, пов'язану з вагоном.

задача 24919

Куля маси m, підвішена на нитці, відхиляють від положення рівноваги на кут α = π/2 та відпускають. Яка максимальна сила Тмакс натяг нитки?

задача 24949

Дві заряджені кульки з'єднані ниткою довжини L = 10 см. Відношення мас кульок m1/m2 = 2, заряди однакові за величиною |q| = 10–7 Кл, але протилежні за знаком. Яку зовнішню силу F треба докласти до кульки маси m1, щоб у процесі руху нитка була натягнута?

задача 40586

Дві кульки масою m = 10 г кожна підвішені на нитках, верхні кінці яких з'єднані разом. Довжина кожної нитки l = 1 м. Які однакові заряди треба передати кулькам, щоб вони розійшлися на кут α = 30°?

задача 40628

Вантаж масою 8 кг знаходиться на столі. Стіл рухається горизонтально з прискоренням 2 м/с2. До вантажу приєднана нитка, перекинута через блок, розташований на краю стола. До іншого кінця нитки підвішена гиря масою 4 кг. Знайти силу натяжіння нитки. Коефіцієнт тертя вантажу об стіл 0,22. Стіл рухається так, що вантаж по ньому рухається до блоку.

задача 40802

Кулька масою m, підвішена на нитці, що має довжину l, обертається в горизонтальній площині. Яка повинна бути сила натяжіння T нитки, щоб радіус R кола, по якому рухається кулька, міг досягти величини 2l/5?

задача 60372

Кулька c масою 9·10–4 кг і зарядом q1 = 49 нКл підвішений на шовковій нитці. Знизу до нього на відстані 10 см піднесена друга кулька з зарядом q2 = –49 нКл. Визначити силу натяжіння нитки підвісу першої кульки.

задача 60422

Дві однакові кульки радіусами по 1,7 см підвішені на шовкових нитках довжиною по 0,7 м до однієї точки. При передачі кулькам зарядів по 2,2·10–6 Кл нитки розійшлися на кут 90°. Яка щільність матеріалу кульок?

задача 60449

Дві однакові невеликі кульки, кожна з яких має масу 5 г, підвішені в одній точці на шовковій нитці довжиною 40 см кожна. Які однакові заряди необхідно передати кулькам, щоб їх нитки утворили з вертикаллю кут 30 градусів?

задача 60533

Три маленькі однаково заряджені кульки масою m = 4,0 г кожна підвішені на шовкових нитках довжиною l = 1,0 м. Верхні кінці ниток закріплені в одній точці. Відстань між кожною парою кульок однакова: а = 5,0 см. Знайдіть заряд q кожної кульки.

Другие предметы