зрушено надати тертя поршня циліндра маса дорівнює газ удвічі

зрушено надати тертя поршня циліндра маса дорівнює газ удвічі


задача 17856

Яку швидкість потрібно надати тілу, щоб його щільність зросла на 10%?

задача 19989

У циліндрі під поршнем знаходиться кисень масою 2 кг. Поршень може пересуватися в циліндрі без тертя. Яку роботу він здійснить, якщо температура збільшиться на 5 К? Молярна маса кисню 32 г/моль, універсальна газова постійна 8,31 Дж/(моль·К).

задача 20470

У циліндрі, закритому рухомим поршнем, знаходиться повітря. Під час досліду і об'єм повітря в циліндрі, і його абсолютну температуру збільшили в два рази. Виявилося, однак, що повітря могло просочуватися крізь зазор навколо поршня і за час досліду його тиск не змінився. У скільки разів змінилася внутрішня енергія повітря в циліндрі? Повітря вважати ідеальним газом.

Другие предметы