маса радіоактивного ізотопу розпад ядер

маса радіоактивного ізотопу розпад ядер


задача 10461

Визначити, яка частка радіоактивного ізотопу розпадається протягом часу t = 6 діб.

задача 10463

Визначити масу m ізотопу , що має активність А = 37 ГБк.

задача 10464

Знайти середню тривалість життя τ атома радіоактивного ізотопу кобальту .

задача 10466

У скільки разів зменшиться активність ізотопу через час t = 20 діб?

задача 10467

На скільки відсотків зменшиться активність ізотопу іридію за час t — 15 діб?

задача 10468

Визначити число N ядер, що розпадаються протягом часу: 1) t1 = 1 хв; 2) t2 = 5 діб, — в радіоактивному ізотопі фосфору масою m = 1 мг.

задача 10473

В одному акті поділу ядра урану 235U звільняється енергія 200 МеВ. Визначити: 1) енергію, що виділяється при розпаді всіх ядер цього ізотопу урану масою m = 1 кг, 2) масу кам'яного вугілля з питомою теплотою згоряння q = 29,3 МДж / кг, еквівалентну в тепловому відношенні 1 кг урану 235U.

задача 10475

Вважаючи, що в одному акті поділу ядра урану 235U звільняється енергія 200 МеВ, визначити масу m цього ізотопу, що піддався діленню при вибуху атомної бомби з тротиловим еквівалентом 30·106 кг, якщо тепловий еквівалент тротилу q дорівнює 4,19 МДж/кг.

задача 10935

Визначити масу m препарату ізотопу 27Со60, що має активність а = 1 Кі.

задача 11929

Бор є сумішшю двох ізотопів з відносними атомними масами Ar1 = 10,013 и Ar2 = 11,009. Визначити масові частки ω1 и ω2 першого і другого ізотопів в природному відборі. Відносна атомна маса Аr бору дорівнює 10,811.

задача 11931

Яка ймовірність W того, що даний атом в ізотопі радіоактивного йоду 131I розпадається протягом найближчої секунди?

задача 11935

За один рік початкова кількість радіоактивного ізотопу зменшилася в три рази. У скільки разів вона зменшиться за два роки?

задача 11937

Фотон рентгенівського випромінювання з енергією Е = 3·10–15 Дж при зіткненні з електроном втратив 25% енергії. Знайти частоту і довжину хвилі після зіткнення.

задача 11940

На скільки відсотків знизиться активність А ізотопу іридію 192Ir за время t = 30 діб?

задача 12140

Визначити, яка частина (в %) початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу залишиться не розпавшоюся після закінчення часу t, рівного двом середнім часам життя τ радіоактивного ядра.

задача 12143

Яка частина початкової кількості радіоактивного ізотопу розпадається за час, що дорівнює середній тривалості життя атомів цього ізотопу?

задача 12430

Стала радіоактивного розпаду ізотопу дорівнює λ = 0,265 год–1. Визначте час, за який розпадеться η = 0,2 початкової кількості ядер цього радіоактивного ізотопу.

задача 12494

Ядро ізотопу кобальту викинуло негативно заряджену β-частинку. У яке ядро перетворилося ядро кобальту?

задача 12535

Визначте число протонів і нейтронів, що входять до складу ядер трьох ізотопів кисню: 1) 8O16; 2) 8O17; 3) 8O18.

задача 12536

Знайти число протонів і нейтронів, що входять до складу ядер трьох ізотопів магнію: а) 12Mg24; б) 12Mg25; в) 12Mg26.

задача 12537

Знайти число протонів і нейтронів, що входять до складу ядер трьох ізотопів вуглецю: 1) 6C12 2) 6C13 3) 6C14.

задача 14107

Напишіть рівняння ядерних реакцій, в яких ізотоп зазнає один α і один β розпад.

задача 14108

Визначте питому енергію зв'язку ядра ізотопу .

задача 14143

Яку масу m1 радіоактивного ізотопу потрібно додати до m2 = 5 мг нерадіоактивного ізотопу , щоб через час t = 10 діб після цього відношення числа розпавшихся атомів до числа нерозпавшихся дорівнювало 0,5? Постійна розпаду ізотопу дорівнює λ = 0,14 сут–1.

задача 14195

Радіоактивні препарати Ra-226 і Sr-90 мають однакову активність 1 Кі. Які маси цих препаратів? У скільки разів зміняться активності препаратів за 100 років?

задача 14275

Визначте число протонів і нейтронів, що входять до складу ядер трьох ізотопів бору 1) ; 2) ; 3) .

задача 14298

Визначте, у скільки разів початкова кількість ядер радіоактивного ізотопу зменшиться за три роки, якщо за один рік вона зменшилася в 4 рази.

задача 14303

Постійна радіоактивного розпаду ізотопу дорівнює 10–9 с–1. Визначте час, протягом якого розпадеться 2/5 початкової кількості ядер цього радіоактивного ізотопу.

задача 14752

При ядерном взрыве ядро урана-238 подверглось облучению мощным потоком нейтронов. В результате последующих восьми β-распадов оно превратилось в трансурановый изотоп фермий 100Fm255. Сколько всего нейтронов поглотило ядро урана? Запишите суммарную ядерную реакцию.

задача 15166

За один рік початкова кількість радіоактивного ізотопу зменшилася в 1,14 разів. За якийсь час вона зменшиться в 14 разів? Користуючись таблицею 1, визначте, який це ізотоп. Визначте середню тривалість життя його атомів. Запишіть рівняння реакції розпаду і вкажіть, до якого виду розпадів воно відноситься.

задача 15167

У скільки разів число ядер ізотопу актинію 89Ac225, що розпадаються за 10 діб, більше числа ядер, що розпадаються за 5 діб? Запишіть рівняння реакції розпаду і вкажіть, до якого виду розпадів воно відноситься.

задача 15690

Радіоактивність ізотопу за час t1 зменшилася в 3 рази. У скільки разів зменшиться активність за час t2 = 3t1?

задача 15749

Постійна радіоактивного розпаду ізотопу дорівнює λ = 0,033 ч–1. Визначте час, за який розпадеться η = 0,1 початкової кількості ядер цього радіоактивного ізотопу.

задача 15770

Постійна радіоактивного розпаду ізотопу дорівнює λ = 0,513 ч–1. Визначте час, за який розпадеться η = 0,7 початкової кількості ядер цього радіоактивного ізотопу.

задача 15971

Знайти (в МеВ) енергію зв'язку ядра ізотопу урану (масове число 238, зарядове число 92), якщо відомо, що його маса дорівнює 238,029 а.е.м.

задача 15974

Обчислити (в МеВ) енергію зв'язку ядра ізотопу водню (масове число 3, зарядове число 1). Маса ядра ізотопу водню 3,0156 а.е.м.

задача 16249

За час 8 діб розпалося 0,75 початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу. Знайдіть, чому дорівнює середній час життя ядер цього ізотопу.

задача 16877

Визначити енергію зв'язку (в Джоулях) ядра ізотопу гелію 2He3 з масою ядра 5,0066·10–27 кг. Прийняти масу протона 1,672·10–27 кг, масу нейтрона 1,675·10–27 кг, швидкість світла 3·108 м/с.

задача 16878

Визначити енергію зв'язку (в Джоулях) ядра ізотопу літію 3Li7 з масою ядра 11,6466·10–27 кг. Прийняти масу протона 1,672·10–27 кг, масу нейтрона 1,675·10–27 кг, швидкість світла 3·108 м/с.

задача 16879

Визначити енергію зв'язку (в Джоулях) ядра ізотопу урану 92U235 з масою ядра 390,1729·10–27 кг. Прийняти масу протона 1,672·10–27 кг, масу нейтрона 1,675·10–27 кг, швидкість світла 3·108 м/с.

задача 16880

Визначити енергію зв'язку (в Джоулях) ядра ізотопу радону 86Rn222 з масою ядра 366,8857·10–27 кг. Прийняти масу протона 1,672·10–27 кг, масу нейтрона 1,675·10–27 кг, швидкість світла 3·108 м/с.

задача 16881

Визначити енергію зв'язку (в Джоулях) ядра ізотопу гелію 2He5 з масою ядра 8,3203·10–27 кг. Прийняти масу протона 1,672·10–27 кг, масу нейтрона 1,675·10–27 кг, швидкість світла 3·108 м/с.

задача 16898

Обчислити дефект маси і питому енергію зв'язку ізотопів 8O17 і 8O18. Який ізотоп більш стійкий?

задача 16985

Ядро изотопу 84Po210 в результаті реакції розпаду перетворилося в ядро ізотопу свинцю 82Pb206, викинувши одну частинку. При цьому ядро свинцю стало володіти кінетичною енергією WК = 0,1 МеВ. Визначте повну енергію реакції.

задача 17339

Визначте, яка частка початкової маси радіоактивного ізотопу розпадеться і як зміниться активність цього препарату за середній час його життя.

задача 18268

Визначити енергію реакції взаємодії ядра ізотопу літію (масове число М = 7, зарядове число

задача 18276

До маси m1 = 10 мг радіоактивного ізотопу 20Са45 добавлена маса m2 = 30 мг нерадіоактивного ізотопу 20Са40. На скільки зменшилася питома активність радіоактивного джерела?

задача 18312

Знайти енергію зв'язку ядра ізотопу 3Li7.

задача 19524

Який ізотоп утворюється з U238 після трьох α-розпадів і двох β-розпадів? Скільки нейтрино при цьому утворюється?

задача 19591

Які ізотопи утворюються в ланцюжку радіоактивних розпадів ядер 219Rn→α→α→β→α.

задача 19592

Які ізотопи утворюються в ланцюжку радіоактивних розпадів ядер 223Ra →α→α→β→α.

задача 20000

Послідовний ряд радіоактивних розпадів ядер, що починається з радію-226, включає в себе три α-перетворення і два β-перетворення. Який ізотоп, скільки і які нейтрино при цьому утворюється?

задача 20800

Деякий радіоактивний ізотоп має сталу розпаду λ = 4·10–7 с–1. Через якийсь час розпадеться 75% початкової маси атомів.

задача 21229

Які ізотопи утворюються в ланцюжку радіоактивних розпадів ядер, наведених в таблиці?
Вихідне ядроПослідовність розпаду
228Ra→β→β→α→α

задача 21302

При розпаді ядер радіоактивного ізотопу виділилося Q тепла за час t. Первісне число ядер цього ізотопу N0, а середній час життя ядра дорівнює τ. Знайти енергетичний вихід (в МеВ) реакції поділу одного ядра. Q = 0,2 Дж; N0 = 5×1010; τ = 5 хв; t = 2 хв.

задача 21303

При розпаді ядер радіоактивного ізотопу виділилося Q тепла за час t. Первісне число ядер цього ізотопу N0, а середній час життя ядра дорівнює τ. Знайти енергетичний вихід (в МеВ) реакції поділу одного ядра. Q = 0,2 Дж; N0 = 2,5×1010; τ = 5 хв; t = 2 хв.

задача 22143

Розрахувати енергію зв'язку ізотопу 3Li6.

задача 22145

Розрахувати енергію зв'язку ізотопів 6C12, 6C14, 2He4.

задача 22516

Обчислити дефект маси і питому енергію зв'язку ізотопів 20Ca40 и 20Ca44. Який ізотоп більш стійкий?

задача 22517

Обчислити дефект маси і питому енергію зв'язку ізотопів 11Na22 и 11Na23. Який ізотоп більш стійкий?

задача 23180

Який ізотоп утворюється з α-радіоактивного 226Ra в результаті п'яти α-розпадів та чотирьох β-розпадів?

задача 23302

Який ізотоп утворюється з 51Sb128 після чотирьох β-розпадів?

задача 24499

За рік рік активність ізотопу зменшилася зі 100 Бк до 95 Бк. Визначити постійну розпаду λ даного ізотопу та початкове число атомів ізотопу.

задача 80459

Радіоактивний йод I131, який вводиться при біологічному експерименті в організм ягняти, концентрується майже повністю в його щитовидних залозах. Допустима кількість I131 має активність 10–3 мкКі на 1 г маси залози. Яку масу I131 можна ввести ягняті, маса щитовидної залози якого 5 м?

задача 90143

Яка маса ізотопу 15N7, якщо при утворенні ядра 15N7 зміна маси становить 0,2508·10–27 кг.

Другие предметы