довжина хвилі Бройля електрона рухатися

довжина хвилі Бройля електрона рухатися


задача 10436

Протон має кінетичну енергію T = 1 кеВ. Визначити додаткову енергію δT, яку необхідно йому передати для того, щоб довжина хвиль λ де Бройля зменшилася в три рази.

задача 10437

Визначити довжини хвиль де Бройля α-частинки і протона, що пройшли однакову прискорюючу різницю потенціалів U = 1 кВ.

задача 10438

Електрон має кінетичну енергію Т = 1,02 МеВ. У скільки разів зміниться довжина хвилі де Бройля, якщо кінетична енергія Т електрона зменшиться вдвічі?

задача 10439

Кінетична енергія Т електрона дорівнює подвоєному значенню його енергії спокою (2m0с2). Обчислити довжину хвилі λ де Бройля для такого електрона.

задача 10900

Електрон має кінетичну енергію Т = 0,51 МеВ. У скільки разів зміниться довжина хвилі де Бройля, якщо кінетична енергія Т електрона зростає вдвічі?

задача 10902

Визначити довжини хвиль де Бройля електрона і протона, що пройшли однакову прискорюючу різницю потенціалів U = 100 В.

задача 10903

Кінетична енергія Т електрона дорівнює його енергії спокою m0c2. Обчислити довжину хвилі де Бройля для такого електрона.

задача 10906

Визначити швидкість v електрона, при якій довжина хвилі де Бройля λ = 1 нм.

задача 10907

Обчислити довжину хвилі де Бройля електрона, що пройшов прискорюючу різницю потенціалів U, рівну: 1) 1 кВ; 2) 1 MB.

задача 11005

Електрон, початковою швидкістю якого можна знехтувати, пройшов прискорювальну різницю потенціалів U. Знайти довжину хвилі де Бройля електрона для двох випадків: 1) U1 = 51 В; 2) U2 = 510 кВ.

задача 11925

Визначити довжину хвилі де Бройля λ характеризує хвильові властивості електрона, якщо його швидкість v = 1 Мм/с. Зробити такий же підрахунок для протона.

задача 11926

Найти длину волны де Бройля λ протона, прошедшего ускоряющую разность потенциалов U: 1) 1 кВ; 2) 1 МВ.

задача 11927

Електрон рухається по колу радіусом r = 0,5 см в однорідному магнітному полі з індукцією B = 8 мТл. Визначити довжину хвилі де Бройля λ електрона.

задача 12016

Тепловые нейтроны находятся в температурном равновесии со средой при температуре 27 °С. При нагревании длина волны де Бройля нейтронов уменьшилась в 1,1 раза. До какой температура нагрели нейтроны?

задача 12428

Електрон розігнали зі стану спокою в електричному полі при напрузі U = 95 В. Чому дорівнює довжина хвилі де Бройля цього електрона?

задача 12477

Визначити довжину хвилі де Бройля λ електрона, якщо його кінетична енергія Т = 1 кеВ.

задача 12480

Визначити довжину хвилі де Бройля λ, електрона, що знаходиться на другий орбіті атома водню.

задача 12488

Обчислити довжину хвилі де Бройля λ для протона, що рухається зі швидкістю v = 0,6с (с — швидкість світла у вакуумі).

задача 12651

α-частинка рухається по колу радіусом 0,83 см в однорідному магнітному полі, напруженість якого дорівнює 19900 А/м. Знайти довжину хвилі де Бройля для α-частинки.

задача 13927

Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів 510 кеВ. Визначити довжину хвилі де Бройля, з огляду на зміну маси в залежності від швидкості.

задача 14085

Визначте довжину хвилі де Бройля для нейтрона, що рухається з середньою квадратичною швидкістю при T = 290 К.

задача 14086

Протон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 15 мТл по колу радіусом R = 1,4 м. Визначте довжину хвилі де Бройля для протона.

задача 14088

Заряджена частинка, прискорена різницею потенціалів U = 500 В, має довжину хвилі де Бройля λ = 1,282 пм. Приймаючи заряд цієї частинки рівним заряду електрона, визначте її масу.

задача 14096

Визначте, як зміниться довжина хвилі де Бройля електрона в атомі водню при переході його з четвертої борівської орбіти на другу.

задача 14620

Знайти довжину хвилі де-Бройля електрона і α-частинки, які пройшли прискорюючу різницю потенціалів: 1) 1 кВ; 2) 1 МВ.

задача 15678

Визначити відношення довжин хвиль де Бройля для електрона і протона, що пройшли в електричному полі зі стану спокою однакову різницю потенціалів.

задача 15684

В однорідному електричному полі напруженістю E = 100 кВ/м зі стану спокою починає рухатися електрон. Знайти довжину хвилі де Бройля електрона, коли він пройде відстань S = 1 см.

задача 15685

У скільки разів зміниться довжина хвилі де Бройля частинки, якщо її кінетична енергія зміниться від E0/2 до E0/4?

задача 15750

Електрон розігнали зі стану спокою в електричному полі при напрузі U = 85 В. Чому дорівнює довжина хвилі де Бройля цього електрона?

задача 15822

Знайти довжину хвилі де Бройля λ для електрона, що має кінетичну енергію: a) W1 = 10 кеB; б) W2 = 1 МеВ.

задача 15842

Знайти довжину хвилі де Бройля λ для електрона, що рухається по першій боровській орбіті атома водню.

задача 16274

Дві мікрочастинки рухаються зі швидкостями v1 і v2 , причому v1 = 2v2. Довжина хвилі де Бройля для першої частки в чотири рази менше довжини хвилі для другої (λ1 = λ2/4). Визначити відношення мас m1/m2 цих частинок.

задача 16365

Заряджена частинка, прискорена різницею потенціалів U = 200 В, має довжину хвилі де Бройля λ = 2,02 пм. Визначте масу частинки, якщо відомо, що заряд її чисельно дорівнює заряду електрона.

задача 16373

Сравнить длины волн де Бройля электрона, прошедшего разность потенциалов 1000 В и атома водорода, движущегося со скоростью равной средней квадратичной скорости при температуре Т = 300 K.

задача 16550

Визначте довжину хвилі де Бройля молекули водню, що рухається із середньою квадратичною швидкістю при температурі Т = 300 К.

задача 16853

Яку прискорюючу різницю потенціалів повинен пройти протон, щоб довжина хвиль де Бройля λ для нього стала 1 нм.

задача 17050

Визначити довжини хвиль де Бройля для електронів і протонів з енергією 10 МеВ.

задача 17051

Визначити довжину хвилі де Бройля, відповідну середньоквадратичній швидкості атомів гелію He і молекул водню H2 при температурі Т ~ 5 К.

задача 17145

Визначте довжину хвилі де Бройля λ електрона, що має кінетичну енергію: а)

задача 17276

Знайдіть швидкості і кінетичні енергії електрона і нейтрона, якщо для них довжина хвилі де Бройля дорівнює 1,5 пм.

задача 17759

Нейтрон рухається так, що його кінетична енергія дорівнює його ж енергії спокою. Знайдіть довжину хвилі де Бройля нейтрона.

задача 18003

Потік нейтронів проходить через вузькі радіальні щілини в двох дисках з кадмію, що поглинає нейтрони. Диски насаджені на загальну вісь так, що щілини повернуті одна відносно одної на кут α. Диски обертаються з кутовою швидкістю ω = 400 рад/с, відстань між ними L = 1 м. Знайти кут α, якщо довжина хвилі де Бройля нейтронів, що пропускаються таким пристроєм, дорівнює λ = 0,1 нм.

задача 18311

В однорідному магнітному полі, напруженість якого H = 18,9 кА/м, рухається по колу R = 8,3 мм α-частка (ядро гелію). Знайти довжину хвилі де Бройля для α-частки.

задача 24934

Визначте відносну невизначеність імпульсу Δр/p рухомої частинки, якщо невизначеність її координати дорівнює довжині хвилі де Бройля.

задача 26445

Протон рухається зі швидкістю 1·107 м/с. Визначити довжину хвилі де Бройля протона.

задача 26459

Знайти довжину хвилі де Бройля електрона, що має кінетичну енергію 0,2 МеВ.

задача 26463

Кінетична енергія нейтрона дорівнює 2 МеВ. Визначити довжину хвилі де Бройля нейтрона.

задача 26521

Визначити довжини хвиль де Бройля α-частинки і протона, що пройшли однакову прискорювальну різницю потенціалів U = 1 кВ.

задача 26541

Дробинка масою 0,1 г летить зі швидкістю 200 м/с. Визначити довжину хвилі де Бройля, пов'язану з рухомою дробинкою. Чи слід при описі руху дробинки враховувати її хвильові властивості?

задача 26542

У космічних променях протон рухається зі швидкістю, що становить 90% швидкості світла у вакуумі. Визначити для протона довжину хвилі де Бройля.

задача 40633

Визначити довжину хвилі де Бройля α-часток, які пройшли різницю потенціалів: 1) 200 В; 2) 100 кВ.

задача 70228

α-частка рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 5 мТл по колу радіусом 0,8 м. Визначити довжину хвилі де Бройля α-частки.

задача 80047

Визначити довжину хвилі де Бройля λ електрона, що пройшов прискорюючу різницю потенціалів 700 кВ.

задача 80331

Знайти довжину хвилі де Бройля для електрона, що знаходиться на орбіті, яка визначається головним квантовим числом n = 3. До якої області спектра належить фотон з такою ж довжиною хвилі?

задача 80439

Визначити довжину хвилі λ де Бройля для частинки масою m = 1 г, що рухається зі швидкістю v = 10 м / с. Чи потрібно враховувати в цьому випадку хвильові властивості частинки?

задача 80523

Якою прискорюючою різницею потенціалів потрібно розігнати електрон, щоб довжина хвилі де Бройля дорівнювала 1·10–1 м?