довжина хвилі Бройля електрона рухатися

довжина хвилі Бройля електрона рухатися


задача 10436

Протон має кінетичну енергію T = 1 кеВ. Визначити додаткову енергію δT, яку необхідно йому передати для того, щоб довжина хвиль λ де Бройля зменшилася в три рази.

задача 10437

Визначити довжини хвиль де Бройля α-частинки і протона, що пройшли однакову прискорюючу різницю потенціалів U = 1 кВ.

задача 10438

Електрон має кінетичну енергію Т = 1,02 МеВ. У скільки разів зміниться довжина хвилі де Бройля, якщо кінетична енергія Т електрона зменшиться вдвічі?

задача 10439

Кінетична енергія Т електрона дорівнює подвоєному значенню його енергії спокою (2m0с2). Обчислити довжину хвилі λ де Бройля для такого електрона.

задача 10900

Електрон має кінетичну енергію Т = 0,51 МеВ. У скільки разів зміниться довжина хвилі де Бройля, якщо кінетична енергія Т електрона зростає вдвічі?

задача 10902

Визначити довжини хвиль де Бройля електрона і протона, що пройшли однакову прискорюючу різницю потенціалів U = 100 В.

задача 10903

Кінетична енергія Т електрона дорівнює його енергії спокою m0c2. Обчислити довжину хвилі де Бройля для такого електрона.

задача 10906

Визначити швидкість v електрона, при якій довжина хвилі де Бройля λ = 1 нм.

задача 10907

Обчислити довжину хвилі де Бройля електрона, що пройшов прискорюючу різницю потенціалів U, рівну: 1) 1 кВ; 2) 1 MB.

задача 11005

Електрон, початковою швидкістю якого можна знехтувати, пройшов прискорювальну різницю потенціалів U. Знайти довжину хвилі де Бройля електрона для двох випадків: 1) U1 = 51 В; 2) U2 = 510 кВ.

задача 11925

Визначити довжину хвилі де Бройля λ характеризує хвильові властивості електрона, якщо його швидкість v = 1 Мм/с. Зробити такий же підрахунок для протона.

задача 11926

Найти длину волны де Бройля λ протона, прошедшего ускоряющую разность потенциалов U: 1) 1 кВ; 2) 1 МВ.

задача 11927

Електрон рухається по колу радіусом r = 0,5 см в однорідному магнітному полі з індукцією B = 8 мТл. Визначити довжину хвилі де Бройля λ електрона.

задача 12016

Тепловые нейтроны находятся в температурном равновесии со средой при температуре 27 °С. При нагревании длина волны де Бройля нейтронов уменьшилась в 1,1 раза. До какой температура нагрели нейтроны?

задача 12428

Електрон розігнали зі стану спокою в електричному полі при напрузі U = 95 В. Чому дорівнює довжина хвилі де Бройля цього електрона?

задача 12477

Визначити довжину хвилі де Бройля λ електрона, якщо його кінетична енергія Т = 1 кеВ.

задача 12480

Визначити довжину хвилі де Бройля λ, електрона, що знаходиться на другий орбіті атома водню.

задача 12488

Обчислити довжину хвилі де Бройля λ для протона, що рухається зі швидкістю v = 0,6с (с — швидкість світла у вакуумі).

задача 12651

α-частинка рухається по колу радіусом 0,83 см в однорідному магнітному полі, напруженість якого дорівнює 19900 А/м. Знайти довжину хвилі де Бройля для α-частинки.

задача 13927

Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів 510 кеВ. Визначити довжину хвилі де Бройля, з огляду на зміну маси в залежності від швидкості.

задача 14085

Визначте довжину хвилі де Бройля для нейтрона, що рухається з середньою квадратичною швидкістю при T = 290 К.

задача 14086

Протон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією В = 15 мТл по колу радіусом R = 1,4 м. Визначте довжину хвилі де Бройля для протона.

задача 14088

Заряджена частинка, прискорена різницею потенціалів U = 500 В, має довжину хвилі де Бройля λ = 1,282 пм. Приймаючи заряд цієї частинки рівним заряду електрона, визначте її масу.

задача 14096

Визначте, як зміниться довжина хвилі де Бройля електрона в атомі водню при переході його з четвертої борівської орбіти на другу.

задача 14620

Знайти довжину хвилі де-Бройля електрона і α-частинки, які пройшли прискорюючу різницю потенціалів: 1) 1 кВ; 2) 1 МВ.

задача 15678

Визначити відношення довжин хвиль де Бройля для електрона і протона, що пройшли в електричному полі зі стану спокою однакову різницю потенціалів.

задача 15684

В однорідному електричному полі напруженістю E = 100 кВ/м зі стану спокою починає рухатися електрон. Знайти довжину хвилі де Бройля електрона, коли він пройде відстань S = 1 см.

задача 15685

У скільки разів зміниться довжина хвилі де Бройля частинки, якщо її кінетична енергія зміниться від E0/2 до E0/4?

задача 15750

Електрон розігнали зі стану спокою в електричному полі при напрузі U = 85 В. Чому дорівнює довжина хвилі де Бройля цього електрона?

задача 15822

Знайти довжину хвилі де Бройля λ для електрона, що має кінетичну енергію: a) W1 = 10 кеB; б) W2 = 1 МеВ.

задача 15842

Знайти довжину хвилі де Бройля λ для електрона, що рухається по першій боровській орбіті атома водню.

задача 16274

Дві мікрочастинки рухаються зі швидкостями v1 і v2 , причому v1 = 2v2. Довжина хвилі де Бройля для першої частки в чотири рази менше довжини хвилі для другої (λ1 = λ2/4). Визначити відношення мас m1/m2 цих частинок.

задача 16365

Заряджена частинка, прискорена різницею потенціалів U = 200 В, має довжину хвилі де Бройля λ = 2,02 пм. Визначте масу частинки, якщо відомо, що заряд її чисельно дорівнює заряду електрона.

задача 16373

Сравнить длины волн де Бройля электрона, прошедшего разность потенциалов 1000 В и атома водорода, движущегося со скоростью равной средней квадратичной скорости при температуре Т = 300 K.

задача 16550

Визначте довжину хвилі де Бройля молекули водню, що рухається із середньою квадратичною швидкістю при температурі Т = 300 К.

задача 16853

Яку прискорюючу різницю потенціалів повинен пройти протон, щоб довжина хвиль де Бройля λ для нього стала 1 нм.

задача 17050

Визначити довжини хвиль де Бройля для електронів і протонів з енергією 10 МеВ.

задача 17051

Визначити довжину хвилі де Бройля, відповідну середньоквадратичній швидкості атомів гелію He і молекул водню H2 при температурі Т ~ 5 К.

задача 17145

Визначте довжину хвилі де Бройля λ електрона, що має кінетичну енергію: а)

задача 17276

Знайдіть швидкості і кінетичні енергії електрона і нейтрона, якщо для них довжина хвилі де Бройля дорівнює 1,5 пм.

задача 17759

Нейтрон рухається так, що його кінетична енергія дорівнює його ж енергії спокою. Знайдіть довжину хвилі де Бройля нейтрона.

задача 18003

Потік нейтронів проходить через вузькі радіальні щілини в двох дисках з кадмію, що поглинає нейтрони. Диски насаджені на загальну вісь так, що щілини повернуті одна відносно одної на кут α. Диски обертаються з кутовою швидкістю ω = 400 рад/с, відстань між ними L = 1 м. Знайти кут α, якщо довжина хвилі де Бройля нейтронів, що пропускаються таким пристроєм, дорівнює λ = 0,1 нм.

задача 18311

В однорідному магнітному полі, напруженість якого H = 18,9 кА/м, рухається по колу R = 8,3 мм α-частка (ядро гелію). Знайти довжину хвилі де Бройля для α-частки.

задача 19501

На виході з першого прискорювача електрон мав кінетичну енергію 1,6·10–14 Дж. Після цього електрон пройшов додаткову прискорюючу напругу 600 кВ. Знайдіть довжину хвилі де Бройля до і після додаткового прискорення.

задача 19540

Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів 10 кВ. Знайдіть довжину хвилі де Бройля цього електрона. Яку енергію потрібно додатково надати цьому електрону, щоб його довжина хвилі де Бройля зменшилась у 5 разів?

задача 20663

Електрон рухається зі швидкістю v = 200 Мм/с. Визначити довжину хвилі де Бройля λ, з огляду на зміну маси електрона в залежності від швидкості.

задача 20836

Порівняйте довжину хвилі де Бройля для електрона і частки масою 0,1 г, що рухаються з однаковими швидкостями. Який висновок можна зробити?

задача 21055

При якому значенні швидкості v довжина хвилі де Бройля мікрочастинки дорівнює її комптонівській довжині хвилі?

задача 21061

Електрон, мав кінетичну енергію 3,2·10–14 Дж, пройшов гальмівну різницю потенціалів 160 кВ. Знайдіть довжини хвиль де Бройля до і після гальмування, а також зміну довжини хвилі де Бройля.

задача 21084

Обчислити довжину хвилі де Бройля для протона з кінетичною енергією 100 еВ.

задача 21085

Показати, що для частинки, невизначеність координати якої становить Δх = λ/(2π) (λ — довжина хвилі де Бройля), невизначеність її швидкості за величиною дорівнює самій швидкості частинки.

задача 21187

Яку прискорюючу різницю потенціалів повинен додатково пройти електрон, щоб його довжина хвилі де Бройля зменшилась від 20 пм до 2 пм?

задача 21236

Чому дорівнює довжина хвилі де Бройля найбільш швидких електронів в алюмінію при Т = 0 К?

задача 21290

Визначте довжину хвилі де Бройля α-частки, що рухається, якщо відомо, що маса α-частки на 10% більше її маси спокою.

задача 21376

Виведіть залежність між довжиною хвилі де Бройля λ релятивістського електрона і прискорюючим потенціалом U.

задача 21780

Знайти кінетичну енергію електрона, при якій відповідна довжина хвилі де Бройля λ дорівнює радіусу третьої Боровської орбіти.

задача 21833

Обчислити довжину хвилі де Бройля для молекули азоту, що рухається з середньою швидкістю, що відповідає кімнатній температурі.

задача 21877

У скільки разів відрізняються довжини хвиль де Бройля для протона і електрона, якщо вони мають однакову кінетичну енергію.

задача 21878

Яку прискорюючу різницю потенціалів повинен пройти протон, щоб довжина хвилі де Бройля для нього була рівна 1 пм?

задача 21966

Яке співвідношення довжин хвиль де-Бройля протона і електрона, що проходять однакову прискорюючу різницю потенціалів?

задача 22095

Визначити довжину хвилі де Бройля для молекули кисню, що рухається з середньою тепловою швидкістю <v> при температурі t = 27 °С. Маса молекули кисню mO2 = 32 а.е.м.

задача 22121

Визначте довжину хвилі де Бройля електрона, що пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 7500 В.

задача 22397

Кінетична енергія Т нейтрона дорівнює потроєному значенню його енергії спокою. Обчислити довжину хвилі де Бройля λБ для такого нейтрона.

задача 22407

У прискорювачі електрони набувають енергію 6 Гев. Знайдіть довжину хвилі де Бройля цих електронів.

задача 22600

При якому значенні прискорюючого потенціалу помилка у визначенні довжини хвилі де Бройля для електрона без урахування релятивістської поправки складатиме 3%?

задача 22602

При якому значенні прискорюючого потенціалу помилка у визначенні довжини хвилі де Бройля для протона без урахування релятивістської поправки складатиме 1,5 % ?

задача 22608

Обчисліть радіус кругової орбіти електрона в атомі водню в третьому квантовому стані. Скільки довжин хвиль де Бройля цього електрона "укладається" на довжині його орбіти в цьому стані?

задача 22675

Альфа-частинка рухається по колу радіуса r = 8,3 мм в однорідному магнітному полі, індукція В якого 24 мТл. Знайти довжину хвилі де Бройля λ такої частки. Заряд альфа-частинки q чисельно дорівнює 2е.

задача 22827

Визначити довжину хвилі де-Бройля, з огляду на зміну маси електрона в залежності від швидкості, якщо електрон рухається зі швидкістю 250 Мм/с.

задача 22857

Обчислити довжину хвилі де Бройля електрона і протона, що рухаються з кінетичної енергією 1,0 кеВ. При яких значеннях кінетичної енергії їх довжина хвилі буде дорівнює λ = 100 пм?

задача 23167

Нейтрон (n) і α-частка придбали однакову кінетичну енергію. Маси цих частинок пов'язані співвідношенням mα = 4mn. Визначити відношення довжини хвилі де Бройля нейтрону до довжини хвилі де Бройля α-частки λnα.

задача 24934

Визначте відносну невизначеність імпульсу Δр/p рухомої частинки, якщо невизначеність її координати дорівнює довжині хвилі де Бройля.

задача 26445

Протон рухається зі швидкістю 1·107 м/с. Визначити довжину хвилі де Бройля протона.

задача 26459

Знайти довжину хвилі де Бройля електрона, що має кінетичну енергію 0,2 МеВ.

задача 26463

Кінетична енергія нейтрона дорівнює 2 МеВ. Визначити довжину хвилі де Бройля нейтрона.

задача 26521

Визначити довжини хвиль де Бройля α-частинки і протона, що пройшли однакову прискорювальну різницю потенціалів U = 1 кВ.

задача 26541

Дробинка масою 0,1 г летить зі швидкістю 200 м/с. Визначити довжину хвилі де Бройля, пов'язану з рухомою дробинкою. Чи слід при описі руху дробинки враховувати її хвильові властивості?

задача 26542

У космічних променях протон рухається зі швидкістю, що становить 90% швидкості світла у вакуумі. Визначити для протона довжину хвилі де Бройля.

задача 40633

Визначити довжину хвилі де Бройля α-часток, які пройшли різницю потенціалів: 1) 200 В; 2) 100 кВ.

задача 70228

α-частка рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 5 мТл по колу радіусом 0,8 м. Визначити довжину хвилі де Бройля α-частки.

задача 80047

Визначити довжину хвилі де Бройля λ електрона, що пройшов прискорюючу різницю потенціалів 700 кВ.

задача 80331

Знайти довжину хвилі де Бройля для електрона, що знаходиться на орбіті, яка визначається головним квантовим числом n = 3. До якої області спектра належить фотон з такою ж довжиною хвилі?

задача 80439

Визначити довжину хвилі λ де Бройля для частинки масою m = 1 г, що рухається зі швидкістю v = 10 м / с. Чи потрібно враховувати в цьому випадку хвильові властивості частинки?

задача 80523

Якою прискорюючою різницею потенціалів потрібно розігнати електрон, щоб довжина хвилі де Бройля дорівнювала 1·10–1 м?

Другие предметы