падає на поверхню під кутом нормаллю

падає на поверхню під кутом нормаллю


задача 10320

Плоский контур із струмом I = 50 А розташований в однорідному магнітному полі (В = 0,6 Тл) так, що нормаль до контуру перпендикулярна лініям магнітної індукції. Визначити роботу, що здійснюється силами поля при повільному повороті контуру навколо осі, що лежить у площині контуру, на кут α = 30º.

задача 10326

Рамка з дроту опором R = 0,04 Ом рівномірно обертається в однорідному магнітному полі (В = 0,6 Тл). Вісь обертання лежить у площині рамки і перпендикулярна лініям індукції. Площа рамки S = 200 см 2. Визначити заряд Q, який потече по рамці при зміні кута між нормаллю до рамки і лініями індукції: 1) від 0 до 45º; 2) від 45 до 90º.

задача 10795

Рамка з дроту опором r = 0,01 Ом рівномірно обертається в однорідному магнітному полі (В = 0,05 Тл). Вісь обертання лежить у площині рамки і перпендикулярна лініям індукції. Площа рамки S = 100 см 2. Визначити заряд Q, який протече через рамку при зміні кута між нормаллю до рамки і лініями індукції: 1) від 0 до 30°; 2) від 30° до 60°; 3) від 60° до 90°.

задача 12085

Невеликий плоский контур зі струмом 100 А і площею 5 см2 був переміщений з області магнітного поля з індукцією 0,2 Тл в область з індукцією 0,5 Тл. Визначити (в мДж) здійснену при цьому роботу, якщо вектор нормалі до поверхні контуру паралельний вектору магнітної індукції.

задача 12506

На мильну плівку, товщина якої 0,35 мкм і показник заломлення 1,33, по нормалі до її поверхні падає біле світло. Визначити, яка спектральна складова білого світла (0,4 мкм ≤ λ ≤ 0,76 мкм) послабиться в результаті інтерференції, якщо спостереження ведеться у відбитому світлі.

задача 12787

Для зменшення втрат світла через відбиття від поверхні скла останнє покривають тонким шаром речовини з показником заломлення, рівним , де n показник заломлення скла. В цьому випадку амплітуди світлових коливань, відбитих від обох поверхонь шару, однакові. При якій мінімальній товщині шару відбивна здатність скла у напрямку нормалі буде дорівнювати нулю для світла з довжиною хвилі 499 нм? Прийняти n = 1,7.

задача 12891

Для зменшення втрат світла через відбиття від поверхні скла останнім покривають тонким шаром речовини з показником заломлення, рівним , де n показник заломлення скла. В цьому випадку амплітуди світлових коливань, відбитих від обох поверхонь шару, однакові. При якій мінімальній товщині шару відбивна здатність скла у напрямку нормалі дорівнюватиме нулю для світла з довжиною хвилі 691 нм? Прийняти n = 1,6.

задача 12982

На щілину шириною 45 мкм в напрямку нормалі до її поверхні падає біле світло. Спектр проектується на екран, розташований від щілини на відстані 191 см. Визначити в см довжину спектра 2-го порядку. Межі видимого світла прийняти (400:780) нм.

задача 13569

В магнітне поле, що змінюється за законом В = B0 cos ωt (B0 = 0,1 Тл, ω = 4 с–1), поміщена квадратна рамка зі стороною а = 50 см, причому нормаль до рамки утворює з напрямком поля кут а = 45°. Визначте ЕРС індукції, що виникає в рамці в момент часу t = 5 с.

задача 13814

Людина з човна розглядає предмет, що лежить на дні. Глибина водойми всюди однакова і дорівнює Н, показник заломлення води дорівнює n. Визначте залежність удаваної глибини h предмета від кута i, утвореного променем зору з нормаллю до поверхні води.

задача 14268

Пучок білого світла падає по нормалі до поверхні скляної пластинки товщиною d = 0,4 мкм. Показник заломлення скла n = 1,5. Які довжини хвиль λ, що лежать в межах видимого спектру (від 400 до 700 нм), посилюються в відбитому світлі?

задача 14269

Пучок білого світла падає по нормалі до поверхні скляної пластинки товщиною d = 0,4 мкм. Показник заломлення скла n = 1,5. Які довжини хвиль λ, що лежать в межах видимого спектру (від 380 до 760 нм), посилюються в відбитому світлі?

задача 14711

У напрямку нормалі до поверхні дифракційної решітки, що містить N = 500 штрихів на 1 мм, падає біле світло. Спектр проектується вміщеною поблизу решітки лінзою на екран. Визначити ширину спектра першого порядку на екрані, якщо відстань від лінзи до екрана L = 1,2 метра. Довгохвильові межі видимості спектра: λ1 = 720 нм і λ2 = 400нм. Знайти найбільший порядок спектра, який можна цілком спостерігати за допомогою цієї решітки.

задача 14841

Орієнтація витків, зображених на малюнку така, що кут між нормалями до площин витків становить 120°.

Як зміниться модуль індукції в центрі витків, якщо один з них прибрати?

задача 14850

Рамку зі струмом повертають в однорідному магнітному полі, змінюючи кут між нормаллю до рамки і напрямом лінії індукції: а) від 0 до 30°; б) від 30° до 60°. Порівняти здійснені роботи. Струм в рамці підтримується незмінним.

задача 15689

Установка для отримання кілець Ньютона освітлюється світлом з довжиною хвилі λ = 589 нм, падаючим по нормалі до поверхні пластинки. Радіус кривизни лінзи R = 10 м. Простір між лінзою і скляною пластинкою заповнений рідиною. Знайти показник заломлення n рідини, якщо радіус третього світлого кільця в світлі r3 = 3,65 мм.

задача 16755

Визначити товщину шару масла на поверхні води, якщо при спостереженні під кутом 60 ° до нормалі в спектрі відбитого світла видно значно посилену жовту лінію з довжиною хвилі λ = 0,589 мкм.

задача 17334

Для зменшення втрат світла через відбиття від поверхні скла останнє покривають тонким шаром речовини з показником заломлення n' = , де n — показник заломлення скла. У цьому випадку амплітуди світлових коливань, відбитих від обох поверхонь такого шару, будуть однаковими. При якій товщині цього шару відбивна здатність скла в напрямку нормалі дорівнюватиме нулю для світла з довжиною хвилі λ.

задача 17374

Установка для отримання кілець Ньютона освітлюється світлом з довжиною хвилі λ = 589 нм, падаючим по нормалі до поверхні пластинки. Простір між лінзою і скляною пластинкою заповнений рідиною (n = 1,33). Знайти радіус R кривизни лінзи, якщо радіус третього світлого кільця у світлі дорівнює r3 = 3,65 мм.

задача 17742

На краю басейну стоїть людина і спостерігає камінь, що лежить на дні. Глибина басейну h = 10,2 м. На якій відстані від поверхні видно зображення каменю, якщо промінь зору становить з нормаллю до поверхні води кут θ = 50°?

задача 17814

Електрон з енергією 10–19 Дж, що знаходиться на відстані 20 см від зарядженої площини рухається по нормалі до неї і зупиняється на відстані 10 см. 1) Визначити поверхневу щільність заряду на площині. 2) Різниця потенціалів, яку пройшов електрон до зупинки.

задача 18424

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 29,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,29.

задача 18425

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 29,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,30.

задача 18426

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 29,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,31.

задача 18427

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 29,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,32.

задача 18428

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 29,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,33.

задача 18429

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 29,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,34.

задача 18430

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 29,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,35.

задача 18431

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 29,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,36.

задача 18432

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 29,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,37.

задача 18433

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 29,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,38.

задача 18434

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 30,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,29.

задача 18435

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 30,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,30.

задача 18436

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 30,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,31.

задача 18437

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 30,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,32.

задача 18438

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 30,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,33.

задача 18439

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 30,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,34.

задача 18440

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 30,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,35.

задача 18441

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 30,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,36.

задача 18442

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 30,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,37.

задача 18443

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 30,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,38.

задача 18444

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 31,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,29.

задача 18445

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 31,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,30.

задача 18446

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 31,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,31.

задача 18447

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 31,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,32.

задача 18448

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 31,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,33.

задача 18449

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 31,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,34.

задача 18450

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 31,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,35.

задача 18451

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 31,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,36.

задача 18452

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 31,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,37.

задача 18453

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 31,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,38.

задача 18454

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 32,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,29.

задача 18455

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 32,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,30.

задача 18456

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 32,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,31.

задача 18457

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 32,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,32.

задача 18458

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 32,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,33.

задача 18459

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 32,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,34.

задача 18460

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 32,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,35.

задача 18461

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 32,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,36.

задача 18462

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 32,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,37.

задача 18463

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 32,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,38.

задача 18464

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 33,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,29.

задача 18465

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 33,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,3.

задача 18466

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 33,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,31.

задача 18467

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 33,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,32.

задача 18468

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 33,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,33.

задача 18469

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 33,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,34.

задача 18470

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 33,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,35.

задача 18471

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 33,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,36.

задача 18472

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 33,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,37.

задача 18473

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 33,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,38.

задача 18474

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 34,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,29.

задача 18475

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 34,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,30.

задача 18476

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 34,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,31.

задача 18477

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 34,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,32.

задача 18478

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 34,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,33.

задача 18479

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 34,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,34.

задача 18480

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 34,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,35.

задача 18481

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 34,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,36.

задача 18482

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 34,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,37.

задача 18483

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 34,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,38.

задача 18484

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 35,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,29.

задача 18485

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 35,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,30.

задача 18486

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 35,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,31.

задача 18487

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 35,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,32.

задача 18488

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 35,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,33.

задача 18489

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 35,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,34.

задача 18490

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 35,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,35.

задача 18491

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 35,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,36.

задача 18492

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 35,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,37.

задача 18493

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 35,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,38.

задача 18494

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 36,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,29.

задача 18495

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 36,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,30.

задача 18496

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 36,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,31.

задача 18497

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 36,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,32.

задача 18498

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 36,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,33.

задача 18499

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 36,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,34.

задача 18500

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 36,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,35.

задача 18501

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 36,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,36.

задача 18502

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 36,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,37.

задача 18503

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 36,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,38.

задача 18504

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 37,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,29.

задача 18505

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 37,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,30.

задача 18506

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 37,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,31.

задача 18507

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 37,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,32.

задача 18508

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 37,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,33.

задача 18509

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 37,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,34.

задача 18510

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 37,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,35.

задача 18511

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 37,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,36.

задача 18512

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 37,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,37.

задача 18513

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 37,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,38.

задача 18514

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 38,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,29.

задача 18515

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 38,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,30.

задача 18516

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 38,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,31.

задача 18517

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 38,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,32.

задача 18518

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 38,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,33.

задача 18519

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 38,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,34.

задача 18520

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 38,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,35.

задача 18521

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 38,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,36.

задача 18522

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 38,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,37.

задача 18523

Визначити товщину мильної плівки, якщо при спостереженні її у відбитому світлі вона представляється зеленою (λ = 500 нм), кут між нормаллю і променем зору дорівнює ε = 38,0°. Показник заломлення мильної води n = 1,38.

задача 18951

У магнітному полі, індукція якого 0,1 Тл, поміщена квадратна рамка з мідного дроту. Площа поперечного перерізу дроту 1 мм2, площа рамки 25 см2. Нормаль до площини рамки паралельна магнітному полю. Яка кількість електрики пройде по контуру рамки при зникненні магнітного поля?

задача 19997

Вектор напруженості електричного поля у воді (ε1 = 81) поблизу кордону зі склом спрямований під кутом 60° до нормалі. Знайти кут між нормаллю і напрямом електричного поля в склі, якщо діелектрична проникність в ньому ε2 = 7.

задача 20079

Квадратна рамка зі стороною 4 см містить 100 витків і поміщена в однорідне магнітне поле напруженістю 100 А / м. Напрямок поля складає кут 30 ° з нормаллю до рамки. Яка робота здійснюється при повороті рамки в положення, коли її площина збігається з напрямком ліній індукції поля?

задача 21724

Світло з довжиною хвилі λ падає під кутом θi, до нормалі на екран з двома щілинами, відстань між якими дорівнює d. Визначте кут θm, під яким розташований максимум m-го порядку.

задача 26442

Пластина з діелектричної проникністю ε = 6 внесена в однорідне електричне поле з напруженістю E0 = 30 В/м і розташована так, що кут між нормаллю до пластині і напрямом зовнішнього поля дорівнює 45°. Знайти кут між нормаллю до пластині і напрямом поля всередині пластини.

задача 26633

Рамка з дроту у формі рівностороннього трикутника зі стороною а = 10 см поміщена в однорідне магнітне поле з індукцією, що змінюється за законом: В = At + Ct2, де: А = 0,04 Тл/с, С = 0,0027 Тл/с2, t - час. Нормаль до площини рамки становить з лініями магнітної індукції кут в 30°. Яка кількість теплоти виділиться в рамці за проміжок часу Δt від 0 до 10 с, якщо її опір R = 10 Ом.

задача 70280

У магнітне поле, що змінюється за законом B = 0,1 cos4t (Тл), поміщена квадратна рамка зі стороною a = 50 см, причому нормаль до рамки утворює з напрямком поля кут α = 45°. Визначити е.р.с. індукції, що виникає в рамці в момент часу t = 50 c.

задача 80580

На поверхні скла знаходиться плівка води. На неї падає світло з довжиною хвилі λ = 0,68 мкм під кутом α = 30° до нормалі. Знайти швидкість (мкм / год), з якою зменшується товщина плівки (через випаровування), якщо інтенсивність відбитого світла змінюється так, що проміжок часу між послідовними максимумами відображення Δt = 15 хв.

Другие предметы