імпульс молекули визначити значення середньої швидкості

імпульс молекули визначити значення середньої швидкості


задача 10582

Визначити масу m1 однієї молекули води.

задача 11469

Визначити середню відстань <b> між центрами молекул водяної пари при нормальних умовах і порівняти її з діаметром d самих молекул (d = 0,31 нм).

задача 11532

Визначити частку w молекул, енергія яких укладена в межах від ε1 = 0 до ε2 = 0,01kТ.

задача 11533

Число молекул, енергія яких укладена в межах від нуля до деякого значення ε, становить 0,1% від загального числа молекул. Визначити величину ε в долях kT.

задача 12483

При якій довжині хвилі імпульс фотона дорівнюватиме імпульсу молекули водню при кімнатній температурі?

задача 13556

Ідеальний газ знаходиться в рівноважному стані. Вивести формулу для знаходження середнього значення проекції імпульсу молекул, що рухаються в позитивному напрямку деякої осі X, проведеної в об'ємі цього газу.

задача 13852

Скільки молекул знаходиться в 1 м3 води? Визначити масу молекули води.

задача 13856

Молекула азоту летить зі швидкістю 430 м/с. Знайти імпульс цієї молекули.

задача 14299

Знайти частку молекул, чиї швидкості відрізняються не більше, ніж на 1% від 2<u> Намалювати функцію розподілу і заштрихувати відповідну область.

задача 14404

Пароплав йде по річці від пункту А до пункту В зі швидкістю v1 = 10 км/год, а назад — зі швидкістю v2 = 16 км/год. Знайти середню швидкість v пароплава і швидкість u течії річки.

задача 14882

Визначити частку ΔN/N молекул ідеального газу, швидкості яких відрізняються від vвер не більше, ніж на 2%. На графіку f(v) заштрихувати площу, відповідну знайденому значенню ΔN/N.

задача 16445

Координати тіла масою m = 10 кг, що рухається в площині ХОУ, змінюються від часу відповідно до рівнянь x = 5 cos 2πt, у = 15 sin πt. Визначити імпульс тіла в момент часу t = 5 с.

задача 18050

Відомо, що не можна змусити крапельку оливкової олії об'ємом 1 мм3 розпливтися по поверхні води так, щоб вона зайняла площу більше 0,6 м2. Оцініть за цими даними мінімальні розміри молекули оливкової олії.

задача 18161

У паралельному пучку 7,6·103 фотонів мають сумарний імпульс, що дорівнює середньому імпульсу атома гелію при температурі 300 К. Визначити довжину хвилі світла.

задача 18173

Щільність потоку енергії в імпульсі випромінювання лазера досягає значення 10–20 Вт/м2. Визначити тиск такого випромінювання, нормально падаючого на чорну поверхню.

задача 19115

Визначити неточність у визначенні імпульсу молекули водню, якщо маса молекули 2·10–27 кг і її швидкість 2000 м/с. Неточність у визначенні положення молекули становить 10–10 м.

задача 19115

Визначити неточність у визначенні імпульсу молекули водню, якщо маса молекули 2·10–27 кг і її швидкість 2000 м/с. Неточність у визначенні положення молекули становить 10–10 м.

задача 40608

Колода висотою h = 3 м і масою m = 50 кг починає падати з вертикального положення на землю. Визначити швидкість верхнього кінця і момент імпульсу колоди в момент падіння на землю.

задача 50160

Визначити внутрішню енергію всіх молекул повітря в аудиторії, обсяг якого 168 м3 за нормальних умов.

задача 50295

Скільки молекул містить 1 г водяної пари?

задача 50431

Скільки молекул газу знаходиться в посудині ємністю 1,5 л за нормальних умов?

задача 50475

Як зміниться середня швидкість молекул ідеального газу при збільшенні температури в n раз?

задача 60430

Імпульсну стикову зварку мідного дроту здійснюють за допомогою розряду конденсатора ємністю 1000 мкФ при напрузі на конденсаторі 1500 В. Яка середня корисна потужність розряду імпульсу, якщо його час 2 мкс і к.к.д. установки 4%?