молекула водню довжина вільного пробігу тиск визначити температуру

молекула водню довжина вільного пробігу тиск визначити температуру


задача 10103

Вода при температурі t = 4 °С займає об'єм V = 1 см3. Визначити кількість речовини ν і число N молекул води.

задача 10107

Визначити кількість речовини ν водню, що заповнює посудину об'ємом V = 3 л, якщо концентрація молекул газу в посудині n = 2·1018 м–3.

задача 10143

Водень знаходиться під тиском р = 20 мкПа і має температуру T = 300 К. Визначити середню довжину вільного пробігу <l> молекули такого газу.

задача 10144

При нормальних умовах довжина вільного пробігу <l> молекули водню дорівнює 0,160 мкм. Визначити діаметр d молекули водню.

задача 10147

При якому тиску р середня довжина вільного пробігу <l> молекул азоту дорівнює 1 м, якщо температура газу t = 10 °C?

задача 10149

Середня довжина вільного пробігу <l> молекули водню за деяких умов дорівнює 2 мм. Знайти щільність ρ водню при цих умовах.

задача 10631

Знайти діаметр d молекул водню, якщо для водню при нормальних умовах довжина вільного пробігу молекул <l> = 112 нм.

задача 10632

Визначити середню довжину вільного пробігу <l> молекул водню при температурі T = 300 К і тиску р = 40 мкПа.

задача 10633

Балон ємністю V = 10 л містить азот масою m = 1 м. Визначити середню довжину вільного пробігу молекул.

задача 10634

Визначити щільність ρ водню, якщо середня довжина вільного пробігу його молекул <l> = 0,1 см.

задача 11055

Середня довжина вільного пробігу молекули азоту за деяких умов <l> = 2 см. Знайти щільність ρ азоту при цих умовах. Ефективний діаметр молекул азоту прийняти рівним 0,38 нм.

задача 11476

Визначити тиск p ідеального газу при двох значеннях температури газу: 1) T = 3 К; 2) T = 1 кК. Прийняти концентрацію n молекул газу рівною ≈1019 см-3.

задача 11543

Знайти середню довжину вільного пробігу <l> молекул водню при тиску p = 0,1 Па і температурі Т = 100 К.

задача 11544

При якому тиску р середня довжина вільного пробігу <l> молекул азоту дорівнює 1 м, якщо температура Т газу дорівнює 300 К?

задача 11551

Знайти середню тривалість <τ> вільного пробігу молекул кисню при температурі Т = 250 К і тиску р = 100 Па.

задача 12301

Визначити концентрацію, при якій середня відстань між молекулами в 100 разів менше, ніж довжина вільного пробігу молекул газу: водень.

задача 12302

При якій концентрації середня відстань між молекулами в сто разів менше, ніж довжина вільного пробігу молекул азоту (d = 3,1·10–10 м)?

задача 12304

При якій концентрації середня відстань між молекулами в сто разів менше, ніж довжина вільного пробігу молекул а) азоту (d = 3,1·10–10 м); б) водороду (d = 2,3·10–10 м).

задача 12631

Скільки молекул газу знаходиться у 2 л при температурі 27°С і тиску 5 Па?

задача 13243

Водень знаходиться при нормальних умовах і займає об'єм 1 см3. Визначити число молекул в цьому об'ємі, що мають швидкості менше 1 м/с.

задача 13309

При якому тиску середня довжина вільного пробігу молекул водню дорівнює 2,5 см, якщо температура газу дорівнює 67 °С? Діаметр молекули водню прийміть рівним 0,28 нм.

задача 13310

Визначте середню тривалість (τ) вільного пробігу молекул водню при температурі 27 °С і тиску 0,5 кПа. Діаметр молекули водню прийміть рівним 0,28 нм.

задача 13311

Середня довжина вільного пробігу <l1> молекул водню при нормальних умовах становить 0,1 мкм. Визначте середню довжину їх вільного пробігу при тиску 0,1 мПа, якщо температура газу залишається постійною.

задача 13477

Домовимося, що верхня межа атмосфери Землі знаходиться на висоті, де тиск в 1 млн. раз менше, ніж біля поверхні землі. Яка в цьому випадку висота атмосфери? Якою була б висота атмосфери, якби вона складалася з водню? Вважати, що температура атмосфери по всій висоті дорівнює 250 К, а прискорення вільного падіння практично не змінюється.

задача 13847

Визначити число молекул газу в колбі об'ємом 250 см3 при температурі 300 К і тиску 380 мм рт.ст.

задача 13965

Визначити тиск р газу, що містить 1015 молекул і має об'єм 1 см3 при температурі 1000 К.

задача 14816

Знайти середню довжину вільного пробігу λ молекул азоту при тиску р = 10 кПа і температурі t = 17 °С.

задача 14821

У посудині об'ємом V = 100 см3 знаходиться маса m = 0,5 г азоту. Знайти середню довжину вільного пробігу λ молекул азоту.

задача 14966

Визначити середню тривалість вільного пробігу молекул водню при температурі 300 К і тиску 5 кПа. Ефективний діаметр молекул прийняти рівним 0,28 нм.

задача 15054

Щільність суміші азоту і водню при температурі 47° С і тиску Р = 2 атм дорівнює ρ = 0,30 г/л. Знайти концентрацію молекул азоту (n1) і водню (n2) в суміші.

задача 16482

Водень знаходиться при температурі T = 273 К. Визначте відношення числа молекул водню, що мають швидкості в інтервалі від 2 до 2,01 км/с, до числа молекул, що мають швидкості від 1 до 1,01 км/с.

задача 16588

У скільки разів середня довжина вільного пробігу молекул азоту, що знаходиться при нормальних умовах, більше середньої відстані між його молекулами?

задача 16688

Знайти довжини хвиль спектра водню у видимій області і визначити короткохвильову межу цієї серії.

задача 17558

У посудині об'ємом V = 4 л знаходиться маса m = 1 г водню. 1. Яке число молекул n містить одиниця об'єму судини? 2. Який тиск газу в посудині, якщо температура системи Т = 273 К? 3. Чому дорівнює середньоквадратична швидкість молекул?

задача 17902

Обчислити середню довжину вільного пробігу молекул повітря при тиску 1·105 Па і температурі 10°С.

задача 18139

Визначити щільність водню, якщо середня довжина вільного пробігу його молекул дорівнює 0,2 см.

задача 19944

У балоні ємністю 50 л знаходиться стиснений водень при 27°С. Після того як частину водню випустили, тиск знизився на 105 Па. Визначити масу випущеного водню.

задача 20648

При постійному тиску водню надали 580 Дж теплоти, а його температура підвищилася на 10 К. Яка кількість молей міститься в даній масі водню?

задача 20754

Молярні теплоємності молекулярного водню (за умови, що зв'язок атомів в молекулі - жорсткий) в процесах 1-2 і 1-3 рівні С1 і С2 відповідно. Визначте відношення С21.

задача 21309

Обчислити середню тривалість вільного пробігу молекул водню при тиску 9,8 Н/см2 і температурі 27°С.

задача 22464

Ротор центрифуги з радіусом a = 1,80 м обертається з частотою n = 50 с–1, а всередині центрифуги знаходиться водень при температурі Т = 300 К. Знайдіть відношення тиску водню на стінки центрифуги до тиску на середині її радіусу.

задача 22721

Яка маса водню в 1,0 л води?

задача 23484

При якому тиску довжина вільного пробігу молекул водню, що знаходиться при температурі 150°С, дорівнює 0,1 мм, якщо за нормальних умов вона становить 1,6·10–7 м?

задача 23649

Визначити середню довжину вільного пробігу молекул повітря за нормальних умов. Діаметр молекул повітря 0,3нм.

задача 23994

Щільність суміші азоту та водню дорівнює 0,3 кг/м3. Яка концентрація молекул азоту в суміші, якщо концентрація молекул водню в суміші дорівнює 4,2·1019 см–3?

задача 24360

Молекули газу (водню) при температурі Т та тиску р = 1·105 Па відчувають у середньому z ударів на секунду. Середня довжина вільного пробігу молекул газу за цих умов дорівнює λ = 188 нм. Знайти T, z. Побудувати залежність λ = f(T) при p = const.

задача 26286

При атмосферному тиску і температурі 0° довжина вільного пробігу молекули водню дорівнює 0,1 мкм. Оцініть діаметр цієї молекули.

задача 26357

Визначити найменший можливий тиск Pmin водню в процесі, що відбувається за законом T = (T0+αV2), де T0 = 400 K, α = 100 К/м6. Маса водню m = 0,20 кг.

задача 26367

Молекула водню бере участь в тепловому русі при Т = 300К. Знайдіть невизначеність координати молекул водню.

задача 26392

При проходженні процесу, зображеного на pV діаграмі, газ водень виконав роботу 5 МДж при постійному тиску і температурі. Визначте величину зміни маси газу в цьому процесі, якщо температура - нульова за Цельсієм. Газ можна вважати ідеальним.

задача 26421

Знайти середню довжину вільного пробігу <l> молекул кисню при тиску р = 0,2 МПа і температурі t = -100 °С. Ефективний розмір молекули кисню d = 5,2·10–10 м.

задача 50001

Визначити а) щільність водню, якщо середня довжина вільного пробігу молекул становить 1 см, б) відношення знайденої щільності до щільності водню при нормальних умовах.

задача 50087

При якому тиску середня довжина вільного пробігу молекул водню <λ> = 2,5 см при температурі 68 °С? Діаметр молекул водню прийняти рівним d = 2,3·10–10 м.

задача 50256

Визначити тиск ідеального газу, що має концентрацію молекул 1019 см–3, якщо температура газу: 1) 200 К; 2) 1000 К.

задача 50259

Знайти час вільного пробігу молекул водню при тиску 0,1 Па і температурі 100 К (ефективний діаметр молекули водню прийняти рівним 2,3·10–10 м).

задача 50277

Тиск усередині електронно-променевої трубки 1,2·10–10 Па. Скільки молекул повітря міститься в 1 м3 і 1 см3 при температурі 20 °С?

задача 50283

Визначити число молекул при нормальних умовах (P0 = 100 кПа; Т0 = 273 К) в 1м3 водню (H2) (щільність 0,09 кг/м3)?

задача 50314

Визначити концентрацію молекул (число молекул в одиниці об'єму) азоту, якщо середня довжина вільного пробігу молекули дорівнює 10–6 м.

задача 50324

Скільки молекул водню міститься в посудині об'ємом V = 1,55 л при температурі t = 27 °С і тиску Р = 750 мм рт.ст.?

задача 50410

Яким буде тиск газу, в об'ємі V = 1 см3 якого міститься N = 109 молекул при температурі Т1 = 3 К и Т2 = 1000 К?

задача 50476

Порівняти середню швидкість молекул водню Н2 і кисню О2 при кімнатній температурі.

задача 50487

Газ масою 15 кг, молекули якого складаються з атомів водню і вуглецю, містить 5,64·1026 молекул. Визначити масу атомів вуглецю і водню, що входять в молекулу цього газу.

Другие предметы