обсяг тиск температура азоту який

обсяг тиск температура азоту який


задача 10110

Визначити кількість речовини ν і число N молекул азоту масою m = 0,2 кг.

задача 10116

Обчислити щільність ρ азоту, що знаходиться в балоні під тиском р = 2 МПа і має температуру Т = 400 К.

задача 10118

Знайти щільність ρ азоту при температурі T = 400 К і тиску р = 2 МПа.

задача 10160

Визначити роботу А, яку здійснить азот, якщо йому при постійному тиску повідомити кількість теплоти Q = 21 кДж. Знайти також зміну δU внутрішньої енергії газу.

задача 10592

Обчислити щільність р азоту, що знаходиться в балоні під тиском р = 20 ат. Температура азоту T = 290 К.

задача 10599

Посудина ємністю V = 0,01 м3 містить азот масою m1 = 7 г і водень масою m2 = 1 г при температурі T = 280 К. Визначити тиск р суміші газів.

задача 10601

Сосуд ємністю V = 0,01 м3 містить азот масою m1 = 7 г і водень масою m2 = 1 г при температурі T = 280 К. Визначити тиск p суміші газів.

задача 10602

Балон ємністю V = 15 л містить суміш водню та азоту при температурі T = 300 К і тиску р = 1,23 МПа. Маса суміші m = 145 г. Визначити масу m1 водню і масу m2 азоту.

задача 11447

Який обсяг V займає ідеальний газ, що містить кількість речовини ν = 1 кмоль при тиску p = 1 МПа і температурі T = 400 К?

задача 11644

Визначити внутрішню енергію U азоту, що містить кількість речовини ν = 1 моль, при критичній температурі Ткр = 126 К. Обчислення виконати для чотирьох значень об'ємів V: 1) 20л; 2) 2л; 3) 0,2л; 4) Vкр.

задача 13849

Щільність азоту в посудині 0,06 кг/м3, середня квадратична швидкість його молекул 500 м/с. Знайти тиск газу на стінки посудини при цих умовах.

задача 14828

У сферичній колбі об'ємом V = 1 л знаходиться азот. При якій щільності з азоту середня довжина вільного пробігу молекул азоту більше розмірів посудини?

задача 16029

Суміш кисню та азоту при температурі 290 К і тиску 5,8 кПа має щільність 0,4 кг/м3. Визначити концентрацію молекул кисню в суміші. μO2 = 32·10–3 кг/моль; μN2 = 28·10–3 кг/моль;

задача 17495

У посудині об'ємом V = 10 л знаходиться m = 0,25 кг азоту при температурі 27°С. Яку частину тиску газу становить тиск, обумовлений взаємодією молекул?

задача 17628

Знайдіть для газоподібного азоту швидкість молекул, при якій значення функції розподілу Максвелла f(v) для температури Т0 буде таким же, як і для температури в η разів більшою.

задача 17878

Визначити кількість речовини азоту, що заповнює посудину об'ємом 2 л, якщо щільність газу ρ = 0,14 кг/м3.

задача 17992

У порожню посудину ємністю 5 дм3 впустили 3 дм3 азота під тиском 250 кПа і 4 дм3 водню під тиском 50 кПа. Який тиск утвореної суміші?

задача 17992

У порожню посудину ємністю 5 дм3 впустили 3 дм3 азота під тиском 250 кПа і 4 дм3 водню під тиском 50 кПа. Який тиск утвореної суміші?

задача 18051

При утворенні сполуки азоту з киснем відношення мас речовин, що прореагували, дорівнює 7 : 16. Яка хімічна формула цього з'єднання?

задача 18264

У балоні ємністю 40 л міститься азот при тиску р1 = 8 МПа і температурі t1 = –25 °С. Визначити кількість теплоти, яку слід підвести до азоту, щоб підвищити його температуру до t2 = 18 °С. Який буде кінцевий тиск азоту в балоні?

задача 18271

Змішали 10 кг води, що знаходиться при температурі 50°С і 10 кг води, що знаходиться при температурі 333 К. Яка температура суміші?

задача 18300

У балоні об'ємом 16,62 м3 знаходяться 14 кг азоту при температурі 300 К. Який тиск цього газу? Відповідь виразіть в кілопаскалях.

задача 18976

У балоні ємністю V = 0,8 m3 міститься 2 кг водню і 2,9 кг азоту. Визначити тиск р, концентрацію n і щільність ρ суміші газів, якщо температура навколишнього середовища 27°С.

задача 19276

Обчислити кількість теплоти Q, необхідну для нагрівання повітря на ΔТ = 30 К при постійному тиску, якщо початковий об'єм V = 50 м3, а температура Т0 і тиск р0 відповідають нормальним умовам.

задача 19738

Маса азоту 3 кг займає об'єм 2 м3 і знаходиться під тиском 105 Па. Газ нагрівають спочатку при постійному об'ємі, потім при тиску 2·105 Па до об'єму 4 м3. Побудувати графік процесу в координатах p, V і р, Т, розрахувати зміну внутрішньої енергії і роботу розширення азоту.

задача 19956

Який тиск створюють 2 г азоту, що займають об'єм 820 см3 при температурі 7 °С?

задача 20469

На малюнку наведено графік залежності тиску ідеального газу від температури при постійному об'ємі. Якій температурі відповідає точка А?

задача 20651

Азот займає об'єм 2,5 л при тиску 105 Па. При його стисненні до об'єму 0,25 л тиск підвищився в 20 разів. Внутрішня енергія газу змінилася на … Дж.

задача 21322

Посудина об'ємом V = 1,25·10–2 м3 заповнений сумішшю азоту і криптону. Маса азоту m1 = 7 г, маса криптону m2 = 12 г. Суміш знаходиться під тиском р при температурі T = 340 К. Знайти p.

задача 22041

В посудині знаходиться 14 г азоту і 9 г водню при температурі t = 20 ° С і тиску Р = 0,1 МПа. Знайти щільність суміші.

задача 22155

Знайти тиск р суміші газу в посудині об'ємом V = 5 л, якщо в ньому знаходиться N1 = 2·1015 молекул кисню, N2 = 8·1015 молекул азоту і m = 1,0 нкг аргону. Температура суміші t = 17°С.

задача 22460

Ротор центрифуги з радіусом а = 1,35 м обертається з частотою n = 50 с–1, а всередині центрифуги знаходиться азот при температурі Т = 300 К. Відносна атомна маса азоту дорівнює Аr = 14,0. Знайдіть тиск азоту в центрі центрифуги, якщо його тиск на її стінки становить р = 275 кПа.

задача 23616

Визначити роботу А, яку здійснить азот, якщо при постійному тиску йому повідомити кількість теплоти Q = 21 кДж.

задача 24369

Азот знаходиться у закритій посудині об'ємом V = 3 л при температурі t1 = 27 °С і тиску р1 = 0,3 МПа. Після нагрівання тиск у посудині підвищився до р2 = 2,5 МПа. Знайти температуру t2 азоту після нагрівання та кількість теплоти Q, повідомлена азоту.

задача 24463

Азот знаходиться у закритій посудині об'ємом 3 л при температурі 27°С та тиску 3 атм. Після нагрівання тиск у посудині підвищився до 25 атм. Визначити: 1) температуру азоту після нагрівання; 2) кількість тепла, повідомленого азотом.

задача 24483

Азот займає об'єм. V1 = 1 м3 і знаходиться під тиском P1 = 200 кПа. Газ нагріли спочатку при постійному тиску до об'єму V2 = 3 м3, а потім за постійного об'єму до тиску Р2 = 500 кПа. Знайти (у МДж) зміну внутрішньої енергії газу.

задача 24571

З балона об'ємом V = 60 л, що містить азот за температури t1, випускається частина газу настільки швидко, що теплообмін газу в балоні з атмосферою під час випуску не встигає статися. Відразу після закриття крана температура газу в балоні t2 = –15°C, тиск p2 = 3,7 МПа. Маса випущеного азоту m = 1,12 кг. Визначити температуру t1.

задача 24856

Об'єм балона електричної лампи V = 500 см3. Лампа наповнена азотом при тиску P = 0,8·105 Па. Який об'єм води увійде до балона лампи, якщо його опустити під воду на малу глибину та обломити кінчик? Атмосферний тиск Р0 = 1,05·105 Па.

задача 24928

Азот нагрівали при постійному тиску. Знаючи, що маса азоту m = 280 г, повідомлена йому кількість теплоти Q = 600 Дж, а питома теплоємність азоту за постійного об'єму cv = 745 Дж/(кг·К), знайдіть зміну його температури ΔТ.

задача 26356

Азот знаходиться в циліндричній посудині об'ємом V = 100 л при тиску p = 200 кПа. Визначити масу m азоту, якщо його температура по висоті посудини змінюється лінійно від T1 = 280 К до T2 = 360 К.

задача 50323

Суміш водню та азоту при температурі Т = 600 К і тиску Р = 2,46 МПа займає об'єм V = 30 л. Визначити масу водню і масу азоту, якщо загальна маса суміші m = 290 р.

задача 50362

Визначити питомий об'єм азоту при температурі 300 К і тиску 49 кПа.

задача 50365

Суміш азоту з масовою часткою ω1 = 87,5% і водню з масовою часткою ω2 = 12,5% знаходиться в посудині об'ємом V = 20 л при температурі Т = 560 К. Визначити тиск p суміші, якщо маса m суміші дорівнює 8 м.

задача 50420

У балоні ємністю 20 л находится 150 г суміші водню та азоту. Тиск газової суміші 1000 кПа, температура в балоні 17 ° C. Які маси азоту і водню в балоні?

задача 50432

У балоні ємністю 0,5 м3 знаходиться 4 кг водню і 6,5 кг азоту. Визначити тиск суміші, якщо температура навколишнього середовища 18 °С.

задача 50450

Газ в кількості m = 16 г під тиском p = 1 МПа і при температурі t = 112 °С займає обсяг V = 1600 см3. Дізнатися, який це газ.

задача 50463

Внутрішня енергія деякої кількості азоту при температурі 20° дорівнює 4·103 Дж. Визначити масу газу.

задача 50482

Як зміниться обсяг ідеального газу, якщо температура збільшиться в 3 рази, а тиск – в 4 рази?

Другие предметы