циркуляція вектор магнітної індукції провідник контур площину тече струм визначити радіус центр кола

циркуляція вектор магнітної індукції провідник контур площину тече струм визначити радіус центр кола


задача 12105

По перетину провідника рівномірно розподілений струм щільністю j = 2 МА/м2. Знайти циркуляцію вектора напруженості уздовж окружності радіусом R = 5 мм, що проходить всередині провідника і орієнтованої так, що її площину становить кут α = 30° з вектором щільності струму.

задача 13550

Визначте циркуляцію вектора магнітної індукції по колу, через центр якої перпендикулярно її площині проходить нескінченно довгий прямолінійний провід, по якому тече струм I = 5 А.

задача 13550

Нескінченно довгий прямий провід із струмом I = 5 А проходить через центр кола перпендикулярно її площині. Визначити циркуляцію вектора магнітної індукції з цієї окружності.

задача 13551

Сила струму в обох провідниках I = 2 А. Для замкнутих контурів, зображених на малюнку, визначити циркуляцію вектора магнітної індукції.
.

задача 14864

У потоці позитивно заряджених іонів з рівномірно розподіленою щільністю струму подумки побудуємо усічений циліндр зі створюючою, паралельною до ліній струму.

Порівняти циркуляції вектора Н по контурах K1 і К2, що охоплює основи циліндра.

задача 16421

Знайти величину і напрямок вектора магнітної індукції, створюваної нескінченно довгим проводом зі струмом I в точці на відстані r від проводу — по теоремі про циркуляції.

задача 16423

Користуючись теоремою про циркуляцію вектора B, визначте магнітну індукцію B в точці, розташованій на відстані r = 5 см від прямого нескінченного провідника зі струмом I = 5 А.

задача 16424

По прямому нескінченно довгому провіднику тече струм I = 10 А. Визначте, користуючись теоремою про циркуляцію вектора В, магнітну індукцію B в точці, розташованій на відстані r = 10 см від провідника.

задача 16425

По прямому нескінченно довгому провіднику тече струм 15 А. Визначити, користуючись теоремою про циркуляцію вектора В, магнітну індукцію В в точці, розташованій на відстані 15 см від провідника.

задача 16426

По прямому нескінченно довгому провіднику тече струм I = 1 А. Визначити, користуючись теоремою про циркуляцію вектора В, магнітну індукцію в точці А, розташованій на відстані r = 10 см від провідника.

задача 19301

Визначити циркуляцію магнітної індукції по контуру квадрата, розташованого в вакуумі, якщо через його центр перпендикулярно площині, в якій він лежить, проходить нескінченно довгий прямолінійний провід, по якому тече струм I = 1 А.

задача 19657

Магнітний потік Ф, зчеплений з проводять контуром, змінюється з часом так, як показано на малюнку. За яким законом змінюється ЕРС індукції, що наводиться в провіднику? Вкажіть номер відповідного графіка.

задача 20522

По двох кругових провідниках, які мають вигляд концентричних кіл, течуть струми силою струму 4 А в протилежних напрямках. Напруженість магнітного поля в центрі кілець дорівнює 400 А/м. При збільшенні струму в першому контурі в два рази напруженість поля в центрі збільшується в три рази. Знайти радіуси контурів.

задача 20854

По правильному шестикутнику тече струм. Не змінюючи сили струму в провіднику, йому надали форму кола. У скільки разів індукція магнітного поля в центрі кола відрізняється від магнітної індукції поля в центрі шестикутника.

задача 20863

Електрон, що має швидкість V = 10 км/с, перетинає під кутом 90 градусів вісь кола на відстані S = 0,05 м від його центру. Радіус кола R = 0,1 м. По колу тече струм I = 0,5 А. Визначити величину і напрям сили, що діє на електрон.

задача 21453

По двох нескінченно довгих коаксіальних (із загальною віссю) циліндричних поверхнях радіусу R1 = 2 см і R2 = 5 см течуть однакові струми силою I1 = I2 = 2 А (см. рисунок). Використовуючи теорему про циркуляцію вектора B, розрахувати індукцію магнітного поля на відстанях r1 = 1 см, r2 = 3 см і r3 = 6 см від осі циліндрів. Побудувати графік залежності модуля індукції магнітного поля В від r - відстані від осі циліндрів.

задача 22448

Знайдіть циркуляцію вектора магнітної індукції по заданому контуру.

задача 22681

Струм I тече по тонкому провіднику, який має вигляд правильного п-кутника, вписаного в коло радіуса R. Знайти магнітну індукцію в центрі даного контуру. Дослідити випадок n→∞.

задача 22737

Визначити циркуляцію магнітної індукції по колу за умови, що через центр окружності, перпендикулярно площині її, проходить нескінченно довгий прямолінійний провід, по якому тече струм I = 2 А.

задача 22738

Знайти циркуляцію вектора Н в двох випадках, зображених на рис. 73, а і б, якщо сила струму в обох провідниках I = 8 А.

задача 23051

За перетином круглого провідника рівномірно розподілений струм щільністю j = 2 кА/м2. Знайти циркуляцію вектора магнітної індукції вздовж кола радіусу r = 5 мм, що проходить усередині провідника і орієнтована так, що її площина становить кут φ = 30° з напрямом струму.

задача 23183

Вкажіть напрямок струмів у провідниках 1 і 2, для яких циркуляція вектора за двома контурами і буде однаковою (див. рисунок). Виберіть номер правильної відповіді. Поясніть вибір. Усі струми однакові.
1) ⊙12. 2) ⊙12. 3) ⊗12. 4) ⊗12.

задача 23273

Знайти вектор магнітної індукції магнітного поля у центрі провідника, що має вигляд рівностороннього трикутника зі стороною 1 см, якщо по контуру тече струм силою 1 А.

задача 23274

У провіднику, що має вигляд ромба, тече струм силою 1 А. Сторона ромба 1 см, кути 60° і 120°. Знайти вектор магнітної індукції у центрі ромба.

Другие предметы