радіус півкола знехтувати перпендикулярно індукції однорідного магнітного поля точка значення швидкості форма знайти

радіус півкола знехтувати перпендикулярно індукції однорідного магнітного поля точка значення швидкості форма знайти


задача 13695

Провідник зі струмом 36 А має форму півкола, замкнутого прямолінійним дротом довжиною 43 см. Визначити напруженість магнітного поля в центрі півкола.

задача 14103

Визначити, з якою силою діє заряджена з лінійною щільністю τ = 10–7 Кл/м півколо радіуса R = 0,2 м на точковий заряд Q = 5·10–6 Кл, розташований в центрі півкола.

задача 14785

Два позитивних точкових заряди зближуються, "ковзаючи" по дузі півкола з центром у т.О (від діаметрального розміщення до вершини дуги).

Як при цьому змінюються напруженість і потенціал електричного поля у т.O?

задача 14836

Два нескінченно довгих паралельних провідника зближуються, переміщаючись по дузі півкола (провідники перпендикулярні площині, в якій розташована ця дуга). Як змінюється модуль індукції магнітного поля в центрі кривизни дуги, якщо: а) струми в провідниках паралельні, б) струми в провідниках антипаралельні?

задача 19602

Контур зі струмом представляє петлю, одна частина якої - півколо радіусом 16 см, яка замикає дві сторони квадрата, діагональ якого збігається з її діаметром. Знайти магнітну індукцію в центрі такої петлі, якщо по ній протікає струм 32 А.

задача 19795

По плоскому контуру з тонкого дроту тече струм силою I = 10,0 А. Радіуси напівкіл рівні R1 = 0,10 м і R2 = 0,20 м (см. рисунок). Визначте в точці O індукції магнітного поля В1, В2, В3, В4 і В, створювані ділянками 1, 2, 3, 4 і всім контуром.

задача 19812

Пучок іонів, що мають однакові заряди q = 1,6·10–19 Кл (одновалентні іони) і маси m1 = 33,4·10–27 кг і m2 = 36,7·10–27 кг, розганяється електростатичним полем з різницею потенціалів U = 4,0·103 В, потім влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній магнітного поля і до межі поля і, описавши півкола, іони вилітають двома паралельними пучками, відстань між якими h = 1,6 см. Знайти: 1) відношення v1/v2 швидкостей іонів, з якими вони вилітають з електричного поля; 2) індукцію В магнітного поля.

задача 20326

Два нескінченних прямих паралельних провідника з'єднані таким же проводом, що представляє собою півколо з центром в точці О. Визначити індукцію магнітного поля в точці О, якщо d = 10 см, струм I = 5 А.

задача 21250

Заряд розташований на півколі радіусом R. Щільність заряду на півкола залежить від кута θ за законом λ = aθ2 (а — позитивна постійна). Знайдіть електричний потенціал в центрі O півкола.

задача 70206

Провідник із струмом 42 А має форму двох півкіл радіусами 44 см і 7 см, з'єднаних між собою прямолінійними провідниками і мають спільний центр. Визначити максимальне значення магнітної індукції в центрі півкола.

Другие предметы