точка рухається прямолінійно прискорення постійне відстань визначити шлях сила час руху швидкість

точка рухається прямолінійно прискорення постійне відстань визначити шлях сила час руху швидкість


задача 10002

Матеріальна точка рухається прямолінійно з прискоренням a=5 м/с2. Визначити, на скільки шлях, пройдений точкою в n-у секунду, буде більше шляху, пройденого в попередню секунду. Прийняти v0=0.

задача 10004

Матеріальна точка рухається прямолінійно з початковою швидкістю v0=10 м/с і постійним прискоренням a=-5 м/с. Визначити, у скільки разів шлях Δs, пройдений матеріальною точкою, буде перевищувати модуль її переміщення Δr потому t = 4 с після початку від рахунку часу.

задача 10504

Матеріальна точка рухається прямолінійно. Рівняння руху має вигляд х = At+Bt3, где A = 3 м/с; В = 0,06 м/с3. Знайти швидкість u і прискорення точки в моменти часу t1 = 0 и t2 = 3 с. Які середні значення швидкості та прискорення за перші 3 з руху?

задача 10584

Замкнутий ланцюг зі струмом сили I включає в себе прямолінійну ділянку довжини 2а. Точка A лежить на відстані b від цієї ділянки на перпендикулярі, що проходить через його середину. Знайти ту частину магнітної індукції B в точці A, яка створюється даною ділянкою. Дослідити випадок а→∞.

задача 10986

Рівняння прямолінійного руху має вигляд x = At+Bt2, де A = 3 м/с, B = -0,25 м/с2. Побудувати графіки залежності координати і шляху від часу для заданого руху.

задача 11460

При прямолінійному русі залежність пройденого тілом шляху від часу описується рівнянням S = A+Bt+Ct2+Dt3, де В = 2 м/с , С = 0,14 м/с2, D = 0,1 м/с3. Через скільки часу після початку руху прискорення тіла дорівнюватиме а) 1 м/с2; б) 6 м/с2? Чому дорівнює середня швидкість тіла за проміжок часу, протягом якого прискорення зросло від 1 м/с2 до 6 м/с2?

задача 12021

На відстані r = 10 нм від траєкторії прямолінійно рухомого електрона максимальне значення магнітної індукції Вmax = 160 мкТл. Определить скорость v электрона.

задача 12069

Прямокутна рамка зі сторонами а = 40 см і b = 20 см розташована в одній площині з нескінченним прямолінійним дротом із струмом I = 5 А, так що довгі сторони рамки паралельні проводу. Сила струму в рамці I0 = 0,5 А. Визначити модуль і напрямок сил, що діють на кожну зі сторін рамки, якщо найближча до дроту сторона рамки знаходиться на відстані с = 10 см, а струм в ній співнапрямлений зі струмом I.

задача 12160

Залежність шляху, пройденого прямолінійно рухомим тілом, від часу дається рівнянням S = 2t – 3t2 + 4t3 (м). Маса тіла 2 кг. Визначити: через який проміжок часу від початку руху імпульс тіла дорівнюватиме 16 кг·м/с; чому дорівнює середня швидкість за цей проміжок часу; величину сили, що діє на тіло в момент часу 2 с.

задача 12263

Прямолінійний рух точки описується рівнянням s(t) = 4t4 + 2t2 + 7 м. Знайти швидкість і прискорення точки в момент часу 2 с, а також середню швидкість і середнє прискорення за перші дві секунди руху і за другі дві секунди руху.

задача 12610

Матеріальна точка рухається прямолінійно. Рівняння руху S = А + Bt + Ct2 + Dt3 (S - у метрах, t - у секундах). Які швидкість і прискорення точки у моменти часу t1 = 0, t2 = 10 с? Які середні величини швидкості і прискорення за перші 10 секунд руху, якщо для Вашого варіанту А = 2 м, В = 3 м/с, С = 0, D = 0,01 м/с3?

задача 12714

Під дією постійної сили F = 10 H тіло рухається прямолінійно і залежність пройденого шляху від часу має вигляд S = 10–5t+t2. Знайти масу тіла і імпульс тіла в кінці шостої секунди.

задача 12818

На відстані 76 нм від траєкторії прямолінійно рухомого електрона максимальне значення магнітної індукції дорівнює 311 нТл. Визначити швидкість електрон.

задача 12819

На відстані 133 нм від траєкторії прямолінійно рухомого електрона максимальне значення магнітної індукції дорівнює 594 нТл. Визначити швидкість електрона.

задача 12829

Знайти закон прямолінійного руху матеріальної точки маси m, якщо відомо, що робота сили, що діє у напрямку руху і залежить від шляху, пропорційна часу, що сплив з моменту початку руху. Коефіцієнт пропорційності дорівнює k.

задача 12923

На відстані 118 нм від траєкторії прямолінійно рухомого електрона максимальне значення магнітної індукції 655 нТл. Визначити швидкість електрона.

задача 12995

Два автомобілі, виїхавши одночасно з одного пункту, рухаються прямолінійно в одному напрямку. Залежність пройденого ними шляху задається рівняннями s1 = At + Вt² и s2 = Ct + Dt² + Ft³. Визначте відносну швидкість автомобілів.

задача 13036

Тіло масою m = 2 кг рухається прямолінійно за законом s = ABt + Ct² − Dt³ (С = 2 м/с², D = 0,4 м/с³). Визначте силу, що діє на тіло в кінці першої секунди руху.

задача 13277

Електрон, прискорений різницею потенціалів 300 В, рухається паралельно прямолінійному довгому провіднику на відстані 4,00 мм від нього. Яка сила подіє на електрон, якщо по провіднику пустити в напрямку її руху струм силою 5,00 А?

задача 13301

Поясніть, чи може змінюватися напрямок вектора швидкості, в той час як його прискорення за модулем залишається постійним.

задача 13526

Прямокутна рамка зі сторонами а = 40 см і b = 30 см розташована в одній площині з нескінченним прямолінійним дротом зі струмом I = 6 А так, що довгі сторони рамки паралельні проводу. Сила струму в рамці I1 = 1 А. Визначте сили, що діють на кожну з сторін рамки, якщо найближча до дроту сторона рамки знаходиться на відстані с = 10 см, а струм у ній співнаправлений до току I.

задача 13529

Електрон рухається прямолінійно з постійною швидкістю ν = 0,2 Мм/с. Визначте магнітну індукцію В поля, створюваного електроном в точці, що знаходиться на відстані r = 2 нм від електрона і лежить на прямій, що проходить через миттєве положення електрона і складає кут α = 45° зі швидкістю руху електрона.

задача 14477

Тіло масою m = 0,5 кг рухається прямолінійно, причому залежність пройденого тілом шляху s від часу t дається рівнянням s = A–Bt+Ct2–Dt3, де С = 5 м/с2 і D = 1м/с3. Знайти силу F, що діє на тіло в кінці першої секунди руху.

задача 14478

Під дією сили F = 10 Н тіло рухається прямолінійно так, що залежність пройденого тілом шляху s від часу t дається рівнянням s = A–Bt+Ct2, де С = 1 м/с2. Знайти масу m тіла.

задача 16022

У вертикальному закритому циліндрі знаходиться ідеальний газ, розділений на дві частини важким поршнем, який може переміщатися без тертя. У нижній частині циліндра маса газу вдвічі більше, ніж у верхній. При температурі Т, однаковій в усьому циліндрі, об'єм нижньої частини циліндра дорівнює об'єму у верхній частині. Яким буде відношення об'ємів, якщо температуру газу збільшити в 2 рази?

задача 16022

Матеріальна точка рухається прямолінійно. Рівняння руху має вигляд х = At+Bt3, де А = 4 м/с, В = 0,08 м/с. Знайти швидкість і прискорення точки в моменти часу 1 с і 4 с.

задача 16025

Тіло масою 0,5 кг рухається прямолінійно, причому залежність пройденого тілом шляху від часу t дається рівнянням S = Ct2–Dt3, де С = 5 м/с2 і D = 2 м/с3. Знайти величину сили, що діє на тіло в кінці першої секунди руху.

задача 16711

Матеріальна точка рухається прямолінійно з початковою швидкістю 10 м/с і постійним прискоренням а = –5 м/с2. У скільки разів шлях, пройдений точкою, буде перевищувати модуль її переміщення через 3 секунди після початку відліку часу?

задача 17176

На матеріальну точку, що здійснює прямолінійний рух, діє сила F, рівномірно спадаюча протягом t0 = 10 с. Який шлях вона пройде за цей час, якщо початкова швидкість дорівнює нулю, а початкове прискорення a0.

задача 17614

Для надання медичної допомоги у разі нещасного випадку в гірській ущелині за медикаментами посланий лижник. Він повинен по горизонтальній прямолінійній лижні пройти шлях S = 10 км і повернутися назад. Його швидкість без вітру постійна до дорівнює 10 км/год. Скільки часу для цього потрібно? Розглянути два випадки: а) вітру немає; б) через постійний вітер уздовж дороги швидкість лижника збільшується на ΔV = 3 км/год при русі у напрямку вітру, на стільки ж зменшується при русі проти вітру.

задача 17841

Тіло масою m здійснює прямолінійний рух під дією збуджуючої сили F = A·cos t. У початковий момент часу t = 0 тіло знаходилося на початку координат і мало швидкість V0 = 6 м/с. Знайти закон руху тіла і відношення амплітуди А до маси тіла m, якщо відомо, що максимальна швидкість руху дорівнює 2V0. Опором тертя знехтувати.

задача 17989

Тіло масою 1 кг під дією постійної сили рухається прямолінійно. Залежність шляху, пройденого тілом, від часу виражається рівнянням s = t2 + 2t + 2. Визначити роботу сили за 5 с після початку дії.

задача 18159

Електрон, прискорений різницею потенціалів 300 В рухається паралельно прямолінійному провіднику на відстані 4 мм від нього. Яка сила буде діяти на електрон, якщо по провіднику пустити струм 5 А?

задача 19991

Матеріальна точка рухається прямолінійно з прискоренням a = 5 м/с2. Визначити, на скільки шлях, пройдений точкою в 5-ю секунду, буде більше шляху, пройденого в попередню секунду. Прийняти v0 = 4 м/с.

задача 20137

Матеріальна точка M рухається прямолінійно по горизонтальній площині за законом S ~ t4 м під дією сили F = k·t2 Н, де k = 14,7 Н/c2. Визначте роботу цієї сили при переміщенні точки з початкового положення, де S = 0, в положення, де S = 2 м.

задача 20179

Матеріальна точка рухається по прямій лінії. Закон руху має вигляд x(t) = А +Bt + Ct2 + Dt3, А = 2 м, В = –3 м/с, С = 1 м/с2, D = 5 М/С3. Знайти залежність швидкості і прискорення точки від часу. Визначити координату х, швидкість v, і прискорення а, які матиме точка в момент часу t = 5 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності x(t), v(t) і a(t) в інтервалі від t = 0 с до t = 10 с.

задача 20180

При прямолінійному русі матеріальної точки залежність прискорення від часу має вигляд а(t) = А + Вt, де А = 1 м/с2, В = –2 м/с3. Знайти залежність швидкості і координати від часу, якщо в початковий момент часу х0 = 2 м, v0 = –1 м/с. Знайти шлях, який пройде точка за t = 3 с.

задача 20357

Точка рухається по закону х = 2 – 12t + 2t2 (х виражено в м, t — в с). Побудувати графіки залежностей координати, шляху, швидкості і прискорення точки від часу.

задача 20361

При посадці літак торкається поверхні зі швидкістю 288 км/год і починає гальмування з постійним прискоренням. За сьому секунду літак проходить шлях 28 м. Визначте прискорення і швидкість руху літака в кінці сьомої секунди.

задача 20419

Матеріальна точка рухається по прямій. Закон руху має вигляд x(t) = Bt+Csin(ωt), B = 1 м/с, С = 2 м, ω = 1 рад/с. Знайти залежність швидкості і прискорення точки від часу. Визначити координату х, швидкість і прискорення а, які матиме точка в момент часу t = 3 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності х(t), v(t) і a(t) в інтервалі від t = 0 с до t = 10 с.

задача 20420

Матеріальна точка рухається по прямій. Закон руху має вигляд x(t) = Bt+Csin(ωt), B = 2 м/с, С = –1 м, ω = 2 рад/с. Знайти залежність швидкості і прискорення точки від часу. Визначити координату х, швидкість і прискорення а, які матиме точка в момент часу t = 2 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності х(t), v(t) і a(t) в інтервалі від t = 0 с до t = 10 с.

задача 20421

Матеріальна точка рухається по прямій. Закон руху має вигляд x(t) = Bt+Csin(wt), B = 0,5 м/с, С = –3 м, w = 0,7 рад/с. Знайти залежність швидкості і прискорення точки від часу. Визначити координату х, швидкість і прискорення а, які матиме точка в момент часу t = 2 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності х(t), v(t) і a(t) в інтервалі від t = 0 с до t = 10 с.

задача 20422

Матеріальна точка рухається по прямій. Закон руху має вигляд x(t) = Bt+Csin(wt), B = 0,5 м/с, С = 3 м, w = 0,7 рад/с. Знайти залежність швидкості і прискорення точки від часу. Визначити координату х, швидкість і прискорення а, які матиме точка в момент часу t = 2 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності х(t), v(t) і a(t) в інтервалі від t = 0 с до t = 10 с.

задача 20423

Матеріальна точка рухається по прямій. Закон руху має вигляд x(t) = Bt+Dt3, B = –1 м/с, D = 0,02 м/c3. Знайти залежність швидкості і прискорення точки від часу. Визначити координату х, швидкість і прискорення а, які матиме точка в момент часу t = 4 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності х(t), v(t) і a(t) в інтервалі від t = 0 с до t = 10 с.

задача 20450

Матеріальна точка рухається по прямій. Закон руху має вигляд x(t) = Bt + Сcos(ωt),

задача 20456

Матеріальна точка рухається по прямій лінії. Закон руху має вигляд x(t) = A + Bt + Ct2 + Dt3, A = 1 м, В = 0,4 м/с, С = –0,5 м/с2, D = 0,05 м/с3. Знайти залежність швидкості і прискорення точки від часу. Визначити координату х, швидкість ν і прискорення а, які матиме точка в момент часу t = 4 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності x(t), v(t) і a(t) в інтервалі від t = 0 с до t = 10 с.

задача 20749

Наведено графік залежності модуля швидкості точки, що рухається прямолінійно, від часу. Як змінюється сила, що діє на точку на ділянках 1, 2, 3? Який кут вона становить з вектором швидкості?

задача 20969

Тіло рухається так, що його координата змінюється за законом x = ct4–bt2. В якій точці дію зовнішніх сил на тіло скомпенсировано?

задача 21020

Матеріальна точка рухається прямолінійно уздовж осі ОХ. Проекція її швидкості змінюється з часом так, як зображено на малюнку. Користуючись графіком, визначте координату х точки в момент часу t = 6 с, якщо її початкова координата х0 = 1 м.

задача 21390

Матеріальна точка рухається по прямій. Закон руху має вигляд x(t) = Bt + C sin(ωt), В = –1 м/с, С = 5 м, ω = 0,5 рад/с. Знайти залежність швидкості і прискорення точки від часу. Визначити координату х, швидкість ν і прискорення a, які матиме точка в момент часу t = 6 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності x(t), v(t) і a(t) в інтервалі від t = 0 с до t = 10 с.

задача 21394

Матеріальна точка рухається по прямій. Закон руху має вигляд x(t) = Bt + Dt3, В = 2 м/с, D = –0,05 м/с3 . Знайти залежність швидкості і прискорення точки від часу. Визначити координату х, швидкість v і прискорення а, які матиме точка в момент часу t = 4 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності x(t), ν(t) і a(t) в інтервалі від t = 0 с до t = 10 с.

задача 21417

Матеріальна точка здійснює прямолінійний рух. Закон руху має вигляд x(t) = Bt + Ct2 + Dt3, В = 2 м/с, С = 1 м/с2, D = –0,3 м/с3. Знайти залежність швидкості і прискорення точки від часу. Визначити координату х, швидкість v і прискорення а, які матиме точка в момент часу t = 3 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності x(t), v(t) і a(t) в інтервалі від t = 0 с до t = 5 с.

задача 21467

Матеріальна точка здійснює прямолінійний рух. Закон руху має вигляд x(t) = В+Сt2+Dt4, В = 2 м, С = 0,5 м/с2, D = –0,05 м/с4. Знайти залежність швидкості і прискорення точки від часу. Визначити координату x, швидкість v і прискорення а, які матиме точка в момент часу t = 2,2 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності x(t), v(t) і a(t) в інтервалі від t = 0 с до t = 4 с.

задача 21493

Матеріальна точка рухається по прямій лінії. Закон руху має вигляд x(t) = A + Bt + Ct2 + Dt3, А = 0,5 м, В = 0,7 м/с, С = –1 м/с2, D = 0,1 м/с3. Знайти залежність швидкості і прискорення точки від часу. Визначити координату х, швидкість v і прискорення а, які матиме точка в момент часу t = 3 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності x(t), v(t) і a(t) в интервалі від t = 0 с до t = 10 с.

задача 21532

Матеріальна точка здійснює прямолінійний рух. Закон руху має вигляд x(t) = Bt + Ct3 +Dt4, В = 1 м/с, С = –0,5 м/с3, D = 0,05 м/с4. Знайти залежність швидкості і прискорення точки від часу. Визначити координату х, швидкість v і прискорення а, які матиме точка в момент часу t = 2 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності x(t), v(t) і a(t) в інтервалі від t = 0 с до t = 10 с.

задача 21906

Матеріальна точка здійснює прямолінійний рух. Закон руху має вигляд x(t) = Bt + Ct3 + Dt4, В = 1 м/с, С = –5 м/с3, D = 0,5 м/с4. Знайти залежність швидкості і прискорення точки від часу. Визначити координату х, швидкість v, і прискорення а, які матиме точка в момент часу t = 2 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності x(t), v(t) і a(t) в інтервалі від t = 0 с до t = 3 с.

задача 22125

Тіло рухається прямолінійно з постійним прискоренням і в шосту секунду проходить 12 м. Визначити прискорення і шлях, пройдений в шістнадцяту секунду, якщо початкова швидкість дорівнювала нулю.

задача 22215

Тіло рухається прямолінійно з постійним прискоренням і в шосту секунду проходить 22 м. Визначити прискорення, якщо початкова швидкість дорівнює нулю.

задача 22764

До початку гальмування автомобіль рухався зі швидкістю v0 = 60 км/ч. З моменту гальмування автомобіль рухався прямолінійно з непостійним прискоренням, зупинившись через час t = 3 c. 3a цей час він пройшов шлях s = 20 м. Визначити середню кутову швидкість <ω> і середнє кутове прискорення <β> колеса автомобіля за час гальмування. Радіус колеса R = 0,23 м.

задача 23159

У площині хоу рухається точка так, що швидкість її змінюється згідно із законом v = 0,2t(6i +8j). Визначити: 1) прискорення точки; 2) швидкість через 5 с після початку руху; 3) переміщення за 5 с руху.

задача 23264

Тіло починає рухатися вздовж прямої без початкової швидкості із постійним прискоренням. Через 30 хвилин прискорення тіла змінюється у напрямку на протилежне, залишаючись таким самим за величиною. Через який час від початку руху тіло повернеться у вихідну точку?

задача 23619

Після виключення двигунів підводний човен протягом перших 15 секунд, вповільнюючись, рухається прямолінійно в позитивному напрямку осі Ох з прискоренням а, проекція якого змінюється за законом , де v0 = 10 м/с — швидкість човна на початку гальмування, τ0 = 10 с — характерний часовий параметр руху. Потрібно відповісти на питання: 1. За який час швидкість човна зменшиться в два рази? 2. Яку відстань при цьому пройде човен?

Задача 26582

Точка рухається прямолінійно з прискоренням а = 0,2t. Визначити момент часу t, коли швидкість точки буде дорівнювати 2 м/с, якщо при t0 = 0 швидкість v0 = 0.

задача 23721

На малюнку представлена залежність проекції швидкості vх матеріальної точки, що рухається прямолінійно вздовж осі ОХ від часу. У якій із зазначених моментів часу напрями вектора швидкості та вектора прискорення для точки, що рухається, однакові?

задача 24608

Прямолінійний рух матеріальної точки масою m = 4 кг задано рівнянням s = 4t + 2t2. Визначити кінетичну енергію цієї точки на момент часу t = 2 с.

задача 24685

За графіками аx = ax(t) для прямолінійного руху матеріальної точки побудувати графіки залежності vx = v x(t), вважаючи, що у початковий момент часу t = 0 швидкість точки дорівнює нулю.

задача 26702

Прямолінійний рух матеріальної точки описується рівнянням: х = А + Вt + Ct2, де A = 5 м; B = -8 м / с; C = 4 м/с2. Вважаючи масу рівний 2 кг, визначити імпульс точки через 2 і 4 с після початку відліку часу, а також силу, що викликала це зміна імпульсу.

задача 40135

Залежність швидкості тіла від часу при прямолінійному русі подається рівнянням v = 0,3 t2. Знайти величину прискорення тіла в момент часу 2 с і шлях, пройдений тілом за інтервал часу від 0 до 2 с.

задача 40500

Тіло масою m = 4 кг під дією деякої сили рухається прямолінійно згідно рівняння s = Bt+Ct2+Dt3, где В = 0,5 м/с, С = 3 мс2, D = 2 м/с3. Визначте роботу А сили протягом перших двох з половиною секунд.

задача 40592

Прямолінійний рух матеріальної точки описується рівнянням X = At + Bt3, где A = 2,0 м/с; B = 0,04 м/с3. Визначити величину середньої швидкості та середнього прискорення за перші 4 з руху.

задача 40678

Тіло масою m рухається прямолінійно за законом x = A cos ωt, де А і ω — деякі постійні. Визначте модуль сили, що діє на це тіло.

задача 40679

Тіло масою m рухається прямолінійно за законом x = A sin ωt, де А і ω — деякі постійні. Визначте модуль сили, що діє на це тіло.

задача 40722

Тіло масою 1 кг під дією постійної сили рухається прямолінійно за законом s = (2t2+4t+1) м. Визначити роботу сили за 10 с від початку її дії.

задача 40725

Точка рухається прямолінійно згідно рівняння s = 4t4+2t2+8. Обчисліть швидкість і прискорення точки через дві секунди після початку руху, а також середню швидкість за перші 2 с.

задача 40763

Тіло масою 10 кг переміщається прямолінійно. Залежність шляху S, пройденого тілом, від часу t задано рівнянням s=s0+Bt+Ct2–Dt3+Et4, де С = 0,6 м/с2, D = 0,2 м/с3, E = 1 м/с4. Яка сила, що діє на тіло в момент часу 0,2 с?

задача 40856

Велосипедист спускається з гори з постійним прискоренням 0,8 м/с2. Яка швидкість його руху через 10 секунд, якщо початкова була 2 м/с?

задача 40862

Швидкість тіла, що рухається прямолінійно, змінюється за законом v = A+Bt+Ct2, де A = 1 м/с; B = 3 м/с2; C = 6 м/с3. Яку відстань пройде тіло до моменту часу, коли його прискорення стане рівним a = 27 м/с2?

задача 40876

Матеріальна точка рухається прямолінійно. Прискорення матеріальної точки змінюється за законом а = А+Вt+Сt2, де А, В, С - постійні величини. Якої швидкості досягне матеріальна точка через t с після початку руху зі стану спокою? Який шлях пройде вона за цей час? А = 6, В = 10, С = 8, t = 0,5.

задача 70057

Контур з дроту, вигнутий у вигляді квадрата зі стороною 5 см, розташований в одній площині з нескінченним прямолінійним дротом з силою струму 4 А так, що його дві сторони паралельні проводу. Сила струму в контурі 0,2 А. Визначити силу, що діє на контур, якщо найближча до дроту сторона контуру знаходиться на відстані 5 см.

задача 70133

Альфа-частинка, прискорена різницею потенціалів 300 В, рухається паралельно до прямолінійного довгого провідника на відстані 4,00 мм від нього. Яка сила подіє на альфа-частинку, якщо по провіднику пустити в напрямку її руху ток силою 5,00 А?

задача 70231

Визначити максимальну магнітну індукцію поля, створюваного електроном, що рухається прямолінійно зі швидкістю 10 мм/с на відстані 1 см від траєкторії руху.

Другие предметы