радіус котушки площину витка розташована магнітна індукція поле визначити силу струму дорівнює знайти центр

радіус котушки площину витка розташована магнітна індукція поле визначити силу струму дорівнює знайти центр


задача 10088

Визначити силу струму в вертикально розташованій плоскій котушці, яка містить 8 витків дроту радіусом 20 см, якщо поміщена в її центрі на вістрі магнітна стрілка відхилилася на кут 45 °. Площина витків котушки збігається з площиною магнітного меридіана. Горизонтальна складова магнітної індукції поля Землі дорівнює 20 мкТл.

задача 10281

По круговому витку радіусом R = 5 см тече струм I = 20 А. Виток розташований в однорідному магнітному полі (В = 40 мТл) так, що нормаль до площини контуру складає кут θ = π/6 з вектором В. Визначити зміну ΔП потенційної енергії контуру при його повороті на кут φ = π/2 в напрямку збільшення кута θ.

задача 10327

В однорідному магнітному полі (В = 0,3 Тл) розміщений дротяний виток діаметром D = 5 cм з опором R = 0,02 Ом. Площина витка утворює кут φ = 40º з лініями індукції. Який заряд Q пройде по витку після виключення магнітного поля?

задача 10749

Магнітна стрілка поміщена в центрі кругового витка, площина якого розташована вертикально і становить кут φ = 90° з площиною магнітного меридіана. Радіус кола R = 10 см. Визначити кут, на який повернеться магнітна стрілка, якщо по провіднику піде струм силою I = 1,6 А (дати дві відповіді). Горизонтальну складову індукції земного магнітного поля прийняти рівною B = 20 мкТл.

задача 10751

Дротяний виток радіусом R = 20 см розташований в площині магнітного меридіана. У центрі витка встановлена ??невелика магнітна стрілка, могущая обертатися навколо вертикальної осі. На який кут відхилиться стрілка, якщо по витку пустити струм силою I = 12 А? Горизонтальну складову індукції земного магнітного поля прийняти рівною В = 20 мкТл.

задача 10793

Дротяний виток радіусом R = 4 см і опором r = 0,01 Ом знаходиться в однорідному магнітному полі (B = 0,2 Тл). Площина витка складає кут φ = 30° з лініями індукції. Який заряд протече по витку при виключенні магнітного поля?

задача 11252

На дротяний виток радіусом 8 см, поміщений в однорідне магнітне поле, діє максимальний момент сил 641 мкН·м. Сила струму у витку дорівнює 2 А. Визначити магнітну індукцію поля.

задача 11257

Виток, по якому тече струм силою 21 А, вільно встановився в однорідному магнітному полі з індукцією 68 мТл. Діаметр витка 9 см. Яку роботу треба здійснити, щоб видалити виток з магнітного поля.

задача 11358

Визначити силу струму в обмотці, що складається з 50 витків, намотаною на магнітопровід з середньою довжиною l = 20 см, якщо перетин магнітопроводу 9 см2, μ = 15·103 і індукція В = 0,3 Тл.

задача 11493

Провідний круговий виток радіусом r = 10 см обертається в однорідному магнітному полі, індукція якого В = 0,01 Тл, так, що кут між нормаллю до його площини і вектором В змінюється за законом α = πt (t — час у секундах). Яка кількість теплоти виділиться у витку за проміжок часу Δt = 0 … 0,5 с, якщо його опір R = 5 Ом.

задача 11776

Дуже коротка котушка містить N = 1000 витків тонкого дроту. Котушка має квадратний перетин зі стороною завдовжки а = 10 см. Знайти магнітний момент Pm котушки при силі струму I = 1 А.

задача 11823

Дротяний виток радіусом r = 4 см, що має опір R = 0,01 Ом, знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією B = 0,04 Тл. Площина рамки складає кут α = 30° з лініями індукції поля. Яка кількість електрики Q протече по витку, якщо магнітне поле зникне?

задача 11990

По обмотці дуже короткою котушки радіусом r = 16 см тече струм I = 5 А. Скільки витків N дроту намотано на котушку, якщо напруженість H магнітного поля в її центрі дорівнює 800 А/м?

задача 11991

По тонкій котушці з радіусом витків 16 см тече струм 5 A. При якому числі витків напруженість магнітного поля в центрі котушки 800 А/м.

задача 12141

Магнітна індукція B поля між полюсами двополюсного генератора дорівнює 0,8 Тл. Ротор має N = 100 витків площею S = 400 см2. Визначити частоту n обертання якоря, якщо максимальне значення ЕРС індукції εi = 200 В.

задача 12802

Два кругових витки з однаковими струмами 64 А, що мають загальний центр, розташований у взаємно перпендикулярних площинах. Знайти напруженість магнітного поля у центрі витків, якщо радіуси їх рівні 38 см і 17 см.

задача 12803

Два кругових витки з однаковими струмами 27 А, що мають загальний центр, розташовані у взаємно перпендикулярних площинах. Знайти напруженість магнітного поля у центрі витків, якщо радіуси їх рівні 41 і 26 см.

задача 12804

Два кругових витки з однаковими струмами 2 А мають загальний центр і розташовані у взаємно перпендикулярних площинах. Знайти напруженість магнітного поля у центрі витків, якщо радіуси їх рівні 4 см і 2 см.

задача 12967

Два кругових витки з однаковими струмами 59 А, що мають загальний центр, розташовані у взаємно перпендикулярних площинах. Знайти напруженість магнітного поля в центрі витків, якщо радіуси їх рівні 27 см і 32 см.

задача 12992

Індукція магнітного поля в центрі кільцевого струму 0,02 Тл, радіус витка 12 см. Визначити індукцію магнітного поля на осі витка на відстані 10 см від його площини.

задача 13518

Обчислити магнітну індукцію в центрі дротяного кругового витка із струмом I = 1 А. Радіус витка R = 10 см.

задача 13574

У котушці довжиною l = 0,5 м, діаметром d = 5 см і числом витків N = 1500 сила струму поступово збільшується на 0,2 А за 1 с. На котушку насаджено кільце з мідного дроту (ρ = 17 нОм·м) площа перерізу якого Sк = 3 мм2. Знайти силу струму в кільці.

задача 13579

Між полюсами двополюсного генератора створено магнітне поле індукцією В = 1 Тл. У ротора 140 витків. Площа витків S = 500 см2. Максимальне значення ЕРС індукції εmax = 220 В. Визначити частоту обертання якоря.

задача 13696

Два кругових витка з однаковими струмами 98 А, що мають загальний центр, розташовані у взаємно перпендикулярних площинах. Знайти напруженість магнітного поля в центрі витків, якщо радіуси їх рівні 25 см і 37 см.

задача 13728

У ланцюг змінного струму частотою ν = 50 Гц включена котушка довжиною l = 20 см і діаметром d = 5 см, що містить N = 500 витків мідного дроту площею поперечного перерізу S = 0,6 мм2. Визначте, яка частка повного опору котушки припадає на реактивний опір. Питомий опір міді ρ = 17 нОм·м.

задача 13729

У ланцюг змінного струму частотою ν = 50 Гц включена котушка довжиною l = 30 см і площею поперечного перерізу S = 10 см2, що містить N = 1000 витків. Визначте активний опір котушки, якщо відомо, що зрушення фаз φ між напругою і струмом становить 30°.

задача 13730

Котушка площею поперечного перерізу 10 см2 і довжиною 30 см і включена в ланцюг змінного струму з частотою 50 Гц. Число витків котушки 1000. Знайти активний опір котушки, якщо зсув фази між силою струму і напругою 30°.

задача 13782

Дротяний виток переміщують в неоднорідному магнітному полі вправо (див. малюнок). Визначте напрям індукційного струму, що виникає в витку, і поясніть природу сторонніх сил, що створюють ЕРС індукції у витку.

задача 13997

Плоска котушка (її довжина набагато менше радіуса) радіусом 10 см містить 100 витків тонкого дроту. Яка напруженість і індукція магнітного поля в центрі котушки, якщо струм в ній 200 мА?

задача 14028

Постійний магніт наближається до провідного витка південним полюсом. Визначити напрямок індукційного струму, що виникає в кільці. Що відбувається з витком: притягається виток до магніту чи відштовхується? Відповідь пояснити.

задача 14330

По витку радіусом R = 20 см тече струм I = 50 А. Виток поміщений в однорідне магнітне поле напруженістю Н = 15 кА/м. Визначте момент сили М, що діє на виток, якщо площина витка складає кут φ = 60° з лініями індукції поля.

задача 14636

Два кругових витка радіусом R = 15 см кожен розташовані в паралельних площинах на відстані d = 5 см одна від одної і мають загальну вісь. По виткам течуть струми протилежного напрямку по 3 А. Визначити величину і напрямки вектора індукції в центрі одного з них.

задача 14689

Котушка діаметром 10 см, що має 500 витків, знаходиться в магнітному полі. Чому дорівнюватиме середнє значення ЕРС індукції в котушці, якщо індукція магнітного поля протягом 0,1 с збільшити від нуля до 2 Тл?

задача 14840

Два кругових витка однакового радіуса R і з однаковими електричними струмами I мають загальний центр. Витки розташовані так, що їх площини утворюють кут 90°. Отримати вираз для модуля індукції магнітного поля в центрі витків.

задача 14843

Як зміниться модуль індукції магнітного поля в центрі кругового витка зі струмом, якщо, при незмінній силі струму: а) збільшити радіус витка, б) виток злегка перегнути по діаметру?

задача 14963

Дротяний виток, який замикає обкладки конденсатора, поміщений в магнітне поле, лінії індукції якого перпендикулярні площині витка. Індукція магнітного поля змінюється так, що ΔB/Δt = 50 мТл/с. Ємність конденсатора 100 мкФ, площа витка 200 см2. Знайти заряд конденсатора.

задача 15214

По круговому витку радіусом 30 см тече струм I1 = 2,5A. У центрі кругового витка знаходиться маленький виток у вигляді квадратної рамки зі струмом I2 = 0,2 A. Площина рамки складає 30° з площиною витка. Чому дорівнює сторона рамки, якщо обертаючий момент, що діє на рамку, дорівнює 10-10 Н·м?

задача 15240

Круговий дротяний виток площею S = 50 cм2 знаходиться в однорідному магнітному полі. Магнітний потік, що пронизує виток, Ф = 1 мВб. Визначити індукцію магнітного поля, якщо площина витка складає кут α = 30° з напрямком лінії індукції.

задача 15300

Знайти напруженість магнітного поля в центрі кругового витка радіусом 9 см, поміщеного в квадратну рамку зі стороною 18 см так, що їх площини співпадають, а напрямки струмів в них силою 20 А протилежні.

задача 15356

Два кругових витка радіусом R = 4 см кожен розташовані в паралельних площинах на відстані d = 5 см один від одного. По витках течуть струми I1 = I2 = 4 A. Знайти напруженість H магнітного поля в центрі одного з витків. Завдання вирішити, коли: а) струми у витках течуть в одному напрямку; б) струми у витках течуть в протилежних напрямках.

задача 15358

Два кругових витка розташовані в двох взаємно перпендикулярних площинах так, що центри цих витків збігаються. Радіус кожного витка R = 2 см, струми в витках I1 = I2 = 5 А. Знайти напруженість Н магнітного поля в центрі цих витків.

задача 15430

Котушка діаметром D = 10 см, що складається з N = 500 витків дроту, знаходиться в магнітному полі. Знайти середню е.р.с. індукції εср, виникає в цій котушці, якщо індукція магнітного поля В збільшується протягом часу t = 0,1 с від 0 до 2 Тл.

задача 15434

Круговий дротяний виток площею S = 0,01 м2 знаходиться в однорідному магнітному полі, індукція якого B = 1 Тл. Площина витка перпендикулярна до напрямку магнітного поля. Знайти середню ЕРС індукції <εi>, виникає у витку при виключенні поля протягом часу t = 10 мс.

задача 15449

Скільки витків має котушка, індуктивність якої L = 1 мГн, якщо при струмі I = 1 А магнітний потік крізь котушку Ф = 2 мкВб?

задача 15589

Котушка довжиною l = 50 см і площею поперечного перерізу S = 10 см2 включена в ланцюг змінного струму частотою ν = 50 Гц. Число витків котушки N = 3000. Знайти опір R котушки, якщо зсув фаз між напругою і струмом φ = 60°.

задача 15666

При зміні сили струму з 4 до 20 А, магнітний потік змінився на 0,002 Вб. Знайдіть число витків в котушці, якщо її індуктивність дорівнює 0,125 Гн.

задача 16487

Котушка складається з N = 75 витків і має опір R = 9 Ом. Магнітний потік через її поперечний переріз змінюється за законом Ф = kt, де k = 1,2 мВб/с. Визначте: а) е.р.с. індукції, що виникає в цьому контурі; б) силу індукційного струму; в) заряд, який протече по контуру за перші 9 с зміни поля.

задача 16507

Два однакових кругових витка радіусом 1 см, які мають загальний центр, розташовані взаємно перпендикулярно. По ним течуть струми, сила одного з них в два рази більше, ніж в іншого. Знайти сили струмів I1 і I2, якщо індукція магнітного поля в центрі витка дорівнює 1 мкТл.

задача 16580

Виток, по якому тече струм 20 А, вільно встановився в магнітному полі з індукцією 0,016 Тл, діаметр витка 0,1 м. Яку роботу треба здійснити по переміщенню витка в область без магнітного поля?

задача 16630

Дротяний виток діаметром D = 10 см і опором R = 3,14 Ом знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,4 Тл. Нормаль до площини витка утворює з напрямком вектора кут α = 60°. Визначити заряд q, що пройшов по витку при виключенні магнітного поля.

задача 17099

Дві котушки розташовані на невеликій відстані одна від одної. Коли сила струму в першій котушці змінюється зі швидкістю dI1/dt = 5 А/с, в другій котушці виникає ЕРС індукції ε2 = 0,1 В. Визначити: коефіцієнт взаємної індукції котушок; магнітний потік, зчеплений з другою котушкою, в момент часу t = 2 с, вважаючи, що при t = 0 струм в першій котушці I0 = 2 А.

задача 17326

В однорідне магнітне поле з напруженістю Н = 7,95·103 А/м поміщена квадратна рамка зі стороною а = 4 см, що має N = 10 витків. Площина рамки складає з напрямком магнітного поля кут φ = 30°. Визначте роботу, здійснену магнітним полем при повороті рамки до положення рівноваги, якщо по витків пропустити струм I = 5 А.

задача 17680

Яку найбільшу напругу можна подавати на котушку, що має 1300 витків мідного дроту діаметром 0,6 мм, якщо допустима щільність струму 3 А/мм.

задача 17715

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,2 Тл знаходиться квадратна рамка зі стороною l, що складається з N = 10 витків. Площина рамки складає кут α = 40° з напрямком поля. Магнітний момент рамки рm, на контур діє крутний момент М = 0,12 Н·м, магнітний потік через переріз рамки Ф. Знайти l, рm.

задача 17777

По круговому витку радіуса R = 0,1 м тече струм I = 2 А. Напруженість поля в центрі витка H0, индукция магнитного поля B0. У точці, розташованій на осі витка на відстані a = 0,1 м від площини витка напруженість і индукция магнитного поля H і B. Знайти H0, B0, H, B.

задача 17778

По круговому витку радіуса R тече струм I = 8 А. Напруженість поля в центрі витка H0 = 20 А/м, индукция магнитного поля B0. У точці, розташованій на осі витка на відстані a = 0,1 м від площини витка напруженість і индукция магнитного поля H і B. Знайти R, B0, H, B.

задача 17779

По круговому витку радіуса R = 0,3 м тече струм I. Напруженість поля в центрі витка H0, индукция магнитного поля B0. У точці, розташованій на осі витка на відстані a = 0,4 м від площини витка напруженість і индукция магнитного поля H = 20 А/м і B. Знайти B, I, H0, B0.

задача 17792

Два кругових витка радіусом R = 4 см кожен розташовані в паралельних площинах на відстані d = 0,1 м один від одного. По виткам в одному напрямку течуть струми I1 = I2 = 2 А. Знайти магнітну індукцію В на осі витків в точці, що знаходиться на рівній відстані від них.

задача 17793

Два кругових витка радіусом R = 4 см кожен розташовані в паралельних площинах на відстані d = 0,1 м один від одного. По виткам в протилежних напрямках течуть струми I1 = I2 = 2 А. Знайти магнітну індукцію В на осі витків в точці, що знаходиться на рівній відстані від них.

задача 17870

Два кругових витка, перший радіусом 0,2 м, другий радіусом 0,3 м, розташовані в паралельних площинах так, що пряма, що з'єднує їх центри, перпендикулярна їх площинам. Відстань між їх центрами дорівнює 0,5 м. По другому витку проходить струм рівний 1 А. Який струм повинен йти по першому витку, щоб магнітне поле в точці, що лежить на осі витків, на відстані 0,3 м від його центру дорівнювало нулю?

задача 17871

Два кругових витка, перший радіусом r1 = 2 м і другий радіусом r2 = 3 м, розташовані в паралельних площинах так, що пряма, що з'єднує їх центри, перпендикулярна цим площинам. Відстань між їх центрами h = 8 м. По другому витку проходить струм I2 = 1 А. Який струм повинен проходити по першому витку, щоб магнітне поле в точці, що лежить на осі витків на рівній відстані від їх центрів, дорівнювало нулю?

задача 17952

Два однакових кругових струми з силою в 1 А розташовані в двох взаємно перпендикулярних площинах так, що їх центри збігаються. Знайти індукцію магнітного поля в центрі кіл. Радіус кожного витка 1 см.

задача 18078

Виток дроту знаходиться в магнітному полі, перпендикулярному площині витка, і своїми кінцями замкнутий на амперметр. Магнітна індукція поля змінюється з плином часу згідно з графіком на малюнку. В який проміжок часу амперметр покаже наявність електричного струму в витку?

1) від 0 с до 1 с
2) від 1 с до 3 с
3) від 3 с до 4 с
4) від 0 с до 4 с.

задача 18153

По прямому, нескінченно довгому дроту, тече струм 3,14 А. Круговий виток розташований так, що площина витка паралельна дроту, а перпендикуляр, опущений на нього з центру витка, є нормаллю до площини витка. По витку проходить струм 5 А. Відстань від центру витка до прямого провідника 20 см. Радіус витка 30 см. Знайти магнітну індукцію магнітного поля в центрі витка.

задача 18203


Осі симетрії довгих циліндричних однакових дротяних котушок розташовані в одній площині α під кутом 120° один до одного (див. рис). У котушках 1, 2 і 3 протікають струми, сила яких в залежності від часу t змінюється за відповідними законами (позитивний напрямок обходу у всіх котушках вибрано однаково, якщо дивитися з точки перетину їх осей):

Тут ω = 1000 с–1 — циклічна частота. Протікання змінного електричного струму амплітудою I0 призводить до появи магнітного поля, амплітуда індукції якого в центрі котушки (далеко від торців) дорівнює 0,3 Тл. Ближні торці котушок розташовані симетрично і настільки близько, що поле в зазорі можна вважати однорідним. У зазор поміщають круглий радіуса R = 3 см виток, виготовлений з мідного дроту діаметром 2 мм в перетині. Площина витка β перпендикулярна площині а, а нормаль до в становить довільний кут з віссю однієї з котушок. Який максимальний момент сил потрібно прикладати до витка, щоб утримувати його в спокої? Питомий опір міді дорівнює ρ = 1,72·10 Ом·м. Індуктивністю витка знехтувати. Відповідь приведіть в ньютон-метрах (Н·м).

задача 19637

На малюнку зображені розташовані в площині креслення витки 1 і 2. По витку 1 тече спадаючий з часом струм I1. Як направлене поле індукційного струму I2, що виникає в другому витку в точці О2?

задача 20101

Рамка діаметром 6 см містить 100 витків. Площина витків збігається з напрямком напруженості однорідного магнітного поля, що дорівнює 15 А/м. Який крутний момент діє на рамку при силі струму в ній 10 А?

задача 20599

Котушка діаметром 10 см, що має 500 витків, знаходиться в магнітному полі В = 0,1 Тл. Визначити середнє значення ЕРС індукції в котушці, якщо магнітне поле зміниться до нуля за 0,01 с.

задача 20602

Котушка діаметром 10 см, що має 500 витків, знаходиться в магнітному полі з магнітною індукцією В = 0,1 Тл. Визначити середнє значення ЕРС індукції в котушці, якщо магнітне поле збільшується за 0,01 с вдвічі.

задача 20604

Котушка діаметром d = 10 см, що має N = 100 витків, знаходиться в магнітному полі. Чому дорівнюватиме середнє значення ЕРС індукції в цій котушці, якщо індукція магнітного поля збільшується протягом Δt = 0,1 с с 0 до 2 Тл?

задача 20729

На дротяний виток радіусом R = 10 см, поміщений між полюсами магніту, діє максимальний механічний момент М = 6,5 мкН·м. Сила струму в витку I = 2 А. Визначити магнітну індукцію В поля між полюсами магніту. Дією магнітного поля Землі знехтувати.

задача 20730

По прямому нескінченно довгому провіднику тече струм I1 = 3,14 А. Круговий виток розташований так, що площина витка паралельна прямому провідникові, а перпендикуляр, опущений на нього з центру витка, є нормаллю і до площини витка. Відстань від центру витка до прямого провідника дорівнює радіусу витка. Знайти, який струм I2 повинен протікати по витку, щоб в його центрі магнітна індукція була спрямована під кутом α = 60° до осі витка.

задача 20768

Виток радіусом R = 10 см, по якому тече струм I = 20 А, поміщений в магнітне поле з індукцією В = 1 Тл так, що його нормаль утворює кут α = 60° с напрямком силових ліній. Визначте крутний момент, діючий на виток. Знайдіть роботу, яку потрібно зробити, щоб видалити виток з поля.

задача 20850

Індукція магнітного поля в центрі кругового витка радіуса R = 8 см дорівнює В = 3,7·10–5 Тл. Визначити індукцію магнітного поля на осі витка в точці, розташованій на відстані S = 6 см від центру витка.

задача 20853

Два однакових кругових витка радіуса R = 0,02 м розташовані в двох взаємно-перпендикулярних площинах так, що центри цих витків збігаються. По витках течуть однакові струми рівні I = 5 А. Обчислити індукцію магнітного поля в центрі витків.

задача 20866

Індукція магнітного поля в центрі кругового струму дорівнює В = 0,05 Тл. Магнітний момент витка Р = 6 А·м2. Обчислити силу струму і радіус витка.

задача 20873

Виток радіуса R = 1 см поміщений в центр квадратної рамки зі стороною a = 20 см так, що площина витка і рамки взаємно перпендикулярні. Сила струму в витку і в рамці однакова і дорівнює I = 3 А. Визначити механічний момент, що діє на виток з боку магнітного поля квадратної рамки.

задача 20906

Дротяний виток радіусом 4 см і опором 0,01 Ом знаходиться в однорідному магнітному полі напруженістю 5000 А/м. Площина рамки складає кут 30° з силовими лініями поля. Яка кількість електрики протече по витку, якщо магнітне поле вимкнути?

задача 21042

У магнітне поле, напруженість якого Н = 103 А/м, поміщена котушка, що складається з N = 500 витків дроту. Опір котушки 50 Ом, площа її поперечного перерізу S = 15 см2 і становить кут φ = 60° з напрямком магнітного поля. Яка кількість електрики протече по котушці при зникненні магнітного поля?

задача 21175

Напруженість магнітного поля в центрі кругового витка радіусом R = 15,0 см дорівнює 30,0 А/м. Визначити напруженість Н2 в точці, розташованій на осі витка на відстані d = 6,0 см від його центру.

задача 21176

Напруженість магнітного поля в центрі кругового витка радіусом R = 8 см дорівнює 30 А/м. Визначити напруженість Н на осі витка в точці, розташованій на відстані h = 6 см від його центру.

задача 21258

Довгий провід утворює круговий виток, дотичний до проводу, як показано на малюнку. По дроту йде струм 10 А. Радіус витка 10 см. Знайдіть індукцію магнітного поля в центрі витка.

задача 21260

У центрі кругового витка радіусом 15 см з струмом 2,5 А знаходиться другий круговий виток радіусом 2 мм. Який струм тече по другому витку, якщо момент сили, що діє на другий виток дорівнює 1 мкН·м в тому випадку, коли площина маленького витка складає з площиною великого кут 45°.

задача 21448

Чому дорівнює напруженість магнітного поля в точці на осі кругового витка, розташованій на відстані d = 40 см від центру, якщо в центрі витка, радіус якого r = 30 см, напруженість Н = 20 А/м.

задача 21483

По кільцевій котушці, намотаній на каркас з гетинаксу, проходить струм 1,5 А. Котушка має 250 витків. Зовнішній діаметр 52 мм, внутрішній - 42 мм. Визначити максимальну і мінімальну напруженості поля всередині котушки.

задача 21519

Котушка довжиною 50 см складається з 1000 витків. Визначте напруженість і індукцію магнітного поля всередині котушки, якщо по ній пропустити струм J = 2 А.

задача 21733

Дротяний виток радіусом r = 14 см і опором R = 0,01 Ом знаходиться в однорідному магнітному полі (В = 0,2 Тл). Площина витка складає кут φ = 60° з лініями індукції. Який заряд протече по витку при виключенні магнітного поля?

задача 22075

Магнітна індукція В поля між полюсами двополюсного генератора дорівнює 0,8 Тл. Ротор має Ν = 100 витків площею S = 400 см2. Визначити частоту ν обертання якоря, якщо максимальне значення е.р.с. індукції ε = 200 В.

задача 22209

На дротяний виток радіусом r = 14,1 см, поміщений між полюсами магніту, діє максимальний механічний момент Мmax = 6,5 мкН·м. Сила струму I в витку дорівнює 4,3 А. Визначити магнітну індукцію В поля між полюсами магніту. Дією магнітного поля Землі знехтувати.

задача 22482

Чому дорівнює відношення енергії магнітного поля котушки до енергії електричного поля конденсатора, через час T/8 після того, як сила струму в контурі дорівнювала нулю?

задача 22511

Прямий, нескінченно довгий провідник, по якому протікає струм I1 і круговий виток зі струмом I2 розташовані так, що площина витка паралельна прямому провідникові, а перпендикуляр, опущений з центра витка на провідник, є нормаллю до площини витка. Струм I1 = 3,14 A, I2 = 3 А. Відстань від центру витка до прямого провідника d = 20 см. Радіус витка τ = 30 см. Визначити магнітну індукцію в центрі витка.

задача 22724

В однорідному магнітному полі розташований виток, площа якого дорівнює S = 50 см2. Перпендикуляр до площини витка складає з напрямком магнітного поля кут, рівний α = 60°. Чому дорівнює е.р.с. індукції εi, виникає у витку при виключенні поля, якщо початкова індукція магнітного поля В = 0,2 Тл, і воно спадає до нуля за лінійним законом за час Δt = 0,02 с?

задача 23033

На котушці намотано N = 1000 витків, сила струму у ній I = 20 А. Знайти індуктивність котушки, якщо магнітний потік у ній дорівнює Ф = 0,5 мВб.

задача 23048

Центри двох однакових кругових витків з однаковими за величиною струмами I розташовані однією осі 00' на деякій відстані один від одного. Площини витків паралельні. Напрями струмів показані малюнку. Визначити напрямок магнітного поля в точці M3.

задача 23056

Два круглі витки дроту розташовані один за одним уздовж однієї прямої так, що їх площини перпендикулярні до цієї прямої. У першому витку включається постійний струм, що тече за годинниковою стрілкою. У якому напрямку потече струм у другому витку (пояснити вибір напряму)? Чи буде цей струм постійним і скільки часу триватиме?

задача 23185

Плоский дротяний виток площі S розташований в однорідному магнітному полі так, що нормаль до витка протилежна напрямку вектора магнітної індукції цього поля. Чому дорівнює значення ЕРС εi індукції у момент часу t = t1, якщо модуль магнітної індукції змінюється з часом t за законом В = a + bt2, де а і b — позитивні константи?

задача 23199

На котушці намотано N = 1000 витків, сила струму у ній I = 20 А. Знайти індуктивність котушки, якщо магнітний потік у ній дорівнює Ф = 0,5 мВб.

задача 23283

По двох концентричних кругових контурах, радіуси яких відрізняються в 2 рази, течуть однакові струми в одному напрямку. Величина вектора магнітної індукції у центрі витків дорівнює 0,1 Тл. Визначити величину вектора магнітної індукції в центрі витків, якщо ті струми будуть протікати по витках у різних напрямках.

задача 23680

По мідному дроту масою m = 0,14 кг, що лежить упоперек двох рейок, розташованих одна від одної на відстані l = 0,3 м, проходить струм. Коефіцієнт тертя ковзання по рейках μ = 0,6. Система поміщена в магнітне поле з індукцією, перпендикулярною до площини, в якій розташовані рейки. Визначте мінімальне значення індукції магнітного поля, при якому провідник почне ковзати рейками, якщо сила струму I = 50 А.

задача 23816

На залізне кільце намотане в один шар N = 200 витків. Визначити енергію W магнітного поля, якщо при струмі силою I = 2,5 А магнітний потік Ф в залізі дорівнює 0,5 мВб.

задача 23916

Над центром круглого, горизонтально розташованого витка на відстані 20 см від нього проходить довгий прямолінійний провідник зі струмом силою 3,14 А. По витку радіусом 30 см проходить струм силою 3 А. Визначити індукцію магнітного поля в центрі витка.

задача 24445

По обмотці дуже короткої котушки радіусом r = 16 см тече струм I = 5 А. Скільки витків N дроту намотано на котушку, якщо індукція магнітного поля в її центрі дорівнює 1 мТл?

задача 24491

Котушка радіусом 5 см, що має 100 витків, знаходиться у магнітному полі. Визначити середнє значення ЕРС індукції у цій котушці, якщо індукція магнітного поля збільшиться протягом 0,5 з від 0 до 1,5 Тл.

задача 24492

Коротка котушка радіусом 2 см містить 380 витків дроту. Котушка підключена до конденсатора ємністю 75 мкФ і поміщена в однорідне магнітне поле, індукція якого поступово зменшується зі швидкістю 6,6 мТл/с. Знайти (в нКл) заряд конденсатора. Вісь котушки паралельна лініям поля.

задача 24552

Рамка площею 5 см2 складається з 10 щільно притиснутих витків і має опір 1 Ом. Рамка поміщена в магнітне поле, так що її площина утворює кут 30° з напрямком вектора магнітної індукції поля, величина якої дорівнює 0,1 Тл, поступово зменшується. Яким буде середнє значення сили струму у рамці, якщо поле зникне протягом 10 мс?

задача 24554

Дротовий виток радіусом 1 см, що має опір 0,1 Ом, знаходиться в магнітному полі з індукцією 0,1 Тл. Площина витка складає кут 30 ° з лініями індукції. Який заряд протікає витком, якщо магнітне поле зникне?

задача 24607

Дротяний виток, що має площу S = 100 см2, розрізаний в деякій точці, і в розріз включений конденсатор ємністю С = 40 мкФ. Виток поміщений в однорідне магнітне поле, лінії індукції якого перпендикулярні площині витка. Індукція магнітного поля змінюється зі швидкістю 10–2 Тл/с. Визначте заряд конденсатора.

задача 24672

Через котушку радіусом 2 см, що має 500 витків, проходить струм силою 2 А. Визначити індуктивність котушки, якщо напруженість магнітного поля в центрі дорівнює 10 кА/м.

задача 24842

Чому дорівнює щільність енергії магнітного поля в центрі кругового витка радіусу R = 8 см, яким тече струм I = 30 А?

задача 26129

Котушка довжиною 10 см і площею поперечного перерізу 4 см2 включена в ланцюг змінного струму частотою 50 Гц. Число витків котушки 500. Знайти опір котушки R, якщо зсув фаз між напругою і струмом 60°.

задача 26215

Прямий, нескінченно довгий провідник, по якому протікає струм I1 і круговий виток зі струмом I2 розташовані так, що площина витка паралельна прямому провідникові, а перпендикуляр, опущений з центра витка на провідник, є нормаллю до площини витка. Струм I1 = 3,14 A, I2 = 3 А. Відстань від центру витка до прямого провідника d = 20 см. Радіус витка τ = 30 см. Визначити магнітну індукцію в центрі витка.

задача 26219

Магнітна індукція В поля між полюсами двополюсного генератора дорівнює 0,8 Тл. Ротор має N = 100 витків площею S = 400 см 2. Визначити частоту n обертання якоря, якщо максимальне значення ЕРС індукції εi = 200 В.

задача 26295

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 1 Тл знаходиться плоска котушка радіусом r = 10 см, що містить N = 100 витків дроту, площина якої становить кут β = 60° з напрямком поля. По котушці тече струм I = 10 А. Визначити роботу А, яку потрібно здійснити для того, щоб видалити котушку за межі поля.

задача 26631

В однорідному магнітному полі з магнітною індукцією 0,01 Тл знаходиться плоска котушка з 100 витків радіусом 10 см, площина якої становить кут 60° з напрямком поля. По котушці тече струм в 10 A. Визначити: 1) обертаючий момент, що діє на котушку; 2) роботу, яку необхідно затратити для видалення цієї котушки з магнітного поля.

задача 60424

При якій напрузі на котушці, що має 1000 витків мідного дроту з діаметром витків 6 см, максимальна щільність струму 2 А/мм2. Питомий опір мідних проводів 1,75·10–8 Ом·м?

задача 60539

Котушку радіусом r = 3,0 см з числом витків n = 1000 поміщають в однорідне магнітне поле (вісь котушки спрямована уздовж ліній поля). Індукція поля змінюється з постійною швидкістю ΔB/Δt = 10 мТл/с. Який заряд q буде на конденсаторі, підключеному до кінців котушки? Ємність конденсатора С = 20 мкФ.

задача 70064

Яка енергія магнітного поля котушки, яка складається з 200 витків. При силі струму 4 А в котушці виникає магнітний потік 0,01 Вб.

задача 70128

Чому дорівнює вектор магнітної індукції, створений котушкою з 103 витків, що має індуктивність 0,5 Гн, якщо по ній тече струм 6 А і площа поперечного перерізу котушки S = 5см2.

задача 70142

По витку радіусом 20 см тече струм 5 А. На осі витка паралельно йому розташована рамка площею 1 см кв. Яка ЕРС індукції виникне в рамці при її переміщенні уздовж осі зі швидкістю 0,2 м / с в той момент, коли відстань між центрами витка і рамки дорівнює 10 см? Рамку вважати точковим диполем.

задача 70221

В однорідному магнітному полі з індукцією 20 мТл знаходиться прямокутна рамка довжиною 6 см і шириною 2 см, що містить 100 витків дроту. Сила струму в рамці 1 А, а площина рамки паралельна лініям магнітної індукції. Визначити магнітний момент рамки і механічний обертаючий момент, що діє на рамку.

задача 70233

Скільки витків повинна мати котушка, щоб при зміні магнітного потоку всередині її від 0,024 до 0,056 Вб за 0,32 с в ній створювалася середня е.р.с. індукції, рівна 10 В?

задача 70256

Магнітний потік через поперечний переріз котушки, що містить 1000 витків, змінюється на 2 мВб при зміні струму в котушці від 4 до 20 А. Знайти індуктивність котушки.

задача 70264

У котушці радіусом 10 см тече струм 7 А. Напруженість магнітного поля в центрі котушки 245 А / м. Знайти число витків котушки.

задача 70269

У котушці, що складається з 75 витків, магнітний потік дорівнює 4,8 мВб. За який час має зникнути цей потік, щоб в котушці виникла середня е.р.с. індукції, рівна 0,74 В?

задача 70276

Виток площею 2 см2 розташований перпендикулярно до ліній індукції однорідного магнітного поля. Знайти індуковану у витку е.р.с., якщо за час 0,05 с магнітна індукція рівномірно зменшується від 0,5 до 0,1 Тл.

задача 70298

Скільки витків має котушка, індуктивність якої L = 1 мГн, якщо при струмі I = 1 А магнітний потік крізь перетин котушки Ф = 2 мкВб?

задача 70321

По витку радіусом 10 см тече струм силою 50 А. Виток поміщений в однорідне магнітне поле з індукцією 0,2 Тл. Визначити момент сили, що діє на виток, якщо площина витка складає кут 60° з лініями індукції.

Другие предметы