заряджений щільність заряду мкКл відстань визначити поле

заряджений щільність заряду мкКл відстань визначити поле


задача 10215

Дві паралельні заряджені площини, поверхневі щільності заряду яких σ1 = 2 мкКл/м2 і σ2 = –0,8 мкКл/м2, знаходяться на відстані d = 0,6 см один від одного. Визначити різницю потенціалів U між площинами.

задача 10683

Поверхнева щільність заряду нескінченно протяжної вертикальної площини s = 98 мкКл/м2. До площини на нитці підвішена заряджена кулька масою m = 10 г. Визначити заряд Q кульки, якщо нитка утворює з площиною кут φ = 45°.

задача 10693

Дві паралельні площини, заряджені з поверхневими щільностями σ1 = 0,2 мкКл/м2 і σ2 = –0,3 мкКл/м2, знаходяться на відстані d = 0,5 см один від одного. Визначити різницю потенціалів між площинами.

задача 11687

Визначити потенціал φ електричного поля в точці, віддаленій від зарядів Q1 = -0,2 мкКл і Q2 = 0,5 мкКл відповідно на r1 = 15 см і r2 = 25 см. Визначити також мінімальну і максимальну відстані між зарядами, при яких можливе розв'язання.

задача 12137

Дротова рамка у вигляді квадрата зі стороною а = 5 см і опором R = 6 Ом розташована в однорідному магнітному полі, лінії якого складають кут φ = 45° з площиною рамки. При повороті рамки в положення, при якому лінії поля перпендикулярні площині рамки, по ній протікає заряд Q = 14 мкКл. Визначити індукцію магнітного поля.

задача 12682

Куля має потенціал φ = 4,5 кВ і поверхневу щільність заряду σ = 11,3 мкКл/м2. Знайти радіус R, заряд q, ємність C і енергію W кулі.

задача 12856

З якою силою FS на одиницю площі відштовхуються дві однойменно заряджені нескінченно довгі площині? Поверхнева щільність заряду на площинах σ = 0,3 мкКл/м2.

задача 13490

На малюнку R1 = R2 = 50 Ом, R3 = 100 Ом, С = 50 нФ. Визначте ЕРС джерела, нехтуючи його внутрішнім опором, якщо заряд на конденсаторі Q = 2,2 мкКл.

задача 14964

Резистор опором 45 Ом і конденсатор з'єднані послідовно з батареєю. Заряд на обкладинках конденсатора 60 мкКл. Якщо резистор і конденсатор підключити паралельно, то заряд на конденсаторі стане 40 мкКл. Знайти внутрішній опір.

задача 15187

Куля, занурена в гас, має потенціал φ = 4,5 кВ і поверхневу щільність заряду σ = 11,3 мкКл/м2. Знайти радіус R, заряд q, ємність С і енергію W кулі.

задача 16004

Дві однакові металеві кульки з зарядами 0,5 мкКл і 700 нКл призвели в зіткнення. Яким стане заряд другої кульки? Відповідь дати в нКл.

задача 16510

Визначити довжину хвилі, на яку налаштований коливальний контур, якщо максимальний заряд на конденсаторі qmax = 0,1 мкКл, а максимальний струм в контурі Imax = 0,1 А. Швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі с = 3·108 м/с.

задача 16921

У однорідне магнітне поле поміщена котушка, що має 60 витків, площа перерізу 3 мм2, а її вісь паралельна лініям поля. При повороті котушки на 180 град, навколо діаметра по її обмотці протікає заряд 4,5 мкКл (опір ланцюга 40 Ом). Визначити індукцію магнітного поля.

задача 17116

Три однакових заряди по 0,5 мкКл, два позитивних і один негативний, розташовані на одній прямій на рівних 20 см відстанях один від одного. Визначити різницю потенціалів між центрами відстаней від крайніх до середнього зарядів.

задача 17164

Простір між пластинами плоского конденсатора заповнено діелектриком ε = 6. Конденсатор заряджений. Визначте поляризованість діелектрика Р, якщо відомо, що поверхнева щільність вільних зарядів на обкладинках конденсатора дорівнює σ = 48 мкКл/м2.

задача 17479

З якою силою, що припадає на одиницю площі, відштовхуються дві паралельні заряджені площини з поверхневою щільністю заряду 2 мкКл/м2 і 3 мкКл/м2.

задача 19635

Час релаксації загасаючих електромагнітних коливань найбільше в разі, наведеному під номером ... 1) q = 0,01е–2t cos 4πt, мкКл; 2) q = 0,1е–2t cos 6πt, мкКл; 3) U = 0,001e–t cos 2πt, В 4) U = 0,1e–3t cos 2πt, В.

задача 19880

На малюнку зображена заряджена нескінченна площина з поверхневою площиною заряду σ = 40 мкКл/м2 і однойменно заряджена кулька з масою m = 1 г і зарядом q = 2,56 нКл. Кут α між площиною і ниткою, на якій висить кулька, дорівнює...

задача 19883

З якою силою Fl на одиницю довжини відштовхуються дві однойменно заряджені нескінченно довгі нитки з однаковою лінійною щільністю заряду τ = 5 мкКл/м, що знаходяться на відстані r = 3 см одна від одної?

задача 19884

З якою силою Fl електричне поле зарядженої нескінченної площини діє на одиницю довжини зарядженої нескінченно довгої нитки, вміщеної в це поле паралельно площині? Лінійна щільність заряду на нитки λ = 5 мкКл/м і поверхнева щільність заряду на площині σ = 30 мкКл/м2.

задача 19885

На малюнку зображені заряджена нескінченна площина з поверхневою площиною заряду σ = 40 мкКл/м2 і однойменно заряджена кулька з масою m = l г і зарядом q = 2,56 нКл. Сила натягу нитки, на якій висить кулька, дорівнює ...

задача 19886

З якою силою Fl на одиницю довжини взаємодіють дві однойменно заряджені нескінченно довгі нитки з лінійною густиною заряду τ1 = 0,1 мкКл/м і τ2 = 0,2 мкКл/м, що знаходяться на відстані r1 = 10 см один від одного?

задача 20714

Заряджену металеву кулю, що має потенціал φ1 = 100 В і заряд q1 = 20 мкКл, з'єднують металевим провідником з іншою кулею такого ж радіуса, що має заряд q2 = 10 мкКл. Чому буде рівний потенціал куль φ після встановлення рівноваги зарядів і чому дорівнюють заряди q1' і q2'?

задача 21072

У напрямку силової лінії електричного поля, створеного нескінченною площиною, зарядженою негативно з поверхневою щільністю σ = 2,54·10–2 мкКл/м2, летить електрон. Визначити мінімальну відстань, на яку може підійти до площини електрон, якщо на відстані l0 = 5 см він мав кінетичну енергію Т = 60 еВ.

задача 21785

Два довгих прямих паралельних провідних циліндра радіуса 2 см заряджені один позитивно, інший негативно з лінійною густиною заряду 0,1 мкКл/м. Відстань між осями циліндрів дорівнює 50 см. Знайти різницю потенціалів між поверхнями циліндрів.

задача 21837

Дві паралельні заряджені площини з поверхневими щільностями s1 = 0,2 мкКл/м2 і s2 = 0,3 мкКл/м2 знаходяться на відстані d = 0,5 см одна від одної. Визначити різницю потенціалів між площинами.

задача 21890

Куля, занурена в рослинне масло (ε = 2), має потенціал 4,5 кВ і поверхневу щільність заряду 11,3 мкКл/м2. Знайти радіус, заряд, ємність і енергію кулі.

задача 22034

Чотири однакових позитивних заряди q = 2,0 мкКл знаходяться в вершинах прямокутника зі сторонами а = 40 см і b = 20 см. Знайти енергію W взаємодії цієї системи зарядів.

задача 22067

Куля, занурена в масло (ε = 4), має потенціал φ = 4500 В і поверхневу щільність заряду σ = 10 мкКл/м2. Знайти: 1) радіус R, 2) заряд θ, 3) ємність С, 4) енергію кулі W.

задача 22070

З якою силою f (на одиницю довжини) відштовхуються дві довгі однойменно заряджені паралельні нитки з однаковою лінійною щільністю заряду τ = 3 мкКл/м, що знаходяться в вакуумі на відстані r1 = 2,0 см одна від одної? Яку роботу А (на одиницю довжини) потрібно зробити, щоб зблизити ці нитки до відстані r2 = 1,0 см?

задача 22438

Диференціальне рівняння вільних коливань в LC-контурі має вигляд: d2q/dt2 + 1012q = 0, ємність конденсатора С = 1 нФ. Визначити індуктивність контуру. Записати рівняння коливань струму в контурі, якщо в початковий момент заряд на обкладинках конденсатора максимальний і дорівнює qmax = 0,1 мкКл. Побудувати графік I = f(t) в межах двох періодів коливань.

задача 22552

Заряд на обкладинках конденсатора ідеального коливального контуру змінюється з плином часу за законом q = 5 cos(104·t), мкКл. Визначити амплітуду магнітної енергії контуру, якщо індуктивність котушки дорівнює 0,01 Гн.

задача 22717

Позитивні заряди q1 = 3 мкКл и q2 = 20 нКл знаходяться у вакуумі на відстані L1 = 1,5 м один від одного. Визначити роботу, яку необхідно зробити, щоб зблизити заряди до відстані L2 = 1 м.

задача 23672

Кулька, що має заряд 0,1 мкКл і масу 5 г, підвішена на ізолюючій нитці. Знизу від неї на відстані 10 см поміщають другу заряджену кульку. Яким має бути заряд другої кульки, щоб натяг нитки: а) збільшився в 4 рази; б) зменшився вчетверо.

задача 24015

Кулька масою 2 г, що має заряд 20 нКл, підвішена на тонкій ізолюючій нитці. Визначити натяг нитки, якщо знизу на відстані 5 см від кульки розташований однойменний заряд 0,12 мкКл.

задача 24038

Заряд 5 нКл притягнувся до нескінченної площини, рівномірно зарядженої з поверхневою щільністю 0,4 мкКл/м2. На якій відстані від площини знаходився заряд, якщо робота сил поля щодо його переміщення дорівнює 10 мкДж?

задача 24437

Заряджені кульки, що знаходяться на відстані 2 м одна від одної, відштовхуються з силою 1 Н. Загальний заряд куль дорівнює 50 мкКл. Як розподілено цей заряд між кульками?

задача 24790

Дві однакові металеві кульки, що мають заряди 6 мкКл і 12 мкКл, розташовуються на відстані 60 см один від одного. Визначити силу взаємодії між ними після того, як їх привели до зіткнення і потім розвели на попередню відстань.

задача 60097

Конденсатор ємністю C1 = 3 мкФ послідовно з'єднаний з конденсатором невідомої ємності і вони підключені до джерела постійної напруги 12 В. Визначити ємність другого конденсатора і напругу на кожному конденсаторі, якщо заряд батареї q = 25 мкКл.

задача 60100

Поверхнева щільність заряду нескінченно протяжної вертикальної площини 200 мкКл/м2. До площини на нитці підвішена заряджена кулька масою 15 г. Визначити заряд кульки, якщо нитка утворює з площиною кут 30°.

задача 60349

Яке початкове прискорення отримає крапелька масою 81 мікрограмів, що втратила 923 електронів, якщо на відстані 6 см від неї помістити заряд 17 мкКл?

Другие предметы