рівномірно радіус дорівнює маса рухається визначити силу швидкість час

рівномірно радіус дорівнює маса рухається визначити силу швидкість час


задача 10009

По краю платформи, яка рівномірно обертається з кутовою швидкістю ω=1 рад/с, йде людина і обходить платформу за час t = 9,9 с. Яке найбільше прискорення а руху людини відносно Землі? Прийняти радіус платформи R = 2 м.

задача 10009

Людина йде по краю рівномірно обертової платформи і обходить її за час t = 9,9 с. Радіус платформи R = 2 м, кутова швидкість ω=1 рад/с. Знайти найбільше прискорення а руху людини відносно Землі?

задача 10257

За час t = 10 с при рівномірно зростаючій силі струму від нуля до деякого максимуму в провіднику виділилася кількість теплоти Q = 40 кДж. Визначити середню силу струму <I> в провіднику, якщо його опір R = 25 Ом.

задача 10257

Сила струму в провіднику зростає рівномірно в плині часу t = 10 с від нуля до деякого значення. При цьому виділилася кількість теплоти Q = 40 кДж. Опір R = 25 Ом. Знайти середнє значення сили струму <I> в провіднику.

задача 10258

За час t = 8 с при рівномірно зростаючій силі струму в провіднику опором R = 8 Ом виділилася кількість теплоти Q = 500 Дж. Визначити заряд q, що проходить в провіднику, якщо сила струму в початковий момент часу дорівнює нулю.

задача 10258

При рівномірному зростанні сили струму в провіднику, опір якого R = 8 Ом, протягом часу t = 8 з виділилася кількість теплоти Q = 500 Дж. Обчислити, який заряд q пройшов в провіднику, якщо початкове значення сили струму дорівнює нулю.

задача 10259

Визначити кількість теплоти Q, що виділилася за час t = 10 с в провіднику опором R = 10 Ом, якщо сила струму в ньому, рівномірно зменшуючись, змінилася від I1 = 10 А до I2 = 0.

задача 10259

Обчислити кількість теплоти Q, яка виділилася в провіднику опором R = 10 Ом за період часу t = 10 с, за умови, що сила струму в ньому поступово зменшувалася від I1 = 10 А до нуля. Сила струму поступово зменшувалася від I1 = 10 А до I2 = 0.

задача 11009

По колу радіусом R = 5 м рівномірно рухається матеріальна точка зі швидкістю v = 5 м/с. Побудувати графіки залежності довжини шляху s і модуля переміщення |Δr| від часу t. У момент часу, прийнятий за початковий (t = 0), s(0) і |Δr(0)| вважати рівними нулю.

задача 11049

Матеріальна точка масою m = 1 кг, рухаючись рівномірно, описує чверть кола радіусом r = 1,2 м протягом часу t = 2 с. Знайти зміну Δр імпульсу точки.

задача 11099

Обчислити роботу А, що здійснюється на шляху s = 12 м рівномірно зростаючою силою, якщо на початку шляху сила F1 = 10 H, в кінці шляху F2 = 46 H.

задача 11754

Сила струму в провіднику опором R = 12 Ом рівномірно зменшується від I0 = 5 А до I = 0 протягом часу t = 10 с. Яка кількість теплоти Q виділяється в цьому провіднику за вказаний проміжок часу?

задача 11960

Сила струму в провіднику рівномірно збільшується від I0 = 0 до деякого максимального значення протягом часу τ = 10 с. За цей час в провіднику виділилася кількість теплоти Q = 1 кДж. Визначити швидкість наростання струму в провіднику, якщо опір R його дорівнює 3 Ом.

задача 13254

Поїзд починає рух зі стану спокою і рівномірно збільшує швидкість. На першому кілометрі вона зросла до 54 км/ч. На скільки вона зросте на другому кілометрі (v2 – v1)?

задача 13818

Махове колесо, яке оберталося зі швидкістю 4 об/с, зупиняється протягом 30 с. Вважаючи його рух рівномірно уповільненим, знайти, скільки оборотів воно зробило до зупинки.

задача 14083

Металева кулька масою m = 100 г рівномірно рухається в горизонтальній площині по колу радіусом R = 50 см с частотой n1 = 3 с–1. Яку роботу потрібно зробити, щоб збільшити частоту до n2 = 5 с–1?

задача 14485

На автомобіль масою m = 1 т під час руху діє сила тертя Fтр, рівна 0,1 діючої на нього силі тяжіння mg. Яка повинна бути сила тяги F, що розвивається мотором автомобіля, щоб автомобіль рухався: а) рівномірно; б) з прискоренням а = 2 м/с2?

задача 14865

На малюнку лінією ОАВ зображений графік залежності Н від r для магнітного поля нескінченно довгого прямолінійного проводу зі струмом при рівномірному розподілі щільності струму по перетину проводу.

Яким буде графік залежності Н від r, якщо радіус проводу збільшити від R1 до R2, залишивши колишньою силу струму в проводі і зберігши розподіл щільності струму рівномірним?

задача 15002

Визначити роботу сили тяжіння при падінні тіла масою 3,7 кг з висоти, яка дорівнює половині радіуса Землі, на її поверхню.

задача 16144

Літак робить "мертву петлю" радіусом R = 100 м і рухається по ній зі швидкістю V = 280 км/ч. З якою силою тіло льотчика масою m = 80 кг буде тиснути на сидіння літака у верхній точці петлі?

задача 16145

Літак робить "мертву петлю" з радіусом 100 м і рухається по ній зі швидкістю 360 км/ч. З якою силою льотчик масою 80 кг буде тиснути на сидіння літака у верхній і нижній точках петлі?

задача 16326

Куля, укріплена на жорсткому стрижні довжиною L, рівномірно обертається зі швидкістю v у вертикальній площини всередині кабіни. Кабіна рухається вправо з прискоренням ак > v2/L. Вказати приблизно напрямок вектора пружної сили

задача 17589

Який заряд переноситься через поперечний переріз провідника, якщо сила струму поступово збільшується від нуля до 3 А протягом 10 с?

задача 17986

У човні масою М = 240 кг стоїть людина масою m = 60 кг. Човен рівномірно пливе зі швидкістю V1 = 2 м/с. Людина стрибає з човна в горизонтальному напрямку зі швидкістю V2' = 4 м/с щодо човна. Знайти швидкість u руху човна після стрибка з неї людини. Людина стрибає вперед у напрямку початкового руху човна.

задача 18888

Сила струму в провіднику опором R = 800 м рівномірно зростає від I0 = 0 до Imах = 0,5 A за час t = 1 c. Визначити кількість теплоти, що виділилося в провіднику за цей час.

задача 18889

Сила струму в провіднику опором R = 800 м рівномірно зростає від I0 = 0 до Imах = 1,0 A за час t = 2 c. Визначити кількість теплоти, що виділилося в провіднику за цей час.

задача 18890

Сила струму в провіднику опором R = 800 м рівномірно зростає від I0 = 0 до Imах = 1,5 A за час t = 3 c. Визначити кількість теплоти, що виділилося в провіднику за цей час.

задача 18891

Сила струму в провіднику опором R = 800 м рівномірно зростає від I0 = 0 до Imах = 2,0 A за час t = 4 c. Визначити кількість теплоти, що виділилося в провіднику за цей час.

задача 18892

Сила струму в провіднику опором R = 800 м рівномірно зростає від I0 = 0 до Imах = 2,5 A за час t = 5 c. Визначити кількість теплоти, що виділилося в провіднику за цей час.

задача 18893

Сила струму в провіднику опором R = 800 м рівномірно зростає від I0 = 0 до Imах = 3,0 A за час t = 6 c. Визначити кількість теплоти, що виділилося в провіднику за цей час.

задача 18894

Сила струму в провіднику опором R = 800 м рівномірно зростає від I0 = 0 до Imах = 3,5 A за час t = 7 c. Визначити кількість теплоти, що виділилося в провіднику за цей час.

задача 18895

Сила струму в провіднику опором R = 800 м рівномірно зростає від I0 = 0 до Imах = 4,0 A за час t = 8 c. Визначити кількість теплоти, що виділилося в провіднику за цей час.

задача 18896

Сила струму в провіднику опором R = 800 м рівномірно зростає від I0 = 0 до Imах = 4,5 A за час t = 9 c. Визначити кількість теплоти, що виділилося в провіднику за цей час.

задача 18897

Сила струму в провіднику опором R = 800 м рівномірно зростає від I0 = 0 до Imах = 5,0 A за час t = 10 c. Визначити кількість теплоти, що виділилося в провіднику за цей час.

задача 20267

Визначте кут α при основі похилої площини, якщо тіло масою m під дією сили F рухається рівномірно до її вершини, а надане самому собі воно ковзає рівномірно вниз.

задача 20269

Вантаж тягнуть за канат силою F = 100 Н, спрямованою горизонтально. Визначте коефіцієнт тертя μ вантажу по горизонтальній поверхні, якщо він рухається під дією цієї сили рівномірно. Маса вантажу m = 50 кг.

задача 20327

Стрижень рівномірно рухається в полі, створеному нескінченно довгим струмом I, як показано малюнку. Яка повинна бути величина струму I, щоб магнітний потік через площу, яку опише стрижень за час t = 4 с, рухаючись рівномірно зі швидкістю v = 0,5 м/с, був би рівний Ф = 36,8·10–8 Вб? Длина стержня l = 1 м, х0 = 12 м.

задача 22532

Ухил ділянки шосе дорівнює 0,05. Спускаючись під ухил при вимкненому двигуні, автомобіль рухається рівномірно зі швидкістю v = 60 км/год. Яка повинна бути потужність двигуна автомобіля, щоб він міг підніматися на такий же підйом з тією ж швидкістю? Маса автомобіля m = 1,5 т.

задача 22690

Автомобіль масою m = 5 т рівномірно зі швидкістю v = 72 км/год в'їжджає на опуклий міст, що за формою представляє собою дугу кола радіуса R = 80 м. Визначити силу, з якою автомобіль тисне на міст в точці, радіус якої становить з вертикаллю кут α = 30°.

задача 22873

Місяць рухається навколо Землі зі швидкістю v1 = 1,02 км/с, середня відстань Місяця від Землі дорівнює 60,3 радіусу Землі R. Визначити за цими даними, з якою швидкістю v2 повинен рухатися штучний супутник, що обертається навколо Землі на незначній висоті над її поверхнею?

задача 23144

Частка рівномірно рухається по колу радіуса 20 см з кутовою швидкістю 25 рад/с. Чому дорівнює частота обертання?

задача 23145

Частка рівномірно рухається по колу радіуса 40 см з кутовою швидкістю 50 рад/с. Чому дорівнює частота обертання?

задача 23310

На закругленій ділянці залізниці радіусом 1200 м поїзд рухається зі швидкістю 90 км/год. Відстань між рейками 1,52 м. На скільки зовнішня рейка має бути вищою від внутрішньої?

задача 23769

Ліхтар, що знаходиться на відстані 3 м від вертикальної стіни, кидає на неї "зайчик". При рівномірному обертанні ліхтаря із частотою 0,5 Гц "зайчик" біжить по стіні горизонтальною прямою зі змінною швидкістю. Знайти швидкість "зайчика" через 0,1 с після того, як промінь світла був перпендикулярний до стіни.

задача 23822

Спускаючись при вимкненому двигуні з гори, що має ухил α = 5,7°, автомобіль рухається рівномірно. Яка повинна бути сила тяги двигуна автомобіля, щоб він міг підніматися в таку ж гору з тією ж швидкістю? Маса автомобіля m = 1 т. Силу опору руху в обох випадках вважати однаковою.

Задача 23910

Визначте швидкість тіла, що впало на Землю з висоти, рівної радіусу Землі. Опір повітря не враховувати.

Задача 26583

Кривошип ОА шарнірного паралелограма OABO1 рівномірно обертається з кутовою швидкістю ω = 4 рад/с. Визначити кутове прискорення шатуна CD в даному положенні механізму, якщо довжини ланок ОА = 20 см, CD = 30 см.

задача 40653

Яка робота виконується при рівномірному переміщенні ящика масою 100 кг по горизонтальній поверхні на відстань 49,6 м, якщо коефіцієнт тертя 0,33, а мотузка, за допомогою якої тягнуть ящик, утворює з горизонтом кут 30°?

задача 40761

Дві частинки починають рівномірно рухатися зі швидкостями V1 і V2 з точок, що знаходяться на відстані L. Знайти найменшу відстань а між частинками, якщо вектор V1 спрямований у бік вихідного положення другої частинки, а V2 утворює з вектором V1 тупий кут α.

задача 40852

При рівномірному русі по колу радіусом 10 см тіло здійснює 30 обертів на хвилину. Визначте доцентрове прискорення.

задача 60325

Навколо нерухомого точкового заряду 26 пКл рівномірно обертається під дією сил тяжіння маленька кулька, заряджена негативно. Чому дорівнює відношення заряду кульки до його маси, якщо радіус орбіти 160 мм, а кутова швидкість обертання 4 рад/с?

Другие предметы