мкКл напруженість поля точковий заряд заряджений щільність діючий точка відстань визначити дорівнює сила знаходиться

мкКл напруженість поля точковий заряд заряджений щільність діючий точка відстань визначити дорівнює сила знаходиться


задача 10182

Точкові заряди Q1 = 20 мкКл, Q2 = –10 мкКл знаходяться на відстані d = 5 см один від одного. Визначити напруженість поля в точці, віддаленій на r1 = 3 см від першого і на r2 = 4 см від другого заряду. Визначити також силу F, що діє в цій точці на точковий заряд Q = 1 мкКл.

задача 10188

У вершинах правильного трикутника зі стороною a = 10 см знаходяться заряди Q1 = 10 мкКл, Q2 = 20 мкКл и Q3 = 30 мкКл. Визначити силу F, що діє на заряд Q1 з боку двох інших зарядів.

задача 10213

Електричне поле створено зарядженою кулею, що проводить, потенціал φ якої 300 В. Визначити роботу сил поля з переміщення заряду Q = 0,2 мкКл з точки 1 в точку 2.

задача 10214

Електричне поле створено зарядами Q1 = 2 мкКл и Q2 = –2 мкКл, що знаходяться на відстані а = 10 см один від одного. Визначити роботу сил поля, що здійснюється при переміщенні заряду Q = 0,5 мкКл з точки 1 в точку 2.

задача 10669

Точкові заряди Q1 = 1 мкКл, Q2 = –1 мкКл знаходяться на відстані d = 10 см один від одного. Визначити напруженість поля в точці, віддаленій на r1 = 6 см від першого і на r2 = 8 см від другого заряду. Визначити також силу F, що діє в цій точці на точковий заряд Q = 0,1 мкКл.

задача 10670

На продовженні осі тонкого прямого рівномірно зарядженого стрижня з лінійною щільністю заряду τ = 1 нКл/см на відстані а = 10 см від кінця стрижня знаходиться точковий заряд Q = 0,1 мкКл. Другий кінець стрижня йде в нескінченність. Визначити силу взаємодії стрижня і точкового заряду, а також напруженість поля в точці, де знаходиться заряд.

задача 10672

Визначити напруженість поля, створюваного тонким довгим рівномірно зарядженим стрижнем з лінійною щільністю τ = 0,2 мкКл/см в точці, що знаходиться на відстані r = 2 см від стрижня, поблизу його середини. Визначити також силу, що діє на точковий заряд Q = 10 нКл, поміщений в цій точці.

задача 10680

З якою силою (на одиницю довжини) взаємодіють дві заряджені нескінченно довгі паралельні нитки з однаковою лінійною щільністю заряду t = 2 мкКл/м, що знаходяться на відстані r = 4 см один від одного?

задача 10684

З якою силою на одиницю площі взаємодіють дві нескінченні паралельні площини, заряджені з однаковою поверхневою щільністю s = 2 мкКл/м2?

задача 10685

Паралельно нескінченній площині, зарядженій з поверхневою щільністю заряду s = 1 мкКл/м2, розташована нескінченно довга пряма нитка, заряджена з лінійною щільністю t = 10 нКл/м. Визначити силу, що діє з боку площини на одиницю довжини нитки.

задача 11462

Електростатичне поле створено нескінченною зарядженою площиною з поверхневою щільністю заряду σ = 1 мкКл/м2 і точковим зарядом q = –2 мкКл, знаходяться на відстані a = 0,5 м від площини. Визначити напруженість поля в точці, що знаходиться на відстані r1 = 0,5 м від площини і r2 = 0,5 м від заряду.

задача 11463

Електростатичне поле створено нескінченною зарядженою площиною з поверхневою щільністю заряду σ = 1 мкКл/м2 і точковим зарядом q = –2 мкКл, знаходяться на відстані a = 0,5 м від площини. Визначити напруженість поля в точці, що знаходиться на відстані r1 = 0,5 м від площини і r2 = 0,5 м від заряду.

задача 11463

Електричне поле створено двома паралельними нескінченними площинами з поверхневою щільністю зарядів 150 мкКл/м2 і 240 мкКл/м2, відповідно. Визначити напруженість поля між площинами, праворуч і ліворуч від площин.

задача 11464

Електричне поле створено двома нескінченними паралельними нитками, зарядженими з лінійними щільностями τ1 = 0,1 мкКл/м, τ2 = 0,01 мкКл/м, що знаходяться на відстані а = 10 см один від одного. Визначити напруженість поля в точці на відстані r1 = 8 см від першої і r2 = 12 см від другої нитки.

задача 11474

Електричне поле створено нескінченною зарядженою площиною з поверхневою щільністю заряду σ = –1 мкКл/м2 і точковим зарядом q = –2 мкКл, знаходяться на відстані a = 0,5 м від площини. Визначити напруженість поля в точці, що знаходиться на відстані r1 = 0,2 м від площини і r2 = 0,5 м від заряду.

задача 11489

Електричне поле створено двома зарядженими нескінченними нитками, лежачими в паралельних площинах і схрещених під прямим кутом. Лінійні щільності зарядів ниток рівні: τ1 = -0,2 мкКл/м, τ2 = 0,2 мкКл/м. Знайти напруженість поля в точці, розташованій на відстані a = 13 см від першої і b = 5 см від другої нитки. Відстань між нитками d = 13 см.

задача 11662

У вершинах правильного шестикутника зі стороною а = 10 см розташовані точкові заряди Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q (Q = 0,1 мкКл). Знайти силу F, що діє на точковий заряд Q, що лежить в площині шестикутника і рівновіддалений від його вершин.

задача 11665

Тонкий дуже довгий стрижень рівномірно заряджений з лінійною густиною τ заряду, що дорівнює 10 мкКл/м. На перпендикулярі до осі стрижня, відновленому з кінця його, знаходиться точковий заряд Q = 10 нКл. Відстань а заряду від кінця стрижня дорівнює 20 см. Знайти силу F взаємодії зарядженого стержня і точкового заряду.

задача 11667

Тонкий довгий стрижень рівномірно заряджений з лінійною густиною τ = 10 мкКл/м. Знайти силу F, діючу на точковий заряд Q = 10 нКл, що знаходиться на відстані а = 20 см від стрижня поблизу його середини?

задача 11697

Точкові заряди Q1 = 1 мкКл і Q2 = 0,1 мкКл знаходяться на відстані r1 = 10 см один від одного. Яку роботу А здійснять сили поля, якщо другий заряд, відштовхуючись від першого, віддалиться від нього на відстань: 1) r2 = 10 м; 2) r3 = ∞?

задача 11698

Визначити роботу А1,2 по переміщенню заряду Q1 = 50 нКл з точки 1 в точку 2 в полі, створеному двома точковими зарядами, модуль |Q| яких дорівнює 1 мкКл і a = 0,1 м.

задача 11699

Визначити роботу А1,2 сил поля по переміщенню заряду Q = 1 мкКл з точки 1 в точку 2 поля, створеного зарядженою провідною кулею. Потенціал φ кулі дорівнює 1 кВ.

задача 11716

Два точкових заряди Q1 = 1 мкКл і Q2 = –Q1 знаходяться на відстані 10 см. Визначити силу F, діючу на точковий заряд Q = 0,1 мкКл, віддалений на r1 = 6 см від першого і на r2 = 8 см від другого зарядів.

задача 11724

Тонкий стрижень довжиною l = 10 см рівномірно заряджений. Лінійна щільність τ заряду дорівнює 1 мкКл/м. На продовженні осі стрижня на відстані а = 20 см від найближчого його кінця знаходиться точковий заряд Q = 100 нКл. Визначити силу F взаємодії зарядженого стрижня і точкового заряду.

задача 11820

Плоска скляна пластинка товщиною d = 2 см заряджена рівномірно з об'ємною щільністю ρ = 10 мкКл/м3. Знайти різницю потенціалів Δφ між точкою, що лежить на поверхні пластини, і точкою, що знаходиться всередині пластини в її середині. Вважати, що розміри пластини великі в порівнянні з її товщиною.

задача 12072

В кутах основи рівностороннього прямокутного трикутника знаходяться різнойменні точкові заряди q1 = +5,0 мкКл і q2 = –5,0 мкКл. Довжина основи l = 1 м. Знайти напруженість Е і потенціал φ в вершині трикутника.

задача 12219

З якою силою на одиницю площі взаємодіють дві нескінченні паралельні площини, заряджені з однаковою поверхневою щільністю σ = 5 мкКл/м2?

задача 12472

Точкові заряди 2,0 мкКл і -1,2 мкКл знаходяться на відстані 5 см один від одного. Обчисліть напруженість поля в точці, віддаленій на 3 см від позитивного і на 4 см від негативного заряду. Обчисліть силу, діючу в цій точці на точковий заряд 0,08 мкКл.

задача 12675

Визначити силу F, що діє на заряд q = 70 нКл, якщо заряд поміщений на відстані r = 2 см від зарядженої нитки з лінійною густиною заряду τ = 0,2 мкКл/м. Діелектрична проникність середовища ε = 6.

задача 12676

З якою силою Fl електричне поле зарядженої нескінченної площини діє на одиницю довжини зарядженої нескінченно довгої нитки, вміщеної в це поле? Лінійна щільність заряду на нитки τ = 3 мкКл/м і поверхнева щільність заряду на площині σ = 20 мкКл/м2.

задача 12724

Визначити силу F, що діє на заряд q = 70 нКл, якщо заряд поміщений в поле зарядженої площини з поверхневою щільністю заряду σ = 20 мкКл/м2. Діелектрична проникність середовища ε = 6.

задача 12725

З якою силою Fl на одиницю довжини відштовхуються дві однойменно заряджені нескінченно довгі нитки з однаковою лінійною щільністю заряду τ = 3 мкКл/м, які знаходяться на відстані r1 = 2 см один від одного?

задача 12739

З якою силою Fl на одиницю довжини відштовхуються дві однойменно заряджені нескінченно довгі нитки з однаковою лінійною щільністю заряду τ = 3 мкКл/м, що знаходяться на відстані r1 = 2 см один від одного? Яку роботу Аl на одиницю довжини треба зробити, щоб зрушити ці нитки до відстані r2 = 1 см?

задача 12740

C якою силою (на одиницю довжини) взаємодіють дві заряджені нескінченно довгі паралельні нитки c однаковою лінійною щільністю заряду τ = 20 мкКл/м, що знаходяться на відстані r = 10 см один від одного?

задача 12861

Знайти об'ємну щільність енергії електричного поля в точці, що знаходиться на відстані x = 2 см від поверхні зарядженої кулі радіусом R = 1 см. Поверхнева щільність заряду на кулі σ = 16,7 мкКл/м2. Діелектрична проникність середовища ε = 2.

задача 12950

Знайти величину і напрямок напруженості електричного поля, створеного точковим зарядом q = 180 нКл і нескінченно довгою зарядженою ниткою з лінійною густиною заряду τ = 5 мкКл/м в точці, віддаленій від заряду на а = 4 см, від нитки на відстань b = 3 см . Відстань між зарядом і ниткою с = 5 см.

задача 13114

Дві кульки однакового радіусу і маси підвішені на нитках однакової довжини так, що їх поверхні стикаються. Відстань від точки підвісу до центру кожної кульки l = 10 см, а маса кожної кульки m = 5 г. Після того, як кожній кульці повідомили по 0,3 мкКл, сила натягу ниток стала рівною ... мН.

задача 13986

Пластини плоского конденсатора знаходяться на відстані 2 см одна від одної. Простір між ними заповнений діелектриком. Заряд на пластинах q = 0,3 мкКл. Площа пластини 1 м2. Знайти: 1) силу взаємного тяжіння пластин; 2) різницю потенціалів між пластинами; 3) щільність енергії електричного поля. Діелектричну проникність речовини прийняти рівною 7.

задача 14323

На продовженні осі тонкого прямого стрижня, рівномірно зарядженого з лінійною густиною заряду τ = 15 нКл/см на відстані а = 40 см від кінця стрижня знаходиться точковий заряд q = 10 мкКл. Другий кінець стрижня йде в нескінченність. Визначити силу, що діє на заряд q.

задача 14324

На продовженні осі тонкого прямого стрижня, рівномірно зарядженого з лінійною густиною заряду τ = 400 нКл/см на відстані а = 30 см від кінця стрижня знаходиться точковий заряд q = 20 мкКл. Другий кінець стрижня йде в нескінченність. Визначити силу, що діє на заряд q.

задача 14624

З якою силою F взаємодіють дві однойменно заряджені нескінченно довгі нитки і маленький заряджений кульку, якщо лінійна щільність заряду ниток τ1 = 0,1 мкКл/м і τ2 = 0,2 мкКл/м. Нитки знаходяться на відстані r = 10 см одна від одної. Кулька віддалена від кожної нитки на r = 10 см і її заряд дорівнює q = 1 нКл.

задача 14661

На осі тонкого вузького кільця радіусом 3 см, зарядженого рівномірно з щільністю 0,1 мкКл/м, на відстані 4 см від площини кільця розташований точковий заряд. Визначити величину точкового заряду, якщо з боку кільця на нього діє сила 3·10–5 Н.

задача 15096

Електричне поле створено нескінченною рівномірно зарядженою площиною з поверхневою щільністю σ = 2 мкКл/м2. В цьому полі вздовж прямої, що становить кут α = 60° з площиною, переміщається точковий позитивний заряд q = 10 нКл. Визначити роботу А сил поля по переміщенню заряду q з точки 1 в точку 2, якщо відстань між цими точками а = 20 см.

задача 15104

Дві довгі однойменно заряджені нитки розташовані на відстані r = 10 см одна від одної. Лінійна щільність заряду на нитках τ1 = τ2 = 10 мкКл/м. Знайти модуль і напрямок напруженості E результуючого електричного поля в точці, що знаходиться на відстані a = 10 см від кожної нитки.

задача 15123

Знайти потенціал φ точки поля, що знаходиться на відстані r = 10 см від центру зарядженої кулі радіусом r = 1 см. Завдання вирішити, якщо: а) задана поверхнева щільність заряду на кулі σ = 0,1 мкКл/м2; б) заданий потенціал кулі φ0 = 300 В.

задача 15282

Від верхньої пластини горизонтально розташованого зарядженого плоского повітряного конденсатора падає дробинка масою m, що несе позитивний заряд q = 2 мкКл. Напруженість електричного поля всередині конденсатора Е = 400 В/м, а відстань між пластинами d = 4 см. Швидкість дробинки при підльоті до нижньої пластині дорівнює v = 4 м/с (впливом сили тяжіння знехтувати). Чому дорівнює маса дробинки?

задача 15454

Електричне поле створено рівномірно зарядженою площиною з поверхневою щільністю заряду σ = 1 мкКл/м2. В цьому полі вздовж прямої, що становить кут α = 60° з площиною, з точки 1 в точку 2 переміщується точковий заряд q = 10 нКл. Відстань між точками l = 10 см. Визначити роботу сил поля по переміщенню заряду.

задача 15579

Однакові металеві кульки з зарядами +1 мкКл і +4 мкКл знаходяться на відстані 1 м одна від одної. Кульки привели в зіткнення. На яку відстань слід розвести кульки, щоб сила їх кулонівської взаємодії не змінилася?

задача 15600

З якою силою (на одиницю довжини) взаємодіють дві нескінченно довгі паралельні рівномірно заряджені нитки з лінійними щільностями зарядів τ1 = 1 мкКл/м і τ2 = 2 мкКл/м, що знаходяться в середовищі з діелектричною проникністю ε = 2 на відстані r = 10 см одна від одної. Яку роботу (на одиницю довжини нитки) треба зробити, щоб розсунути ці нитки додатково на відстань Δd = 5 см.

задача 15601

З якою силою (на одиницю довжини) взаємодіють дві нескінченно довгі паралельні рівномірно заряджені нитки з лінійними щільностями зарядів τ1 = 2 мкКл/м і τ2 = 1,5 мкКл/м, що знаходяться в середовищі з діелектричною проникністю ε = 3 на відстані r = 20 см один від одного. Яку роботу (на одиницю довжини нитки) треба зробити, щоб розсунути ці нитки додатково на відстань Δd = 10 см.

задача 15602

З якою силою (на одиницю довжини) взаємодіють дві нескінченно довгі паралельні рівномірно заряджені нитки з лінійними щільностями зарядів τ1 = 2,5 мкКл/м і τ2 = 1 мкКл/м, що знаходяться в середовищі з діелектричною проникністю ε = 1 на відстані r = 30 см один від одного. Яку роботу (на одиницю довжини нитки) треба зробити, щоб розсунути ці нитки додатково на відстань Δd = 15 см.

задача 15604

З якою силою (на одиницю довжини) взаємодіють дві нескінченно довгі паралельні рівномірно заряджені нитки з лінійними щільностями зарядів τ1 = 3 мкКл/м і τ2 = 0,5 мкКл/м, що знаходяться в середовищі з діелектричною проникністю ε = 7 на відстані r = 15 см один від одного. Яку роботу (на одиницю довжини нитки) треба зробити, щоб розсунути ці нитки додатково на відстань Δd = 7,5 см.

задача 15605

З якою силою (на одиницю довжини) взаємодіють дві нескінченно довгі паралельні рівномірно заряджені нитки з лінійними щільностями зарядів τ1 = 1,5 мкКл/м і τ2 = 1,5 мкКл/м, що знаходяться в середовищі з діелектричною проникністю ε = 6 на відстані r = 10 см одна від одної. Яку роботу (на одиницю довжини нитки) треба зробити, щоб розсунути ці нитки додатково на відстань Δd = 5 см.

задача 15606

З якою силою (на одиницю довжини) взаємодіють дві нескінченно довгі паралельні рівномірно заряджені нитки з лінійними щільностями зарядів τ1 = 0,5 мкКл/м і τ2 = 2,5 мкКл/м, що знаходяться в середовищі з діелектричною проникністю ε = 3 на відстані r = 20 см один від одного. Яку роботу (на одиницю довжини нитки) треба зробити, щоб розсунути ці нитки додатково на відстань Δd = 10 см.

задача 15607

З якою силою (на одиницю довжини) взаємодіють дві нескінченно довгі паралельні рівномірно заряджені нитки з лінійними щільностями зарядів τ1 = 0,8 мкКл/м і τ2 = 1,0 мкКл/м, що знаходяться в середовищі з діелектричною проникністю ε = 2 на відстані r = 10 см одна від одної. Яку роботу (на одиницю довжини нитки) треба зробити, щоб розсунути ці нитки додатково на відстань Δd = 16 см.

задача 15608

З якою силою (на одиницю довжини) взаємодіють дві нескінченно довгі паралельні рівномірно заряджені нитки з лінійними щільностями зарядів τ1 = 0,8 мкКл/м і τ2 = 1,0 мкКл/м, що знаходяться в середовищі з діелектричною проникністю ε = 2 на відстані r = 10 см одна від одної. Яку роботу (на одиницю довжини нитки) треба зробити, щоб розсунути ці нитки додатково на відстань Δd = 16 см.

задача 15609

З якою силою (на одиницю довжини) взаємодіють дві нескінченно довгі паралельні рівномірно заряджені нитки з лінійними щільностями зарядів τ1 = 2,0 мкКл/м і τ2 = 1,6 мкКл/м, що знаходяться в середовищі з діелектричною проникністю ε = 7 на відстані r = 30 см один від одного. Яку роботу (на одиницю довжини нитки) треба зробити, щоб розсунути ці нитки додатково на відстань Δd = 10 см.

задача 15610

З якою силою (на одиницю довжини) взаємодіють дві нескінченно довгі паралельні рівномірно заряджені нитки з лінійними щільностями зарядів τ1 = 2,5 мкКл/м і τ2 = 0,6 мкКл/м, що знаходяться в середовищі з діелектричною проникністю ε = 6 на відстані r = 20 см один від одного. Яку роботу (на одиницю довжини нитки) треба зробити, щоб розсунути ці нитки додатково на відстань Δd = 4 см.

задача 15621

Заряд 1 нКл переноситься в повітрі з точки, що знаходиться на відстані 1 м від нескінченно довгої рівномірно зарядженої нитки, в точку на відстані 30 см від неї. Визначте роботу, що здійснюються проти сил поля, якщо лінійна щільність заряду нитки τ = 2 мкКл/м.

задача 15672

Дві кульки однакового радіусу і маси підвішені на нитках однакової довжини так, що їх поверхні стикаються. Відстань від точки підвісу до центру кожної кульки l = 10 см, а маса кожної кульки m = 5 м Після того, як зарядили кульки, сила натягу ниток стала рівною Т = 98 мН. Заряд кожної кульки дорівнює ... мкКл.

задача 15688

Заряджену кульку q = 0,2 мкКл, підвішену на нитці довжиною l = 0,5 м, відхилили так, що нитка зайняла положення паралельне вектору індукції (В = 0,1 Тл). Знайти найбільшу силу Лоренца, що діє на заряд кульки при його русі в магнітному полі. Можливим відхиленням траєкторії від кругової знехтувати.

задача 15952

Тонкий довгий стрижень рівномірно заряджений з лінійною густиною заряду 10 мкКл/м. На продовженні осі стрижня на відстані 20 см від його кінця знаходиться точковий заряд q = 10–8 Кл. Другий кінець стрижня йде в нескінченність. Визначити силу, з якою стрижень діє на заряд.

задача 15953

Плоска квадратна пластина зі стороною завдовжки а, що дорівнює 10 см, знаходиться на деякій відстані від нескінченної рівномірно зарядженої (σ = 1 мкКл/м2) площини. Площина пластини становить кут β = 30° з лініями поля. Знайти потік Ψ електричного зміщення через цю пластину.

задача 16006

Визначити потенційну енергію трьох точкових зарядів q1 = 10 мкКл, q2 = –10 мкКл і q3 = –30 мкКл, розташованих у вершинах рівностороннього трикутника з довгої сторони 10 см.

задача 16034

Два паралельні нескінченні прямолінійні стрижня заряджені з лінійними густинами τ1 = +1 мкКл/м и τ2 = –2 мкКл/м. Відстань між ними дорівнює d = 0,5 м. Визначити напруженість Е електричного поля, створюваного стрижнями в точці, що знаходиться на відстані d1 = 1 м від кожного зі стрижнів.

задача 16036

З якою силою на одиницю довжини відштовхуються дві однойменно заряджені нескінченні паралельні прямолінійні нитки, якщо лінійна щільність заряду на них становить τ = 0,2 мкКл/м, а відстань між нитками дорівнює r = 5 см.

задача 16037

Сила, що діє на точковий заряд q = -20 мкКл з боку двох нескінченних прямих паралельних ниток, заряджених з однаковою лінійною щільністю τ = 0,1 мкКл/м, дорівнює 10 мкн. Знайти відстань між нитками, якщо вона збігається з відстанню від заряду до кожної з ниток.

задача 16067

Обчислити силу діючу на точковий заряд 0,1 мкКл, розташований на відстані 0,01 м від нескінченної рівномірно зарядженої нитки з лінійною щільністю 2 мкКл/м.

задача 16109

Пряма нескінченно довга нитка заряджена з лінійною щільністю 32 мкКл/м. Визначити величину швидкості, яку придбає точковий заряд 4 нКл масою 15·10–15 кг, переміщаючись уздовж силової лінії поля з точки, розташованої на відстані 4 см від нитки в точку на відстані 15 см від нитки. Початкову швидкість вважати рівною нулю.

задача 16151

Нескінченно довга площина заряджена з поверхневою щільністю 6 мкКл/м2. Визначити величину роботи, яку здійснюють електричним полем при переміщенні точкового заряду 19 нКл вздовж силової лінії поля з точки, розташованої на відстані 3 см від площини в точку на відстані 28 см від площини.

задача 16435

Тонкий стрижень рівномірно заряджений з лінійною щільністю 2 нКл/см. На продовженні осі стрижня на відстані 10 см від його кінця знаходиться точковий заряд 0,2 мкКл. Визначити силу взаємодії зарядженого стрижня і точкового заряду.

задача 16436

Тонкий стрижень довжиною l0 = 10 см рівномірно заряджений. Лінійна щільність заряду τ = 17 мкКл/м. На продовженні стрижня, на відстані l = 20 см від найближчого його кінця, знаходиться точковий заряд q = 78 нКл. Знайти силу F взаємодії зарядженого стрижня і точкового заряду.

задача 16593

Паралельно до нескінченної площини, зарядженої з поверхневою щільністю заряду σ = 4 мкКл/м2, розташована нескінченно довга пряма нитка, заряджена з лінійною густиною заряду τ = 100 мкКл/м. Визначити силу, що діє з боку площини на одиницю довжини нитки.

задача 16920

Між полюсами електромагніта знаходиться невелика котушка, вісь якої збігається з напрямком магнітного поля. Площа поперечного перерізу котушки S = 3,0 мм 2, число витків N = 60. При повороті котушки на 180° навколо її діаметра через підключений до неї балістичний гальванометр протікає заряд q = 4,5 мкКл. Знайти модуль вектора індукції магнітного поля між полюсами, якщо повний опір електричного кола R = 40 Ом.

задача 16957

У двох протилежних по діагоналі вершинах квадрата зі стороною а знаходяться заряди q1, і q2. У центрі квадрата знаходиться заряд q3. Напруженість і потенціал електричного поля в кожній вільній вершині рівні відповідно Е і φ. Визначити невідому величину.
a, смq1, мкКлq2, мкКлq3, мкКлφ, кВE, кВ/м
–4,72,13,693?

задача 16958

У двох протилежних по діагоналі вершинах квадрата зі стороною а знаходяться заряди q1, і q2. У центрі квадрата знаходиться заряд q3. Напруженість і потенціал електричного поля в кожній вільній вершині рівні відповідно Е і φ. Визначити невідому величину.
a, смq1, мкКлq2, мкКлq3, мкКлφ, кВE, кВ/м
35–3,92,7180?

задача 16959

У двох протилежних по діагоналі вершинах квадрата зі стороною а знаходяться заряди q1, і q2. У центрі квадрата знаходиться заряд q3. Напруженість і потенціал електричного поля в кожній вільній вершині рівні відповідно Е і φ. Визначити невідому величину.
a, смq1, мкКлq2, мкКлq3, мкКлφ, кВE, кВ/м
175,2–1,9360?

задача 16960

У двох протилежних по діагоналі вершинах квадрата зі стороною а знаходяться заряди q1, і q2. У центрі квадрата знаходиться заряд q3. Напруженість і потенціал електричного поля в кожній вільній вершині рівні відповідно Е і φ. Визначити невідому величину.
a, смq1, мкКлq2, мкКлq3, мкКлφ, кВE, кВ/м
21–1,4–3,6–520?

задача 16961

У двох протилежних по діагоналі вершинах квадрата зі стороною а знаходяться заряди q1, і q2. У центрі квадрата знаходиться заряд q3. Напруженість і потенціал електричного поля в кожній вільній вершині рівні відповідно Е і φ. Визначити невідому величину.
a, смq1, мкКлq2, мкКлq3, мкКлφ, кВE, кВ/м
112,8–4,7–2,1?

задача 17161

Три точкових заряди 1, 4 і 1 мкКл знаходяться на трьох взаємно перпендикулярних прямих, що перетинаються в точці А. Відстані від точки А до зарядів відповідно рівні 1, 2 і 3 м. Знайдіть напруженість електричного поля в точці А, а також потенціал в цій точці , якщо система зарядів знаходиться у вакуумі.

задача 17431

На відстані 4 см від нескінченно довгої зарядженої нитки знаходиться точковий заряд 2 мкКл. Під дією поля заряд переміщується до відстані 2 см. При цьому здійснюється робота 0,5 Дж. Знайти лінійну щільність заряду нитки.

задача 17612

Яку роботу потрібно зробити при перенесенні електрона з нескінченності в точку, що знаходиться на відстані 1 см від поверхні кулі радіусом 1 см, що має заряд q = –1 мкКл?

задача 17960

У коливальному контурі відбуваються електромагнітні коливання. Заряд однієї з обкладок конденсатора змінюється за законом: q = qm0·e–β·t·cos(ω·t), де qm0 = 0,5 мкКл, β = 42 c–1 і частота коливань дорівнює 800 Гц. Індуктивність контуру 80 мГн. Запишіть рівняння для сили струму в контурі, побудуйте графік залежності сили струму від часу. Визначте, через скільки коливань амплітуда сили струму зменшиться в 5 разів.

задача 19118

Металева кулька, що має негативний заряд |q| = 0,5 мкКл, підвішений на пружині жорсткістю k = 0,002 Н/м в однорідному, направленому вертикально вгору, електростатичному полі з напруженістю Е = 400 В/м. Якщо електростатичне поле прибрати, то розтягнення пружини зміниться на

задача 19258

Яку прискорюючу різницю потенціалів U повинна пройти частка масою m = 0,5 г і зарядом q = 2 мкКл, щоб в однорідному магнітному полі індукцією В = 5 мТл на неї діяла б сила F = 10–5 Н? Магнітне поле направлене перпендикулярно швидкості частинки. Початкова швидкість частинки v0 = 0.

задача 19284

По довгому прямому проводу тече струм. Поблизу дроту розташована квадратна рамка з тонкого дроту опором R = 0,02 Ом. Провід лежить в площині рамки і паралельний двом її сторонам, відстані до яких від проводу відповідно рівні а1 = 10 см і а2 = 20 см. Знайти силу струму в проводі, якщо при його виключенні через рамку протекла кількість електрики q = 693 мкКл.

задача 19349

Два різнойменних точкових заряди, модулі яких q однакові і рівні 2 мкКл, знаходяться в повітрі на відстані r = 10 см один від одного. Визначити напруженість і потенціал поля в точці, що знаходиться на такій же відстані від позитивного заряду і лежить на лінії, яка проходить через цей заряд перпендикулярно до прямої, що з'єднує заряди.

задача 19772

Відстань між двома точковими зарядами q1 = –0,33 мкКл і q2 = 0,33 мкКл дорівнює а = 10 см. На якій відстані l від заряду q1 результуюче значення напруженості електричного поля дорівнює нулю?

задача 19779

Відстань між двома точковими зарядами q1 = –0,33 мкКл і q2 = 0,33 мкКл дорівнює а = 10 см. Знайти напруженість поля в точці, що знаходиться на перпендикулярі, відновленому в точці розташування положення другого заряду і на відстані b = 10 см від нього.

задача 19780

Відстань між двома точковими зарядами q1 = 1 мкКл і q2 = 2 мкКл дорівнює l = 10 см. Визначити напруженість поля Е в точці, що знаходиться на відстані r1 = 6 см від першого і на r2 = 8 см від другого зарядів?

задача 19972

Матеріальна точка масою 1,0 г і зарядом 5,0 мкКл, укріплена на кінці ізолюючої нитки довжиною 1,5 м, знаходиться в електричному полі напруженістю 1,8 кВ / м і обертається навколо вертикальної осі так, що кут, який складає нитка з вертикаллю, дорівнює 20°. Знайти період обертання точки, якщо силові лінії електричного поля вертикальні і спрямовані вгору.

задача 20033

Заряд –1 нКл притягнувся до нескінченної площині з поверхневою щільністю заряду 0,2 мкКл/м2. На якій відстані від площини перебував заряд, якщо робота сил поля з його переміщення дорівнює 1 мкДж?

задача 20322

Позитивний точковий заряд q = 100 мкКл знаходиться на площині xy в точці r0 = 3i + 10j (м). Знайти величину і вектор напруженості поля в точці r = 9i + 2j (м) — орт осей х, у.

задача 20376

У воді на відстані 5 см один від одного розміщено точкові заряди 20 і -10 мкКл. Визначити напруженість електричного поля в точці, що знаходиться на відстані 4 см від першого заряду і на відстані 3 см від другого. Яка сила діє в цій точці на точковий заряд 1 мкКл?

задача 20619

Невелике заряджене тіло починає ковзати без тертя по похилій площині з висоти Н = 30 см. Маса тіла m, його заряд q1 = 2 мкКл, кут α = 30°. Біля основи похилої площини закріплений точковий негативний заряд q2 = –2 мкКл. Вважати, що взаємодія зарядів відбувається у вакуумі. Коли тіло виявилося на відстані L = 20 см від заряду q2, його кінетична енергія стала рівною W = 220 мДж. Чому дорівнює маса тіла?

задача 20620

Невелике заряджене тіло починає ковзати без тертя по похилій площині з висоти Н = 40 см. Маса тіла m = 40 г, його заряд q1 = 2 мкКл, кут α = 30°. Біля основи похилої площини закріплений точковий негативний заряд q2. Вважати, що взаємодія зарядів відбувається у вакуумі. Коли тіло виявилося на відстані L = 20 см від заряду q2, його кінетична енергія стала рівною W = 660 мДж. Чому дорівнює модуль заряду q2?

задача 20622

Невелике заряджене тіло починає ковзати без тертя по похилій площині з висоти Н = 20 см. Маса тіла m = 90 г, його заряд q1, кут α = 30°. Біля основи похилої площини закріплений точковий негативний заряд q2 = –1 мкКл. Вважати, що взаємодія зарядів відбувається у вакуумі. Коли тіло виявилося на відстані L = 10 см від заряду q2, його кінетична енергія стала рівною W = 400 мДж. Чому дорівнює модуль заряду q1?

задача 20624

Невелике заряджене тіло знаходиться біля основи похилої площини. Маса тіла m = 50 г, його заряд дорівнює q1 = 2 мкКл, кут α = 30°. На похилій площині на висоті Н = 20 см над горизонтом закріплений точковий негативний заряд q2 = –9 мкКл. Вважати, що взаємодія зарядів відбувається у вакуумі. Тіло починає ковзати без тертя вгору по похилій площині. Чому буде дорівнювати кінетична енергія тіла в той момент, коли воно виявиться на відстані L = 30 см від заряду q2?

задача 20626

Невелике заряджене тіло знаходиться біля основи похилої площини. Маса тіла m, його заряд дорівнює q1 = 2 мкКл, кут α = 30°. На похилій площині на висоті Н = 30 см над горизонтом закріплений точковий негативний заряд q2 = –6 мкКл. Вважати, що взаємодія зарядів відбувається у вакуумі. Тіло починає ковзати без тертя вгору по похилій площині. Коли тіло виявилося на відстані L = 20 см від заряду q2, його кінетична енергія стала рівною W = 260 мкДж. Чому дорівнює маса тіла?

задача 20628

Невелике заряджене тіло знаходиться біля основи похилої площини. Маса тіла m = 40 г, його заряд дорівнює q1 = 8 мкКл, кут α = 30°. На похилій площині на висоті Н = 40 см над горизонтом закріплений точковий негативний заряд. Вважати, що взаємодія зарядів відбувається у вакуумі. Тіло починає ковзати без тертя вгору по похилій площині. Коли тіло виявилося на відстані L = 20 см від заряду q2, його кінетична енергія стала рівною W = 420 мкДж. Чему дорівнює заряд q2?

задача 20630

Невелике заряджене тіло знаходиться біля основи похилої площини. Маса тіла m = 90 г, його заряд позитивний, кут α = 30°. На похилій площині на висоті Н = 20 см над горизонтом закріплений точковий негативний заряд q2 = –3 мкКл. Вважати, що взаємодія зарядів відбувається у вакуумі. Тіло починає ковзати без тертя вгору по похилій площині. Коли тіло виявилося на відстані L = 20 см від заряду q2, його кінетична енергія стала рівною W = 675 мкДж. Чему дорівнює заряд q1 тела?

задача 20633

Невелике заряджене тіло починає ковзати без тертя по похилій площині з висоти Н = 50 см. Маса тіла m = 80 г, його заряд дорівнює q1 = 6 мкКл, кут α = 30°. У вершині прямого кута закріплений точковий негативний заряд q2 = –2 мкКл. Вважати, що взаємодія зарядів відбувається у вакуумі. Чому дорівнює кінетична енергія тіла в нижній точці площини?

задача 20634

Невелике заряджене тіло починає ковзати без тертя по похилій площині з висоти Н = 50 см. Маса тіла m, його заряд q1 = 3 мкКл, кут α = 30°. У вершині прямого кута закріплений точковий негативний заряд q2 = –2 мкКл. Вважати, що взаємодія зарядів відбувається у вакуумі. Якщо кінетична енергія тіла в нижній точці площини дорівнює W = 100 мДж, то чому дорівнює Маса тіла?

задача 20635

Невелике заряджене тіло починає ковзати без тертя по похилій площині з висоти Н = 30 см. Маса тіла m = 80 г, його заряд дорівнює q1 = 6 мкКл, кут α = 30°. У вершині прямого кута закріплений точковий негативний заряд q2. Вважати, що взаємодія зарядів відбувається у вакуумі. Если кінетична енергія тіла в нижній точці площини дорівнює W = 10 мДж, то чему дорівнює модуль величини заряду q2?

задача 20724

Відстань між двома точковими зарядами q1 = 1 мкКл і q2 = 2 мкКл дорівнює 10 см. Визначити силу F, що діє на точковий заряд q = 0,1 мкКл, віддалений на відстань r1 = 6 см від першого і на r2 = 8 см від другого зарядів?

задача 21237

Три точкових заряди 3 мкКл, 5 мкКл і -6 мкКл знаходяться в вершинах трикутника зі сторонами 30, 50 і 60 см. Визначити роботу, яку треба зробити, щоб розвести ці заряди на таку відстань, на якому силами їх взаємодії можна знехтувати.

задача 21539

Дві довгі однойменно заряджені нитки розташовані на відстані r = 10 см один від одного. Лінійні щільності заряду на нитках τ1 = 10 мкКл/м і τ2 = 7 мкКл/м. Знайти напруженість Е результуючого електричного поля в точці, що знаходиться на відстані а = 8 см від першої нитки і b = 6 см від другої.

задача 21836

Три однакові паралельні нитки з лінійними щільностями зарядів τ1 = τ2 = τ3 = 20 мкКл/м знаходяться в вершинах рівностороннього трикутника зі стороною a = 10 см. Визначити за величиною і напрямком силу f, що діє на одиницю довжини однієї з ниток з боку двох інших.

задача 21839

Дві паралельні нитки з лінійними щільностями зарядів τ1 = –40 мкКл/м і τ2 = –30 мкКл/м закріплені на відстані l = 100 см одна від одної. Визначити, в якій точці на прямій, що проходить через нитки, слід помістити точковий заряд так, щоб він знаходився в рівновазі. Вказати, який знак повинен мати цей заряд для того, щоб рівновага була стійкою, якщо переміщення заряду можливе тільки уздовж прямої, що проходить через закріплені нитки.

задача 21949

Заряд 5,2 мкКл, що знаходиться на площині в точці з координатами (4,4; 3,6) см, створює в точці (7,6; 7,8) см напруженість Е1, а в точці (-2,3; -2,2) см напруженість Е2. Знайти відношення Е21.

задача 21950

Заряд 7,7 мкКл що перебуває на площині в точці з координатами (3,8; 4,1) см, створює в точці (6,9; 1,7) см напруженість Е1. Знайти кут між напрямком вектора Е1 і позитивним напрямом осі ОХ. Відповідь виразити в градусах.

задача 21953

Від'ємний заряд -6,7 мкКл, що знаходиться на площині в точці з координатами (3,7; 3,7) см, створює в точці (7,6; 1,1) см напруженість Е1. Знайти кут між напрямком вектора Е1 і позитивним напрямом осі ОХ. Відповідь виразити в градусах.

задача 22421

Поле утворено нескінченною рівномірно зарядженою площиною з поверхневою щільністю заряду 4 мкКл/м2. Знайдіть напруженість поля площини і різницю потенціалів двох точок поля, віддалених від площини на відстанях 5 см і 7 см.

задача 22852

Електричне поле утворено нескінченною площиною, зарядженою з поверхневою щільністю 1,40 мкКл/м2 і двома точковими зарядами (20,0 і -40,0 нКл). Заряди розташовані на одній прямій, паралельній площині, на відстані 160 мм один від одного. Знайти значення і напрямок напруженості електричного поля в середині цієї відстані.

задача 22999

Дві паралельні нитки поступово заряджені. Обчислити напруженість електричного поля в точці, що знаходиться на відстані 20 см від кожної нитки. Відстань між нитками 20 см, лінійна густина заряду дорівнює 10 мкКл/м. Знайти силу, що діє на заряд –5·10–8 Кл, поміщений у цю точку.

задача 23000

Паралельно великій площині, зарядженої з поверхневою щільністю заряду 4 мкКл/м2 на відстані 5 см розташована довга нитка, заряджена з лінійною щільністю 100 нКл/м. Обчисліть: 1) Силу, що діє на точковий заряд 10–9 Кл, поміщений у точку, що знаходиться на середині відстані між площиною та ниткою. 2) Силу, що діє з боку площини на відрізок нитки завдовжки 1 м.

задача 23421

Горизонтально розташована нерухома, позитивно заряджена діелектрична пластина створює електричне поле. На неї з висоти 0,10 м починає падати кулька масою 0,02 кг, що має заряд 10,00 мкКл. При абсолютно непружному ударі кулька передає пластині імпульс 0,03 кг·м/с. Якою є напруженість електричного поля пластини? Початкова швидкість кульки дорівнює нулю.

задача 23514

Два точкові заряди 0,6 мкКл і -0,3 мкКл знаходяться у вакуумі на відстані 10 см один від одного. Визначте положення точки, в якій напруженість поля, яке створюється цими зарядами, дорівнює нулю. Визначити потенціал цієї точки та потенційну енергію системи.

задача 23906

Довгий циліндр радіусом 2 см заряджений за об'ємом з об'ємною густиною величиною 2 мкКл/м3. Визначити напруженість електричного поля в точках на відстані 1 і 3 см від осі циліндра. Знайти різницю потенціалів між цими точками.

задача 24019

Електричне поле утворене двома нескінченно довгими нитками, зарядженими з лінійною щільністю 0,2 та –0,3 мкКл/м і розташованими під кутом 60°. Знайти величину та напрямок напруженості електричного поля в точці, розташованій на бісектрисі кута на відстані 20 см від його вершини.

задача 24388

Відстань d між зарядами: Q1 = 100 нКл і Q2 = –50 нКл — дорівнює 10 см. Визначити силу F, що діє на заряд Q3 = 1 мкКл, віддалений на r1 = 12 см від заряду Q1 і на r2 = 10 см від заряду Q2.

задача 24438

Тонка нескінченна нитка зігнута під кутом 90 °. Нитка рівномірно заряджена. На відстані 50 см від кута на продовженні однієї зі сторін розташований точковий заряд величиною 0,1 мкКл, який з боку нитки діє сила 4,03 мН. Визначити лінійну густину заряду нитки.

задача 26398

Знайдіть напруженість поля, створеного двома точковими зарядами q1 = 2 мкКл і q2 = –4 мкКл, в точці, що лежить на середині прямої, що з'єднує заряди, якщо напруженість поля, створюваного лише першим зарядом, в цій точці дорівнює 2 В/м. Зробити креслення.

задача 26496

Точковий заряд 1 мкКл знаходиться на деякій невеликій відстані від середини великої рівномірно зарядженої пластини. Визначити поверхневу щільність заряду пластини, якщо на точковий заряд діє сила 60 мН.

задача 26660

Знайти силу, що діє на заряд 11,1 мкКл, якщо заряд поміщений: а) на відстані 2 см від зарядженої нитки з лінійною густиною заряду τ = 0,2 мкКл/м; б) в поле зарядженої площини з поверхневою щільністю заряду σ = 20 мкКл/м2; в) на відстані r = 2 см від поверхні зарядженої кулі з радіусом R = 2 см і поверхневою щільністю заряду σ = 20 мкКл/м2. Діелектрична проникність середовища ε = 6.

задача 40820

На нитках, закріплених в одній точці, підвішені дві однакові кульки. При повідомленні кулькам однакових однойменних зарядів 2 мкКл нитки розійшлися, утворивши кут 60°. Який заряд треба повідомити кулькам, щоб нитки розійшлися, утворивши кут 90°?

задача 60289

Точкові заряди +3 мкКл і –2 мкКл знаходяться в точці А (2,0) і В (6,0). Чому дорівнює напруженість електричного поля в точці С (4,0)?

задача 60304

З якою силою взаємодіють два заряди 69 нКл і 80 мкКл на відстані 88 см в рідині з відносною діелектричною проникністю 49?

задача 60310

Система двох електричних зарядів мінус і плюс 6 мкКл має електричний момент, рівний 131 нКл·м. Визначити напруженість поля на відстані 3 м від позитивного заряду на прямій, що проходить через ці заряди.

задача 60354

Мається нескінченно довга металева циліндрична поверхня, радіус якої R = 50,0 мм. Поверхня заряджена лінійної щільністю τ = 20,00 мкКл/м. Визначити напруженість поля, створеного цією поверхнею в точках, віддалених від осі на відстанях r1 = 30,0 мм, r2 = 80,0 мм, а також силу, що діє на електрон, поміщений в ці точки.

задача 60368

Дві плоскі пластини площею 49 кв. см, заряджені рівними за величиною зарядами, притягуються з силою 3 Н, перебуваючи в рідині з відносною діелектричною проникністю 53. Відстань між пластинами багато менше їх лінійних розмірів. Визначити заряди в мкКл, що знаходяться на них.

задача 60460

У двох протилежних вершинах квадрата зі сторонами 30 см знаходяться заряди 0,2 мкКл кожен. Знайти напруженість поля в двох інших вершинах квадрата.

задача 60466

Відстань між двома точковими зарядами Q1 = 5 мкКл і Q2 = –10 мкКл дорівнює 10 см. Визначити силу F, що діє на точковий заряд Q = 0,1 мкКл, віддалений на r1 = 6 см від першого і на r2 = 8 см від другого зарядів.

задача 60498

Два заряди, рівних 20 нКл і 0,16 мкКл, помещены на расстоянии 5 см друг от друга. Определить напряженность поля в точке, удаленной от первого заряда на 3 см и от второго на 4 см.

задача 60593

Електричне поле створене нескінченною площиною з поверхневою щільністю заряду 200 нКл/м2 і нескінченної ниткою з лінійною щільністю 0,1 мкКл/м, проходить паралельно площині на відстані а = 0,2 м. Визначте напруженість поля в точці на відстані, що дорівнює 0,5 м від площини і рівній 0,3 м від нитки.

Другие предметы