визначити концентрацію фотонів робить тиск світло довжиною хвилі падає на поверхню

визначити концентрацію фотонів робить тиск світло довжиною хвилі падає на поверхню


задача 10410

Тиск р світла з довжиною хвилі λ = 40 нм, падаючого нормально на чорну поверхню, дорівнює 2 нПа. Визначити число N фотонів, падаючих за час t = 10 с на площу S = 1 мм2 цієї поверхні.

задача 10416

Світло з довжиною хвилі λ = 600 нм нормально падає на дзеркальну поверхню і справляє на неї тиск р = 4 мкПа. Визначити число N фотонів, падаючих за час T = 10 с на площу S = 1 мм2 цієї поверхні.

задача 10417

На дзеркальну поверхню площею S = 6 см2 падає нормально потік випромінювання Фе = 0,8 Вт. Визначити тиск р і силу тиску F світла на цю поверхню.

задача 10882

Тиск світла, вироблене на дзеркальну поверхню, р = 1 мПа. Визначити концентрацію n0 фотонів поблизу поверхні, якщо довжина хвилі λ падаючого на поверхню світла дорівнює 0,6 мкм.

задача 10883

На дзеркальну поверхню площею S = 4 см2 падає нормально потік випромінювання Фе = 0,6 Вт. Визначити тиск р і силу тиску F світла на цю поверхню.

задача 10884

Тиск р світла довжиною хвилі λ = 600 нм, падаючого нормально на чорну поверхню, дорівнює 1 нПа. Визначити число n фотонів, падаючих за час t = 1 с на площу S = 1 см2 цієї поверхні.

задача 10885

Світло з довжиною хвилі λ = 700 нм нормально падає на дзеркальну поверхню і справляє на неї тиск р = 0,1 мкПа. Визначити число фотонів n, падаючих за час t = 1 с на площу S = 1 см2 цієї поверхні.

задача 11229

Флуктуації слабких світлових потоків були вперше виявлені візуальним методом і вивчені С. І. Вавіловим. Число фотонів в світловому потоці змінюється від 88 до 120 за одну секунду. Визначити зміну потужності світлових потоків Ф12, що відбувається при цьому, якщо довжина хвилі 476 нм.

задача 11258

Фотонна ракета рухається відносно Землі зі швидкістю v = 0,6с. У скільки разів сповільниться хід часу в ракеті з точки зору земного спостерігача?

задача 12217

Тиск світла, який чиниться на дзеркальну поверхню, р = 4 мПа. Визначити концентрацію n0 фотонів поблизу поверхні, якщо довжина хвилі світла, що падає на поверхню, λ = 0,5 мкм.

задача 12485

Визначити довжину хвилі фотона, маса якого дорівнює масі спокою протона.

задача 14022

Визначте для фотона з довжиною хвилі λ = 0,5 мкм 1) його енергію; 2) імпульс; 3) масу.

задача 14554

Визначити енергію, масу і імпульс фотона, довжина хвилі якого λ = 500 нм.

задача 16836

Визначити енергію ε і імпульс р фотона з довжиною хвилі λ = 1,5 нм.

задача 17122

Обчислити довжину хвилі фотона, якщо випромінювання обумовлено переходом з шостого енергетичного рівня на основний. До якої області спектра відноситься це випромінювання?

задача 17124

Обчислити довжину хвилі фотона, якщо випромінювання обумовлено переходом з четвертого енергетичного рівня на основний. До якої області спектра відноситься це випромінювання.

задача 18174

Тиск світла, нормально падаючого на поверхню, дорівнює 2 мкПа. Визначити концентрацію фотонів поблизу поверхні, якщо довжина хвилі світла дорівнює 0,45 мкм, а коефіцієнт відбиття 0,5.

задача 19520

Атом випромінив фотон з довжиною хвилі 0,58 мкм за час ~ 10–8 с. Оцінити невизначеність Δx, з якої можна встановити координату фотона в напрямку його руху, і відносну невизначеність його довжини хвилі.

задача 22604

Атом випромінює фотон з довжиною хвилі 550 нм. Яка невизначеність локалізації фотона в просторі, якщо невизначеність довжини випромінюваної хвилі порядку 0,002%?

задача 23013

Світло з довжиною хвилі 0,6 мкм падає нормально на фотоопір і тиск дорівнює 4 мкПа. Визначте число фотонів, що падають за 1 с на площу 1 мм2. Поверхня вважатиметься абсолютно чорним тілом.

задача 23026

Світло з довжиною хвилі 0,5 мкм нормально падає на дзеркальну поверхню і чинить на неї тиск 4 мкПа. Визначте число фотонів, що падають за 10 с на площу, рівну 1 мм2.

задача 23637

Знайдіть енергію фотона випромінювання синього світла, довжина хвилі якого 450 нм.

задача 23685

Визначити опроміненість Ее поверхні з коефіцієнтом відображення ρ = 0,5, якщо тиск, що виробляється випромінюванням р = 40 мкПа. Промені падають нормально до поверхні.

задача 23714

Лампочка кишенькового ліхтаря споживає потужність 1 Вт. Прийнявши, що ця потужність розсіюється у всіх напрямках у вигляді випромінювання і що середня довжина хвилі випромінювання лампочки дорівнює 1 мкм, визначити число фотонів, що падають на 1 см2 площадки, поставленої перпендикулярно променям на відстані 1 км, протягом 1 с.

задача 23728

На дзеркальну поверхню площею S = 4 см2 падає нормально потік випромінювання Фэ = 1,6 Вт. Визначити тиск Р та силу тиску F світла на цю поверхню.

задача 23746

У зразок кремнію вводиться домішка n-типу з концентрацією 5,0·1023 м–3. Після цього концентрація неосновних носіїв у ньому за температури 300 К становить 2,42·1010 м–3. Визначити концентрацію власних носіїв ni у кремнії при температурі 300 К у припущенні, що всі домішки іонізовані.

задача 24897

На пластинку, яка відображає 70% і поглинає 30% падаючого світла, падають перпендикулярно кожну секунду N = 3·1020 однакових фотонів, і діє на неї з силою F = 0,675 мкН. Визначте довжину хвилі падаючого світла.

задача 25910

Фотонна ракета рухається відносно Землі зі швидкістю v рівною 0,7 c. У скільки разів сповільниться хід часу в ракеті з точки зору земного спостерігача?

задача 26222

На висоті 300 км від поверхні Землі концентрація часток газу в атмосфері 1015 м–3. Знайти середню довжину вільного пробігу частинок газу на цій висоті. Діаметр частинок газу 0,2 нм.

задача 50304

Біля поверхні Землі концентрація молекул азоту в 2,3 рази менше концентрації кисню. На якій висоті концентрації цих газів стануть рівними? Середню температуру атмосфери вважати рівною –29 °С.

задача 80129

Визначити масу фотона червоного світла, довжина хвилі якого 720 нм.

задача 80255

Гелій-неоновий лазер працює в безперервному режимі, розвиваючи потужність Р = 2,0 мВт. Випромінювання лазера має довжину хвилі λ = 630 нм. Скільки фотонів випромінює лазер за одну секунду?

задача 80405

У вакуумі пошірюється світлова хвиля Е = Е0cos(ωt – kr). Виразити число фотонів n в одиниці об'єму через параметри хвилі.

задача 80571

Визначити масу фотона з довжиною хвилі 300 нм.

Другие предметы