напруженість електричного поля рівномірно зарядженого тонкого лінійна щільність заряду визначити відстань знайти радіус

напруженість електричного поля рівномірно зарядженого тонкого лінійна щільність заряду визначити відстань знайти радіус


задача 10221

Тонка квадратна рамка рівномірно заряджена з лінійною густиною заряду τ = 200 пКл/м. Визначити потенціал φ поля в точці перетину діагоналей.

задача 10692

Тонка квадратна рамка рівномірно заряджена з лінійною густиною заряду τ = 100 пКл/м. Визначити потенціал φ поля в точці перетину діагоналей.

задача 11001

Визначити лінійну щільність заряду рівномірно зарядженого тонкого стрижня довжиною l = 10 см, якщо на продовженні осі на відстані a = 15 см від його середини напруженість електричного поля дорівнює E = 1 кВ/м.

задача 11183

За допомогою теореми Гауса розрахувати поле зарядженої з лінійною щільністю λ довгої нитки.

задача 11666

Тонка нитка довжиною l = 20 см рівномірно заряджена з лінійною щільністю τ = 10 нКл/м. На відстані а = 10 см від нитки, проти її середини, знаходиться точковий заряд Q = 1 нКл. Обчислити силу F, що діє на цей заряд з боку зарядженої нитки.

задача 12099

Визначити силу взаємодії нескінченної площини і тонкого диска діаметром 6 см, якщо вони заряджені з однаковою густиною 3 нКл/см2.

задача 12131

Два коаксіальних циліндра несуть на собі рівномірно розподілений заряд з поверхневими плотностями σ1 і σ2. Використовуючи теорему Гаусса визначити напруженість електричного поля в залежності від відстані до осі r. Прийняти σ1 = σ, σ2 = -σ, где σ = 10 нКл/м2. Радіуси циліндрів R1 = R і R2 = 2R, де R = 10 см. Побудувати графік залежності напруженості Е(r).

задача 12214

Дві довгі прямі паралельні нитки знаходяться на відстані d = 5 см одна від одної. На нитках рівномірно розподілені заряди з лінійними густинами t1 = –5 нКл/см і t2 = 10 нКл/см. Визначити напруженість електричного поля Е в точці, віддаленій від першої нитки на відстань r1 = 3 см і від другої на відстань r2 = 4 см.

задача 12317

Поверхнева щільність заряду нескінченної рівномірно зарядженої площини дорівнює 30 нКл/м2. Визначити потік вектора напруженості через поверхню сфери діаметром 15 см, що розтинається цією площиною навпіл.

задача 12318

Поверхнева щільність заряду на нескінченній рівномірній зарядженій площині дорівнює 3·10–10 Кл/м2. Обчислити потік вектора напруженості через поверхню сфери діаметром 1 м, що розтинається цією площиною навпіл.

задача 13298

Чому дорівнює потенціал електричного поля, створеного двома рівномірно зарядженими сферами (радіуси r = 0,12 м, заряди по 32·10–10 Кл) в точці В (див рис. 14.1), якщо O1O2 = 4r, O2В = 1,5r. Знайти напруженість поля в цій же точці.

задача 13405

Кільце радіусом r = 5 см з тонкого дроту рівномірно заряджене з лінійною щільністю τ = 14 нКл/м. Визначте напруженість поля на осі, що проходить через центр кільця, в точці, віддаленій на відстані а = 10 см від центру кільця.

задача 13563

Дві рівномірно заряджених кулі з зарядами q1 = –46·10–9 Кл і q2 = 46·10–9 Кл і радіусами 5 см знаходяться у вакуумі так, що відстань між їх центрами O1O2 = 20 см (см рис. 14.1.). Знайти напруженість електричного поля в точці В, яка розташована так, що ВО2 = 7,5 см. З якою швидкістю впаде протон на поверхню першої кулі, якщо його помістити попередньо в точку В?

задача 14105

Куля радіуса R = 10 см рівномірно заряджена з об'ємною густиною ρ = 10–6 Кл/м3. Визначити різницю потенціалів в двох точках, що лежать на радіальній прямій і віддалених від центру кулі на відстані S1 = 2 см і S2 = 4 см.

задача 14158

Провідник з тонкого дроту (див. рис.), рівномірно заряджений з лінійною густиною τ = 5,5 нКл/м. Визначити напруженість електричного поля в т.O, якщо r = 7 см.

задача 14590

Електричне поле створено нескінченно довгою рівномірно зарядженою ниткою з негативною з лінійною щільністю заряду τ і позитивним точковим зарядом q. Точки 1 - 4 лежать в площині, що проходить через нитку і заряд q. Вектор градієнта потенціалу сумарного поля спрямований вліво і розташований перпендикулярно нитці в точці під номером ....

задача 14608

Два коаксіальних циліндра несуть на собі рівномірно розподілений заряд з поверхневими щільностями σ1 і σ2. Використовуючи теорему Гауса, визначити напруженість електричного поля в залежності від відстані до осі r. Прийняти σ1 = –σ, σ2 = –2σ, где σ = 10 нКл/м2. Радіуси сфер R1 = R і R2 = 5R, где R = 10 см. Побудувати графік залежності напруженості E(r).

задача 14772

К вертикальной бесконечной равномерно заряженной плоскости прикреплена нить с одноименно заряженным шариком. Как изменится угол отклонения нити при равновесии, если заряд и массу шарика удвоить?

задача 14793

На осі рівномірно зарядженого кільця з зарядом +|q| у точці С закріплено маленьку кульку з таким же зарядом.

В точку В (АВ = ВС) помістили позитивно заряджену частинку. Визначити напрямок вектора її прискорення.

задача 14794

Діелектрична куля (ε>1), заряджений по об'єму рівномірно і позитивно, розташована у вакуумі. Як змінюються зі збільшенням відстані від центру кулі напруженість и потенціал електричного поля?

задача 14795

Графік ОАВ на малюнку представляє залежність E(R) поля рівномірно і позитивно зарядженого кулі.

Яким стане графік, якщо радіус кулі збільшити від R1 до R2, зберегти заряд кулі незмінним?

задача 14800

Поблизу нескінченно довгої рівномірно зарядженої нитки H розміщений рівномірно заряджений короткий стрижень.

Порівняти сили, що діють на стрижень у положеннях а і б.

задача 14812

У рівномірно зарядженому по об'єму просторі виділена кубічна поверхня, вписана в сферу. Визначити відношення потоків вектора напруженості електричного поля через ці поверхні.

задача 14819

Поблизу рівномірно зарядженої нитки подумки побудуємо замкнуту поверхню, що має форму циліндра, співвісного з ниткою. Як зміниться потік вектора напруженості електричного поля через повну поверхню циліндра, якщо нахилити нитку, зберігши перетин нитки з основами циліндра?

задача 14839

Електрон рухається рівномірно по плоскій круговій траєкторії. Чи відмінні від нуля в центрі цього кола: а) середня індукція магнітного поля, б) середня напруженість електричного поля.

задача 14959

Тонке однорідне рівномірно заряджене кільце обертається з постійною кутовою швидкістю навколо осі, що збігається з одним з діаметрів кільця. Лінійна щільність заряду τ, лінійна щільність кільця ρ. Обчислити відношення магнітного моменту кільця до моменту імпульсу.

задача 15163

По тонкій нитці, зігнутої по дузі кола, рівномірно розподілений заряд з лінійною густиною λ. Визначити напруженість електричного поля Е, створюваного таким розподілом зарядів в точці, яка відповідає центром кривизни дуги. Довжина l нитки становить одну третину довжини кола.

задача 15715

Два коаксіальних циліндра несуть на собі рівномірно розподілений заряд з поверхневими щільностями σ1 = 3σ і σ2 = –σ, де σ = 10 нКл/м2. Визначити напруженість електричного поля в залежності від відстані до осі r. Радіуси циліндрів R і 2R, де R = 10 см. Знайти залежність E(r), обчислити E(R1), E(R2), якщо R1 = 1,5R, R2 = 3R. Побудувати графік залежності напруженості Е(r).

задача 15915

По поверхні сферичного сегмента рівномірно розподілений електричний заряд з поверхневою щільністю σ = 60 нКл/м2. Визначити в точці О, що збігається з центром сфери напруженість Е електричного поля. Кут θ = π/4.

задача 15916

По поверхні сферичного сегмента рівномірно розподілений електричний заряд з поверхневою щільністю σ = 60 нКл/м2. Визначити в точці О, що збігається з центром сфери: 1) напруженість Е електричного поля; 2) силу F, що діє на точковий заряд q = 20 нКл. Кут θ = π/4.

задача 16066

Точковий заряд q = 10 нКл знаходиться в полі, створеному прямою нескінченною ниткою, рівномірно зарядженою з лінійною щільністю τ = 0,2 нКл/см. Визначити силу F, що діє на заряд, якщо його відстань від нитки r = 10 см.

задача 16069

Користуючись принципом суперпозиції електричних полів обчислити напруженість поля в точці, що лежить на перпендикулярі, установленому в центрі зарядженого диска, на відстані, що дорівнює його радіусу. Поверхнева щільність заряду на диску 5 мКл/м2, радіус диска 0,05 м.

задача 16230

Дві великі паралельні пластини, рівномірно заряджені однаковими зарядами, знаходяться на близькій відстані одна від одної. Потік вектора напруженості через квадрат зі стороною 20 см, розташований поза пластин паралельно їм, дорівнює 40 В·м. Знайдіть поверхневу щільність заряду на кожній з пластин. ε0 = 8,85·10–12 Кл2/(Н·м2).

задача 16295

Нескінченна рівномірно заряджена нитка з лінійною щільністю заряду 5·10–8 Кл/см розташована горизонтально. Під нею на відстані 3 см знаходиться в рівновазі кулька масою 0,01 г. 1) Визначити заряд кульки. 2) Яку роботу потрібно здійснити, щоб перемістити кульку на відстань 6 см від нитки?

задача 16296

Нескінченна рівномірно заряджена нитка з лінійною щільністю заряду 3·10–8 Кл/см розташована горизонтально. Під нею на відстані 2 см знаходиться в рівновазі кулька масою 0,01 г. 1) Визначити заряд кульки. 2) Яку роботу потрібно здійснити, щоб перемістити кульку на відстань 4 см від нитки?

задача 16317

Знайти модуль вектора напруженості електричного поля, створюваного нескінченною площиною, зарядженою рівномірно з поверхневою щільністю заряду σ < 0.

задача 16443

На двох коаксіальних нескінченних циліндрах радіусами R і 2R рівномірно розподілені заряди з поверхневими густинами σ1 = –120 нКл/м2 і σ2 = 60 нКл/м2. Використовуючи теорему Гаусса, знайти залежність Е(r) напруженості електричного поля від координати для трьох областей: I, II і III. Обчислити напруженість Е електричного поля в точці, віддаленій від осі циліндрів на відстань r = 1,5R. Побудувати графік залежності Е(r).

задача 16544

Електричне поле створено квадратом, зарядженим по периметру з лінійною густиною τ = 10–7 Кл/м. Сторона квадрата a = 0,2 м. Розрахувати напруженість поля в точці, що лежить на осі квадрата, на відстані S = 0,1 м від її центру.

задача 17115

Заряд q = 10 нКл рівномірно розподілений по дузі кола, радіус якої r = 1 см, з кутом розчину рівним π рад. Визначити напруженість електричного поля в центрі кола.

задача 17283

Кільце радіуса R = 0,15 м рівномірно заряджено позитивним зарядом Q = 10–6 Кл. Знайти силу, з якою заряджене кільце діє на точковий заряд +q = 10–8 Кл, що знаходиться на осі кільця, на відстані h = 0,1 м від центру кільця?

задача 17296

Куля радіуса R заряджена однорідно з об'ємною щільністю ρ. Знайти напруженість поля Е і потенціал φ для точок всередині кулі.

задача 17308

Початкове значення швидкості дорівнює v1 = 1ex+3ey+5ez (м/с), кінцеве v2 = 2еx+4еу+6еz(м/с). Знайти: а) збільшення швидкості Δv, б) модуль збільшення швидкості |Δv|, в) приріст модуля швидкості Δ|v|.

задача 17308

Дві паралельні нескінченні площини заряджені: одна з щільністю σ1 = +4,42·10–10 Кл/м2, інша з щільністю σ2 = –8,84·10–10 Кл/м2 (рис. 3.7). Знайти напруженість поля Е для кожної з областей A, B і С.

задача 17349

Розрахувати потенціал в центрі сфери радіуса R = 0,04 м, рівномірно зарядженої за об'ємом з об'ємною щільністю ρ = 10–9 Кл/м2.

задача 17354

Дві нескінченно довгі паралельні нитки знаходяться на відстані a = 5 см одна від одної. На нитках рівномірно розподілені заряди з лінійними густинами τ1 = –5·10–9 Кл/м і τ2 = +10·10–9 Кл/м. Визначити напруженість електричного поля в точці, віддаленій від першої нитки на відстані b = 3 см і від другої — c = 4 см.

задача 17425

Яку роботу треба зробити, щоб перенести заряд q = 5 нКл з центру рівномірно зарядженого кільця радіусом R = 10 см, з лінійною щільністю τ = 200нКл/м в точку, розташовану на осі кільця на відстані 20 см від його центру?

задача 17438

Електричне поле створено двома нескінченними паралельними рівномірно зарядженими пластинами з поверхневими щільностями заряду +40 нКл/м2 і –80 нКл/м2. Визначити напруженість поля між пластинами.

задача 17675

Куля радіусом R заряджена однорідно з об'ємною щільністю ρ. Знайти напруженість поля для точок всередині і зовні кулі.

задача 17784

Електричне поле створено зарядженими кільцем і ниткою, що лежить на осі кільця з одного його боку. Радіус кільця дорівнює 0,2 м, довжина нитки дорівнює 0,3 м. Лінійні щільності зарядів кільця і нитки однакові і рівні 0,4·10–7 Кл/м. Визначити напруженість електричного поля в точці, що лежить на осі кільця по іншу його сторону на відстані 0,4 м від центру.

задача 18094

Визначити напруженість поля Е в центрі півсфери, рівномірно зарядженої поверхневою щільністю заряду σ.

задача 18095

Тонке кільце радіуса R рівномірно заряджене зарядом q. Знайти залежність Е(r) напруженості поля Е на осі кільця, як функцію відстані r до його центру. Визначити максимальне значення напруженості Ет і відповідна йому відстань rm. Залежність Е(r) зобразити графічно.

задача 18867

Система складається з тонкого дротяного кільця і напівнескінченної нитки. Кінець нитки збігається з центром кільця. Радіус кільця R. Кільце заряджене зарядом q, а нитка заряджена рівномірно з лінійною щільністю λ. Знайти силу їх взаємодії.

задача 19147

Дві паралельні нитки, розташовані на відстані 6 см, рівномірно заряджені з лінійними плотностями +3·10–8 Кл/м і –2·10–8 Кл/м відповідно. Обчислити напруженість електричного поля і силу, що діє на заряд –5·10–8 Кл в точці, розташованій на відстані 4 см від першої і 3 см від другої ниток.

задача 19200

Довгий циліндр радіусом R рівномірно заряджений з об'ємною густиною ρ. Знайти потенціал φ поля всередині циліндра на відстані r від його осі. Прийняти φ(0) = 0.

задача 19278

Тонке кільце, радіус якого R = 10 см, заряджене лінійною щільністю τ = 8 нКл/м. Визначити модуль Е напруженості електричного поля в точках, що лежать: а) на осі кільця на відстані x = 15 см від його центру; б) в центрі кільця; в) на великій відстані х >> R від кільця. На якій відстані xmax напруженість поля досягне максимального значення? Обчислити це значення.

задача 19297

Довгий прямий провід, розташований в вакуумі, має заряд рівномірно розподілений по довжині. Лінійна щільність заряду τ = 10–9 Кл/м. Визначити напруженість Е електричного поля на відстані 1,5 м від проводу в середній його частині.

задача 19298

Нескінченна дуже тонка пряма нитка заряджена однорідно з лінійною густиною τ. Використовуючи теорему Гаусса знайти модуль напруженості поля Е, як функцію відстані r від нитки.

задача 19881

Дві нескінченно довгі рівномірно заряджені нитки з лінійною густиною заряду τ = 5·10–9 Кл/м розташовані на відстані а = 0,1 м одна від одної. Знайти напруженість електричного поля в точці, що знаходиться на відстані b = 0,1 м від кожної нитки.

задача 19894

Дві довгі коаксіальні трубки радіусами R1 = 2 см і R2 = 4 см заряджені рівномірно з лінійною щільністю зарядів τ1 = 1 нКл/м і τ2 = –0,5 нКл/м відповідно. Простір між трубками заповнений повітрям. Визначити напруженість поля в точках, віддалених від осі трубок на відстанях 3 см і 5 см.

задача 19996

Визначити щільність енергії електричного поля, створеного у вакуумі рівномірно зарядженою прямою довгою ниткою з лінійною щільністю заряду τ = 3·10–8 Кл/м, в точці, розташованій на відстані r0 = 10 cм від середини нитки.

задача 20177

Нескінченна рівномірно заряджена нитка і куля розташовані, як показано на рис. 8. Заряд кулі 10–9 Кл; лінійна щільність заряду на нитки 5·10–10 Кл/см; а = 10 см. Навколишнє середовище — повітря. Визначити: напруженість поля в точках A і В; роботу переміщення заряду 10–8 Кл з точки А в точку В. Вважати, що розташування зарядів не порушено взаємодією.

задача 20178

Нескінченно велика рівномірно заряджена площина і паралельна їй довга нитка розташовані, як показано на рис. 11 (перпендикулярно площині креслення); а = 20 см; поверхнева щільність заряду площини 10–6 Кл/м2; лінійна щільність заряду нитки 10–6 Кл/м. Визначити: напруженість поля в точках A і В; роботу переміщення заряду 10–7 Кл з точки A в точку В. Вважати, що розподіл зарядів не порушено взаємодією.

задача 20343

Визначити поле в центральній точці А рівномірно зарядженої по об'єму напівкулі радіуса R. Загальний заряд напівкулі дорівнює Q/2.

задача 20453

Тонкий стрижень рівномірно заряджений зарядом q = 1 нКл. Визначити напруженість поля в точці, віддаленій від кінців стрижня на відстані r = 20 см і від його середини на відстані h = 15 см.

задача 20838

Поле створено зарядженим по периметру з лінійною густиною х = 10–7 Кл/м квадратом. Сторона квадрата а = 0,2 м. Розрахувати напруженість електричного поля в центрі квадрата.

задача 20839

Кільце з дроту радіуса R = 0,1 м рівномірно заряджене зарядом Q = 10–9 Кл. На якій відстані на осі кільця від його центру напруженість електричного поля буде максимальною.

задача 20844

Поле створюється частиною сфери радіуса R, одержуваною між двома паралельними площинами, одна з яких розсікає сферу навпіл, друга проходить на відстані R/2 від першої. Поверхнева щільність сфери дорівнює σ = 10–9 Кл/м2. Паралельні площини не заряджені. Обчислити напруженість електричного поля в центрі сфери.

задача 20999

Електричний заряд з лінійною густиною τ = 10 нКл/м рівномірно розподілений по тонкій нитці зігнутої в кільце радіусом R. Після видалення 1/4 частини кільця напруженість поля в центрі кривизни стала складати Е = 4,24 кВ/м. Розрахуйте радіус кільця R. Знайдіть потенціал поля φ в його центрі.

задача 21198

Електричне поле створено довгим циліндром радіусу 1 см, рівномірно зарядженим з лінійною густиною заряду 20 мкл/м. Знайдіть різницю потенціалів двох точок цього поля, що знаходяться на відстанях 0,5 см і 2 см від осі циліндра в середній його частині.

задача 21234

На тонкому кільці рівномірно розподілений заряд з лінійною густиною заряду τ = 20 нКл/см. Радіус кільця R = 5 см. На перпендикуляре до площини кільця, відновленому з його середини, знаходиться точковий заряд q = 40 нКл. Визначити силу, що діє на точковий заряд з боку зарядженого кільця, якщо він віддалений від центру кільця на: 1) а1 = 10 см; 2) а2 = 2 м.

задача 21249

Рівномірно заряджена з лінійною густиною заряду λ відрізок нитки має довжину L. Знайдіть електричну напруженість в точці А, розташованої на відстані L/4 від відрізка напроти його середини.

задача 21444

Довгий прямий металевий циліндр радіуса R заряджений з лінійною густиною заряду λ. Яка залежність об'ємної щільності енергії електричного поля від відстані r до осі циліндра (ε = 1)?

задача 21618

Куля рівномірно заряджена з об'ємною густиною 0,70 нКл/м3. Знайти потенціал його електричного поля як функцію відстані від центру.

задача 21783

Дві довгі прямі паралельні нитки, заряджені рівномірно з лінійною щільністю λ, знаходяться на відстані d одна від одної. Знайти напруженість поля в точці, що лежить на відстані d від обох ниток.

задача 21787

Суцільний шар радіусом 10 см заряджений рівномірно зарядом 2 нКл. Знайти різницю потенціалів між центром кулі і точками, що лежать на його поверхні.

задача 21888

Процес електрокопчення полягає в осадженні коптильних компонентів на харчових продуктах в електричному полі. Одним з вузлів установки для електрокопчення служать два електроди, один з яких є площиною, а другий - тонким дротом. Вважаючи електроди нескінченно довгими, знайти силу, яка діє на кожен метр зарядженої дроту, що знаходиться в полі площини. Вважати, що лінійна щільність заряду на дроті 3·10–8 Кл/см, а поверхнева щільність заряду на площині 2·10–9 Кл/см2.

задача 21937

Електричне поле створюється позитивно зарядженою нескінченною ниткою з постійною лінійною щільністю τ = 1 нКл/см. Яку швидкість придбає електрон, наблизившись під дією поля до нитки уздовж лінії напруженості з відстані r1 = 1,5 см до r2 = 1 см?

задача 22052

Точковий заряд Q = 20 нКл поміщений в центрі рівномірно зарядженої по об'єму кулі радіуса R = 15 см, заряд якої Q = –20нКл, εкулі ≈ 1. Визначити напруженість поля Е в точках А і В, віддалених від центру кулі на відстанях rA = 20 см і rB = 10 см.

задача 22054

Диск радіусом R = 4 см заряджений до поверхневої густини σ = 2·10–7 Кл/м2. Чому дорівнює напруженість поля в вакуумі, створена зарядженим диском в точці, що знаходиться на перпендикулярі, відновленому з центру диска на відстані d = 3 см від нього?

задача 22068

Кільце з дроту радіусом R = 10 см заряджене негативно, знаходиться в вакуумі і несе заряд Q = -5 нКл. 1) Знайти напруженість Е електричного поля на осі кільця на відстані L = 0,5 см; 8 см; 10 см; 15 см. Накреслити графік E = f (L). 2) На якій відстані L0 від центру кільця напруженість електричного поля буде максимальною?

задача 22929

Нескінченна пряма нитка рівномірно заряджена з лінійною щільністю заряду λ. Знайти роботу сил поля з переміщення точкового заряду q з точки, що знаходиться на відстані R від нитки в точку, що знаходиться на відстані 2R.

задача 60442

Знайти напруженість поля прямої нескінченно довгої нитки, рівномірно зарядженої з лінійною щільністю 25 нКл/м, в точці, віддаленій від нитки на відстань 37 см.

задача 60481

Поле рівномірно зарядженої нескінченної площини діє у вакуумі на заряд 0,2 нКл з силою 22,6 мкН. Визначити напруженість електричного поля і поверхневу щільність заряду на площині.

задача 60484

Два нескінченно довгих паралельних дроти, розташованих у вакуумі, заряджені рівномірно з лінійною щільністю заряду 5·10–8 Кл/м. Відстань між проводами 0,5 м. Визначити силу, що діє на одиницю довжини дроту.

задача 60517

Нескінченна рівномірно заряджена площина має поверхневу щільність електричних зарядів 9·10–6 Кл/м2. Над нею знаходиться алюмінієва кулька, заряджена кількістю електрики 3,68·10–7 Кл. Який радіус повинна мати кулька, щоб вона не падала?

задача 60542

Електричне поле створюється двома рівномірно зарядженими нескінченними паралельними пластинами, що несуть однойменний заряд (σ = 1нКл/м 2). Визначте напруженість Е поля: 1) між пластинами; 2) поза пластин.

задача 60597

Відстань між двома паралельно розташованими нескінченно довгими металевими нитками становить 10 см. Одна нитка заряджена з лінійною щільністю 6·10–5 Кл/м, друга –3·10–5 Кл/м. Знайти напруженість поля в точці, віддаленій на відстань 10 см від кожної нитки. Рішення супроводити рисунком.

Другие предметы