електрон влетів різницю потенціалів відстань між пластинами плоского конденсатора довжина паралельний однорідний електрична напруженість магнітна індукція рух рухається радіус

електрон влетів різницю потенціалів відстань між пластинами плоского конденсатора довжина паралельний однорідний електрична напруженість магнітна індукція рух рухається радіус


задача 10222

Порошинка масою m = 200 мкг, що несе на собі заряд Q = 40 нКл, влетіла в електричне поле в напрямку силових ліній. Після проходження різниці потенціалів U = 200 В порошинка мала швидкість v = 10 м / с. Визначити швидкість v0 порошинки до того, як вона влетіла в поле.

задача 10223

Електрон, що володів кінетичної енергією Т = 10 еВ, влетів в однорідне електричне поле в напрямку силових ліній поля. Якою швидкістю буде володіти електрон, пройшовши в цьому полі різницю потенціалів U = 8 В?

задача 10229

У однорідне електричне поле напруженістю Е = 200 В/м влітає (уздовж силової лінії) електрон зі швидкістю v0 = 2 Мм/с. Визначити відстань l, яку пройде електрон до точки, в якій його швидкість буде дорівнювати половині початкової.

задача 10292

Два іона різних мас з однаковими зарядами влетіли в однорідне магнітне поле, стали рухатися по колах радіусами R1 = 3 см і R2 = 1,73 см. Визначити відношення мас іонів, якщо вони пройшли однакову прискорюючу різницю потенціалів.

задача 10293

Однозарядний іон натрію пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 1 кВ і влетів перпендикулярно лініям магнітної індукції в однорідне поле (В = 0,5 Тл). Визначити відносну атомну масу А іона, якщо він описав коло радіусом R = 4,37 см.

задача 10294

Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 800 В і, влетівши в однорідне магнітне поле В = 47 мТл, став рухатися по гвинтовій лінії з кроком h = 6 мм. Визначити радіус R гвинтової лінії.

задача 10297

Електрон влетів в однорідне магнітне поле (B = 200 мТл) перпендикулярно лініям магнітної індукції. Визначити силу еквівалентного кругового струму Iекв, створюваного рухом електрона в магнітному полі.

задача 10303

Іон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 645 В, влітає в схрещені під прямим кутом однорідні магнітне (B = 1,5 мТл) і електричне (Е = 200 В/м) поля. Визначити відношення заряду іона до його маси, якщо іон в цих полях рухається прямолінійно.

задача 10306

Однорідні магнітне (В = 2,5 мТл) і електричне (Е = 10 кВ/м) поля схрещені під прямим кутом. Електрон, швидкість v якого дорівнює 4·106 м/с, влітає в ці поля так, що сили, що діють на нього з боку магнітного й електричного полів, співнапрямлені. Визначити прискорення а електрона.

задача 10310

Магнітне (В = 2 мТл) і електричне (Е = 1,6 кВ/м) поля співнапрямлені. Перпендикулярно векторам В і Е влітає електрон зі швидкістю v = 0,8 Мм/с. Визначити прискорення а електрона.

задача 10697

Електрон, що володів кінетичної енергією Т = 5 еВ, влетів в однорідне електричне поле в напрямку силових ліній поля. Якою швидкістю буде володіти електрон, пройшовши в цьому полі різницю потенціалів U = 2 В?

задача 10702

Порошинка масою m = 10 мкг, що несе на собі заряд Q = 10 нКл, влетіла в електричне поле в напрямку силових ліній. Після проходження різниці потенціалів U = 150 В порошинка мала швидкість v = 20 м/с. Визначити швидкість порошинки до того, як вона влетіла в поле.

задача 10781

Плоский конденсатор, між пластинами якого створено електричне поле напруженістю E = 200 В/м, поміщений в магнітне поле так, що силові лінії полів взаємно перпендикулярні. Яка повинна бути індукція Н магнітного поля, щоб електрон з початковою енергією Т = 1 кеВ, який влетів у простір між пластинами конденсатора перпендикулярно силовим лініям магнітного поля, не змінив напрям швидкості?

задача 10783

Два іона з однаковими зарядами, пройшовши одну і ту ж прискорюючу різницю потенціалів, влетіли в однорідне магнітне поле перпендикулярно лініям індукції. Один іон, маса якого m = 10 а. e. м., описав дугу кола радіусом R1 = 4 см. Визначити масу (в атомних одиницях маси) іншого іона, який описав дугу кола радіусом R2 = 4,9 см.

задача 11201

Електрон влітає в плоский повітряний конденсатор, паралельно його пластинам зі швидкістю v = 107 м/с. Відстань між його пластинами d = 1 см, напруга U = 600 В. Знайти відхилення електрона, викликане полем конденсатора, якщо довжина його пластин — 5 см, заряд електрона |q| = 1,6·10–19 Кл, його маса — 9,1·10–31 кг.

задача 11256

Знайти прискорення електрона, що рухається в співпадаючих по напрямку електричному і магнітному полях. Електрон влетів з початковою швидкістю 2004 м/с перпендикулярно напрямку полів. Напруженість електричного поля 205 В/м, а напруженість магнітного 151 кА/м.

задача 11707

Електрон, що летів горизонтально зі швидкістю v = 1,6 Мм/с, влетів в однорідне електричне поле з напруженістю Е = 90 В/см, спрямоване вертикально вгору. Яка буде по модулю і напрямку швидкість v електрона через 1 нс?

задача 11709

В однорідне електричне поле напруженістю Е = 1 кВ/М влітає вздовж силової лінії електрон зі швидкістю v0 = 1 Мм/с. Визначити відстань l, пройдену електроном до точки, в якій його швидкість vl буде дорівнює половині початкової.

задача 11711

Електрон з початковою швидкістю v0 = 3 Мм/с влетів в однорідне електричне поле напруженістю Е = 150 В/м. Вектор початкової швидкості перпендикулярний лініям напруженості електричного поля. Знайти: 1) силу F, що діє на електрон; 2) прискорення а, що набувається електроном; 2) швидкість v електрона через t = 0,1 мкс.

задача 11713

Електрон влітає в простір між пластинами плоского конденсатора зі швидкістю v = 10 Мм/с, спрямованою паралельно пластинам. На скільки наблизиться електрон до позитивно зарядженої пластини за час руху всередині конденсатора (поле вважати однорідним), якщо відстань d між пластинами дорівнює 16 мм, різницю потенціалів U = 30 В і довжина l пластин дорівнює 6 см?

задача 11799

Електрон, влетівши в однорідне магнітне поле з індукцією B = 0,2 Тл, став рухатися по колу радіусом R = 5 см. Визначити магнітний момент рm еквівалентного кругового струму.

задача 11800

Два однозарядних іона, пройшовши однакову прискорюючу різницю потенціалів, влетіли в однорідне магнітне поле перпендикулярно лініям індукції. Один іон, маса m1 якого дорівнює 12 а. е. м., описав дугу кола радіусом R1 = 4 см. Визначити масу m2 іншого іона, який описав дугу кола радіусом R2 = 6 см.

задача 11801

Два іона, що мають однаковий заряд, але різні маси, влетіли в однорідне магнітне поле. Перший іон почав рухатися по колу радіусом R1 = 5 см, другий іон — по колу радіусом R2 = 2,5 см. Знайти відношення m1/m2 мас іонів, якщо вони пройшли однакову прискорюючу різницю потенціалів.

задача 11856

Електрон влетів в плоский конденсатор, перебуваючи на однаковій відстані від кожної пластини і маючи швидкість v = 10 Мм/с, спрямовану паралельно пластинам, відстань d між якими дорівнює 2 см. Довжина l кожної пластини дорівнює 10 см. Яку найменшу різницю потенціалів U потрібно докласти до пластин, щоб електрон не вилетів з конденсатора?

задача 12103

Електрон влітає в магнітне поле з індукцією B = 10 3 Тл зі швидкістю v = 6·103 км/с. Вектор швидкості складає кут α = 30° з напрямом поля. Визначити радіус і крок гвинтової лінії, по якій рухається електрон.

задача 12149

Електрон влетів в плоский горизонтальний конденсатор паралельно його пластинам зі швидкістю 3,6·104 км/с. Довжина конденсатора 20 см. За час руху в конденсаторі електрон змістився під дією поля в вертикальному напрямку на 1 см. Знайти (в кВ/м) напруженість поля всередині конденсатора.

задача 12515

Електрон, прискорений різницею потенціалів 1000 B, влітає в однорідне магнітне поле, перпендикулярне напрямку його руху. Індукція магнітного поля дорівнює 2,38·10–3 Тл. Знайти: 1) радіус кривизни траєкторії електрона; 2) період обертання його по колу; 3) імпульс електрона.

задача 12641

Електрон влітає в однорідне магнітне поле з напругою 1200 А/м. Визначити період його обертання в магнітному полі. До задачі докласти малюнок.

задача 13229

Електрон влітає зі швидкістю v0 = 107 м/с в плоский горизонтальний конденсатор паралельно його пластинам, довжина яких l = 5,0 см. Напруженість електричного поля конденсатора E = 10,0 кВ/м. При вильоті з конденсатора електрон потрапляє в однорідне магнітне поле, спрямоване уздовж вектора початкової швидкості. У магнітному полі електрон рухається по гвинтовій лінії з радіусом R = 3,3 см. Визначити величину індукції магнітного поля.

задача 13250

Електрон, що пройшов прискорювальну різницю потенціалів 2 кВ, влетів в однорідне магнітне поле з індукцією 3,8 мТл і почав рухатися по гвинтовій лінії радіуса 2 см. Під яким кутом влетів електрон в магнітне поле?

задача 13504

Електрон влітає зі швидкістю v = 10 Мм/с в плоский горизонтальний конденсатор паралельно до його пластин, довжина яких l = 4,0 см і вилітає з нього під кутом α = 45° до початкового напрямку швидкості і потрапляє в однорідне горизонтальне магнітне поле, спрямоване уздовж вектора v. У магнітному полі електрон рухається по гвинтовій лінії з радіусом R = 1,0 см. Визначити напруженість електричного і магнітного полів.

задача 13507

Іон, заряд якого дорівнює заряду електрона і протилежний йому за знаком, влетів в однорідне магнітне поле з індукцією B = 0,5 Тл. Визначити момент імпульсу, яким володів іон при русі в магнітному полі, якщо до його траєкторія представляла дугу кола радіусом R = 0,1 см.

задача 13533

Електрон, володіючи швидкістю v = 10 Мм/с, влетів в однорідне магнітне поле перпендикулярно лініям магнітної індукції. Індукція магнітного поля В = 0,1 мТл. Визначте нормальне і тангенціальне прискорення електрона.

задача 13537

Електрон, влетівши в однорідне магнітне поле з магнітною індукцією В = 2 мТл, рухається по круговій орбіті радіусом R = 15 см. Визначте магнітний момент рm еквівалентного кругового струму.

задача 13538

Електрон, володіючи швидкістю v = 1 Мм/с, влітає в однорідне магнітне поле під кутом α = 60° до напрямку поля і починає рухатися по спіралі. Напруженість магнітного поля Н = 1,5 кА/м. Визначте: 1) крок спіралі, 2) радіус витка спіралі.

задача 13577

Електрон, що рухається зі швидкістю

задача 14687

Два іона різних мас з однаковими зарядами влетіли в однорідне магнітне поле, стали рухатися по колах радіусами 2 см і 1 см. Визначити відношення мас іонів, якщо вони пройшли однакову прискорюючу різницю потенціалів.

задача 14856

Ядра 2Не4 і 7

задача 15172

Електрон, що має енергію W = 103 еВ, влітає в однорідне електричне поле Е = 8·104 В/м перпендикулярно силовим лініям поля. Якими мають бути напрямок і величина індукції магнітного поля В, щоб електрон не відчував відхилень?

задача 15178

Електрон, що має енергію W = 2·103 эВ, влітає в однорідне електричне поле Е = 4·104 В/м перпендикулярно силовим лініям поля. Якими мають бути напрямок і величина індукції магнітного поля В, щоб електрон не відчував відхилень?

задача 15185

Електрон, що має енергію W = 103 еВ, влітає в однорідне електричне поле Е = 1,8·104 В/м перпендикулярно силовим лініям поля. Якими мають бути напрямок і величина індукції магнітного поля В, щоб електрон не відчував відхилень?

задача 15195

Електрон, що має енергію W = 104 еВ, влітає в однорідне електричне поле Е = 6·104 В/м перпендикулярно силовим лініям поля. Якими мають бути напрямок і величина індукції магнітного поля В, щоб електрон не відчував відхилень?

задача 15202

Електрон, що має енергію W = 102 еВ, влітає в однорідне електричне поле Е = 8·104 В/м перпендикулярно силовим лініям поля. Якими мають бути напрямок і величина індукції магнітного поля В, щоб електрон не відчував відхилень?

задача 15209

Електрон, що має енергію W = 5·103 еВ, влітає в однорідне електричне поле Е = 5·104 В/м перпендикулярно силовим лініям поля. Якими мають бути напрямок і величина індукції магнітного поля В, щоб електрон не відчував відхилень?

задача 15217

Електрон, що має енергію W = 5·103 еВ, влітає в однорідне електричне поле Е = 5·105 В/м перпендикулярно силовим лініям поля. Якими мають бути напрямок і величина індукції магнітного поля В, щоб електрон не відчував відхилень?

задача 15224

Електрон, що має енергію W = 5,2·103 еВ, влітає в однорідне електричне поле Е = 6,5·104 В/м перпендикулярно силовим лініям поля. Якими мають бути напрямок і величина індукції магнітного поля В, щоб електрон не відчував відхилень?

задача 15230

Електрон, що має енергію W = 103 еВ, влітає в однорідне електричне поле Е = 0,8·104 В/м перпендикулярно силовим лініям поля. Якими мають бути напрямок і величина індукції магнітного поля В, щоб електрон не відчував відхилень?

задача 15236

Електрон, що має енергію W = 105 еВ, влітає в однорідне електричне поле Е = 0,8·104 В/м перпендикулярно силовим лініям поля. Якими мають бути напрямок і величина індукції магнітного поля В, щоб електрон не відчував відхилень?

задача 15420

Магнітне поле напруженістю Н = 8 кА/м і електричне поле напруженістю E = 1 кВ/м спрямовані однаково. Електрон влітає в електромагнітне поле зі швидкістю v = 105 м/с. Знайти нормальне аn, тангенціальне aτ і повне а прискорення електрона. Завдання вирішити, якщо швидкість електрона спрямована: а) паралельно напрямку електричного поля; б) перпендикулярно до напрямку електричного поля.

задача 15424

Електрон влітає в плоский горизонтальний конденсатор паралельно його пластинам зі швидкістю v = 107 м/с. Довжина конденсатора l = 5 см. Напруженість електричного поля конденсатора E = 10 кВ/м. При вильоті з конденсатора електрон потрапляє в магнітне поле, перпендикулярне до електричного поля. Індукція магнітного поля В = 10 мТл. Знайти радіус R і крок h гвинтової траєкторії електрона в магнітному полі.

задача 15425

Електрон, прискорений різницею потенціалів U = 3 кВ, влітає в магнітне поле соленоїда під кутом α = 30° до його осі. Число ампер-витків соленоїда IN = 5000 А·в. Довжина соленоїда l = 25 см. Знайти крок h гвинтової траєкторії електрона в магнітному полі.

задача 15554

Електрон влітає в однорідне магнітне поле зі швидкістю 16 000 км/с перпендикулярно його лініям індукції. Визначити модуль магнітної індукції поля, якщо електрон рухається в магнітному полі по колу радіусом 1 см.

задача 15706

Електрон влітає в однорідне магнітне поле зі швидкістю 16 000 км/с перпендикулярно його лініям індукції. Визначити модуль магнітної індукції поля, якщо електрон рухається в магнітному полі по колу радіусом 1 см.

задача 16110

Заряд 21 нКл масою 5·10–15 кг влітає зі швидкістю 248 км/с перпендикулярно силовим лініям в однорідне електричне поле напруженістю 102 кВ/м. Визначити кут (в градусах), на який відхилиться швидкість заряду від свого початкового напряму в точці, віддаленій від початкової в перпендикулярному лініям напрямку на 7,2 см. Зробити малюнок.

задача 16139

Електрон, що володіє енергією 10–17 Дж, влітає в плоский конденсатор паралельно його пластинам. Знайти величину і напрямок швидкості електрона при вильоті його з конденсатора. Довжина пластини конденсатора 1 см, напруженість поля в конденсаторі 2·102 В/м.

задача 16149

Електрон зі швидкістю 255 км/с влітає вздовж ліній напруженості електричного поля 1,2 В/м. Визначити величину переміщення електрона за 0,69 мкс.

задача 16175

Електрон, прискорений різницею потенціалів φ = 2100 вольт, влітає в однорідне магнітне поле, перпендикулярне напрямку його руху. Індукція магнітного поля дорівнює В = 10–3 Тл. Знайти радіус кривизни траєкторії електрона R м. Заряд електрона 1,602·10–19 кулона, маса електрона 9,11·10–31 кг.

задача 16297

Відстань між пластинами конденсатора дорівнює 10 мм, довжина пластин 4 см. На яку відстань зміститься електрон, що влітає в конденсатор паралельно пластинам, якщо на пластини подано 50 В. Початкова швидкість електрона: vx = 105 м/с.

задача 16301

Електрон, що покоїться в початковий момент, прискорюється електричним полем, напруженість якого постійна. Через 0,01 сек він влітає в магнітне поле, вектор магнітної індукції якого перпендикулярний до електричного і дорівнює 10–5 Тл. У скільки разів нормальне прискорення електрона в цей момент більше його тангенціального прискорення?

задача 16574

Електрон влітає в плоский повітряний конденсатор зі швидкістю 1 Мм/с паралельно пластинам і на рівній відстані від них. Відстань між пластинами 1 см, різниця потенціалів між ними 100 В. Знайти відстань від початку пластини до місця падіння електрона на пластину.

задача 16586

Електрон в прискорюючому електричному полі пройшов відстань S = 20 см і влетів в однорідне магнітне поле з індукцією В = 1,5 мТл перпендикулярно силовим лініям. Визначити напруженість прискорюючого електричного поля, якщо радіус кривизни траєкторії електрона в магнітному полі дорівнює R = 10 см.

задача 16594

Електрон, що летів горизонтально зі швидкістю 1,6·106 м/c, влетів в однорідне електричне поле напруженістю 9·104 В/м, спрямоване вертикально вниз. Яка буде по величині й напрямку швидкість електрона через 10–10 с? Зробити креслення.

задача 17091

Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів і влетів в схрещені під прямим кутом електричне (Е = 400 В/м) і магнітне (В = 0,2 Тл) поля, не відчуваючи відхилень від прямолінійної траєкторії. Визначити прискорюючу різницю потенціалів.

задача 17350

До кімнати влетіла кульова блискавка радіуса R = 3 см і об'ємною густиною заряду ρ = 5·10–6 Кл/м3. Чому дорівнює потік вектора напруженості електричного поля

задача 17526

Потік електронів, що мають швидкість 106 м/с, влітає в середину між пластинами плоского конденсатора паралельно їм. Яку найменшу напругу потрібно прикласти до конденсатору, щоб електрони не вилетіли з нього? Довжина пластин конденсатора 10 см, відстань між пластинами 2 cм.

задача 17571

Електрон влітає в електричне поле зі швидкістю 2000 км/с і рухається уздовж силових ліній поля, яке гальмує його рух. Який шлях пролетить електрон до зупинки? Напруженість поля 5·103 В/м. Яку різницю потенціалів він пройде?

задача 17580

Електрон, що одержав свою швидкість під дією напруги 6000 В, влітає в середину між пластинами плоского конденсатора паралельно їм. Яку найменшу напругу потрібно прикласти до конденсатору, щоб електрони не вилетіли з нього? Довжина пластин конденсатора 12 см, відстань між пластинами 2 см.

задача 17581

Потік електронів, що отримав свою швидкість під дією напруги 5000 в, влітає в середину між пластинами плоского конденсатора паралельно їм. Яку найменшу напругу потрібно прикласти до конденсатору, щоб електрони не вилетіли з нього. Довжина пластин конденсатора 10 см, відстань між пластинами 2 cм.

задача 17606

Електрон зі швидкістю 0,1 Мм/с влітає проти силових ліній в однорідне електричне поле напруженістю 100 В/м. 1) Який шлях повинен пройти електрон в полі, щоб його швидкість збільшилася в три рази? 2) Який шлях електрон повинен пройти в напрямку силових ліній, щоб зупиниться?

задача 17631

Електрон, прискорений напругою U = 200 В, влітає в однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,7·10–4 Тл перпендикулярно силовим лініям. Знайти радіус кола, по якій рухається електрон в магнітному полі і період його обертання.

задача 17811

Електрон влітає в плоский конденсатор зі швидкістю 1 Мм/с паралельно пластинам і на рівній відстані від них. Довжина кожної пластини 1 см, відстань між ними 2 мм. Яку мінімальну різницю потенціалів потрібно прикласти до пластин, щоб електрон не вилетів з конденсатора?

задача 17815

Потік електронів, що отримав свою швидкість під дією напруги 4000 В, влітає в середину між пластинами плоского конденсатора паралельно їм. 1) Яку найменшу напругу потрібно прикласти до конденсатору, щоб електрони не вилетіли з нього? Довжина пластин конденсатора 10 см, відстань між пластинами 2 см. 2) Яку швидкість (за величиною і напрямком) матимуть електрони в момент удару об пластину конденсатора?

задача 17861

Електрон, що володіє енергією 1000 еВ, влітає в однорідне електричне поле E = 800 В/см, перпендикулярно силовим лініям поля. Якими мають бути напрямок і величина магнітного поля B, щоб електрон не відчував відхилень? Побудувати траєкторію руху електрона.

задача 17966

Електрон зі швидкістю 106 м/с влетів в плоский конденсатор паралельно його пластинам. Напруженість електричного поля конденсатора 1 кВ/м. Як треба розташувати конденсатор в магнітному полі, щоб електрон рухався прямолінійно? Яка повинна бути магнітна індукція магнітного поля?

задача 18979

У схрещені під прямим кутом електричне та магнітне поля перпендикулярно до векторів Е і Н влітає пучок мюонів зі швидкістю V = 108 м/c. Якою має бути напруженість магнітного поля Н, щоб при Е = 1 МВ/м, мюони не відхиляється від первинного напряму?

задача 19256

Електрон влітає перпендикулярно напрямку магнітного поля з індукцією В = 2,85·10–2 Тл зі швидкістю v = 106 м/с. Визначити зміну швидкості електрона за проміжок часу Δt = 2,1·10–10 с.

задача 19257

Пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 2000 В, електрон влітає в однорідне магнітне поле з індукцією В = 150 мкТл і рухається по колу радіусом R = 1 м в площині, перпендикулярній магнітному полю. Знайти відношення заряду електрона до його маси.

задача 19379

Однорідне магнітне поле, індукція якого В = 0,01 Тл, направлене перпендикулярно однорідному електричному полю напруженістю E = 17 кВ/м. Іон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 15 кВ і влетівши в область, зайняту полями, рухається рівномірно і прямолінійно. Визначити відношення заряду до маси іона.

задача 19816

Іони двох ізотопів з масами m1 = 6,5·10–26 кг і m2 = 6,8·10–26 кг, прискорені різницею потенціалів U = 0,5 кВ, влітають в однорідне магнітне поле з індукцією B = 0,5 Тл перпендикулярно до ліній індукції. Беручи заряд кожного іона рівним елементарному заряду, визначити, на скільки будуть відрізнятися радіуси траєкторій іонів ізотопів в магнітному полі.

задача 20356

Під дією сили однорідного електричного поля напруженістю 4,5 В/м електрон придбав швидкість v = 106 м/с. Знайти: 1) різницю потенціалів, яку пройшов електрон; 2) прискорення, отримане електроном; 3) шлях, пройдений електроном в полі.

задача 20429

Електрон зі швидкістю 0,1 Мм/с влітає проти силових ліній в однорідне електричне поле напруженістю 100 В/м. 1) Який шлях повинен пройти електрон в полі, щоб його швидкість збільшилася в три рази? 2) Як зміниться швидкість електрона, якщо він пройде такий же шлях в напрямку силових ліній?

задача 20623

Електрон влітає в плоский горизонтально розташований конденсатор паралельно його пластинам зі швидкістю v0 = 107 м/c. Напруженість поля в конденсаторі E = 10 кВ/м, довжина конденсатора l = 4 см. Знайти модуль і кут, який складе вектор швидкості електрона по відношенню до горизонтальної осі при вильоті його з конденсатора.

задача 20625

Електрон влітає в плоский повітряний конденсатор паралельно його пластинам зі швидкістю v = 6·105 м/с. Відстань між пластинами d = 1 см, різниця потенціалів U = 339 В. Довжина його пластин L = 5 см. Визначте поверхневу щільність заряду на пластинах конденсатора (в пкКл/м2) і лінійне відхилення електрона, викликане полем конденсатора (в мм).

задача 20627

Електричне поле утворено двома паралельними пластинами, що знаходяться на відстані d = 2 см один від одного. До пластин прикладена різниця потенціалів U = 140 В. Яку швидкість одержить електрон під дією поля, пройшовши по лінії напруженості відстань S = 5 мм?

задача 20761

Електрон, прискорений різницею потенціалів U = 6 кВ, влітає в магнітне поле під кутом α = 30° до напрямку поля і рухається по гвинтовій траєкторії. Індукція магнітного поля В = 13 мТл. Знайти радіус R і крок h гвинтової траєкторії.

задача 20859

Плоский конденсатор, між пластинами якого створено електричне поле (Е = 100 В/м), поміщений в магнітне поле так, що силові лінії полів взаємно перпендикулярні. Яка повинна бути індукція магнітного поля, щоб електрон, що влетів зі швидкістю v = 106 м/с в простір між пластинами конденсатора, перпендикулярно силовим лініям магнітного поля, не змінив напрямок швидкості? (Показати на кресленні силові лінії магнітного і електричного полів).

задача 20997

Пучок електронів направлений паралельно пластинам плоского конденсатора довжиною l = 5 см з відстанню між пластинами d = 3 см. З якою швидкістю влетіли електрони в конденсатор, якщо відомо, що вони відхилилися за час польоту в конденсаторі на х = 3 мм? Різниця потенціалів між пластинами U = 700 В. Визначити кінетичну енергію електронів.

задача 21962

У зазор між пластинами плоского конденсатора влітає електрон, пройшовши перед цим прискорююче поле з різницею потенціалів 2,6·104 В. Швидкість електрона спрямована паралельно пластинам конденсатора. Довжина пластин 8 см; відстань між ними 1 см. На скільки зміститься електрон при виході із зазору між пластинами, якщо різниця потенціалів між ними 200 В?

задача 22055

Електрон, що знаходиться в однорідному електричному полі в вакуумі, отримує прискорення а = 1012 м/с2. Знайти: 1) напруженість електричного поля Е, 2) швидкість v, яку отримав електрон за час t = 10–6 c свого руху, якщо початкова швидкість дорівнює нулю, 3) роботу А сил електричного поля за цей час, 4) різницю потенціалів Δφ, пройдену при цьому електроном.

задача 22060

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 60 B, влітає в плоский горизонтальний повітряний конденсатор під кутом α = 30° до горизонталі на рівній відстані від кожної з пластин. Відстань між пластинами d = 4 см. Напруженість електричного поля в конденсаторі Е = 100 В/м і спрямована вгору. 1) Через скільки часу t1 після того, як електрон влетів в конденсатор, він потрапляє на одну з пластин? 2) На якій відстані L від початку конденсатора електрон потрапляє на пластину?

задача 22654

Електрон зі швидкістю 1 Мм/с влітає в електричне поле пластин осцилографа, що відхиляють, які представляють собою плоский конденсатор, паралельно пластинам. Напруженість поля 1 кВ/м, довжина пластини 2 см. Знайти відхилення електрона від прямолінійного руху при вильоті з електричного поля.

задача 22660

У плоский конденсатор довжиною l = 5 см влітає електрон під кутом α = 15° до пластин. Енергія електрона W = 1500 еВ. Відстань між пластинами d = 1 см. Визначити величину напруги на конденсаторі U, при якому електрон при виході з пластин буде рухатися паралельно їм.

задача 22793

Електрон з початковою швидкістю v0 = 3 Мм/с влетів в однорідне електричне поле напруженістю Е = 150 В/м. Вектор початкової швидкості перпендикулярний лініям напруженості електричного поля. Знайти: 1) силу F, що діє на електрон; 2) прискорення, набуте електроном; 3) швидкість електрона через t = 0,1 мкс; 4) роботу, здійснену при цьому полем.

задача 23032

Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 5 кВ та влетів у поперечне магнітне поле В = 10 мТл. Визначити радіус кола R, за яким обертається електрон, і частоту обертання.

задача 23198

Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 5 кВ та влетів у поперечне магнітне поле В = 10 мТл. Визначити радіус кола R, за яким обертається електрон, і частоту обертання.

задача 23247

Електрон влетів у конденсатор зі швидкістю v = 10 Мм/с, спрямованою паралельно до пластин. У момент вильоту з конденсатора напрям швидкості електрона склав α = 35° з початковим напрямом швидкості. Визначити різницю потенціалів U між пластинами (поле вважати однорідним), якщо довжина пластин l дорівнює 10 см, відстань d між ними дорівнює 2 см?

задача 23506

Електрон влітає в електричне поле зі швидкістю 2000 км/с і рухається вздовж силових ліній поля, що гальмує рух. Напруженість поля 100 В/м. 1) Який шлях пролетить електрон до зупинки? 2) Яку різницю потенціалів у полі пройде електрон до зупинки?

задача 23679

Електрон, прискорений різницею потенціалів U = 1 кВ, влітає в однорідне магнітне поле, напрямок якого перпендикулярно до його руху. Індукція магнітного поля = 1,19 мТл. Знайти радіус R кола, яким рухається електрон, період звернення Т і момент імпульсу L електрона щодо центру кола.

задача 24384

У плоский горизонтальний конденсатор під кутом α = 45° до його пластин влітає електрон, що пройшов прискорююче електричне поле з різницею потенціалів. U0 = 1,0 кВ. З конденсатора електрон вилітає паралельно його пластин через t = 8,0 нс і потрапляє в однорідне магнітне поле, спрямоване вертикально. Магнітна індукція цього поля = 1,0 мТл. Визначити радіус траєкторії електрона в магнітному полі та довжину пластин конденсатора.

задача 24387

Платівка рухається зі швидкістю v = 0,8 м/с - в однорідному магнітному полі з індукцією 70 мТл. Знайдіть поверхневу щільність зарядів, що виникають на пластині внаслідок її руху.

задача 24582

Електрон, підійшовши прискорюючу різницю потенціалів 88 кВ, влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно до його ліній індукції. Індукція поля дорівнює 0,01 Тл. Визначити радіус траєкторії електрона.

задача 25079

Два однозарядні іони 12С+ і Х+, пройшовши ту саму прискорюючу різницю потенціалів, влетіли в однорідне магнітне поле перпендикулярно лініям магнітної індукції. Іон 12С+ описав дугу кола радіусом R1= 2 см, а іон — R2 = 2,31 см. Визначити масове число іона Х+.

задача 26635

Електрон влітає в простір, де на нього діють два взаємно перпендикулярних магнітних поля з магнітною індукцією В1 = 1,73·10-6 Тл і В2 = 2,30·10-6 Тл. Початкова швидкість електрона V дорівнює 5·105 м/с і перпендикулярна векторам В1 і В2. Визначити траєкторію руху електрона і період.

задача 40198

Куля масою 10 г влітає в дошку товщиною 5 см із швидкістю 800 м/с і вилітає з неї зі швидкістю 100 м/с. Визначити середню силу опору дошки.

задача 60019

Електрон зі швидкістю v = 1,83·106 м/с влетів в однорідне електричне поле в напрямку, протилежному вектору напруженості поля. Яку різницю потенціалів U повинен пройти електрон, щоб мати енергію Ei = 13,6 еВ? (Володіючи такою енергією, електрон при зіткненні з атомом водню може іонізувати його. Енергія 13,6 еВ називається енергією іонізації водню.)

задача 60524

У плоский повітряний конденсатор паралельно пластинам влітає електрон зі швидкістю v = 106 м/с. На скільки зміститься електрон перпендикулярно пластинам за час руху в конденсаторі, якщо напруженість поля між пластинами E = 1,2 кВ / м, а довжина конденсатора L = 20 см?

задача 70012

Електрон, маючи швидкість v = 2 Мм/с, влетів в однорідне магнітне поле з індукцією B = 30 мТл під кутом α = 30° до напрямку ліній індукції. Визначити радіус R і крок h гвинтової лінії, по якій рухатиметься електрон.

задача 70045

Електрон, що пройшов прискорюючу різниця потенціалів U = 1 кВ, влітає у вакуумі в однорідне магнітне поле з індукцією В = 10–2 Тл перпендикулярно лініям індукції. Визначте радіус кола, описуваного електроном в полі. Заряд електрона е = 1,6·10–19 Кл, його маса m = 9,11·10–31 кг.

задача 70058

Електрон, рухаючись зі швидкістю 4 Мм/с, влітає під кутом 60° до силових ліній однорідного магнітного поля з індукцією 1 мТл. Визначити радіус і крок гвинтової лінії, по якій рухатиметься електрон в магнітному полі.

задача 70164

Електрон влітає в однорідне магнітне поле, індукція якого 9,5·10–5 Тл. Швидкість електрона 1,9·107 м/с і спрямована перпендикулярно вектору магнітної індукції. Визначити радіус кола, по якому рухатиметься електрон, період і частоту його обертання.

задача 70193

Електрон, що пройшов прискорюючу різницю потенціалів U = 1 кВ, влітає в однорідне магнітне поле з індукцією B = 3 мТл перпендикулярно лініям магнітної індукції. Визначте 1) силу, що діє на електрон; 2) радіус кола, по якому електрон рухається; 3) період обертання електрона.

задача 70216

Електрон, прискорений електричним полем з різницею потенціалів 300 В, влітає перпендикулярно силовим лініям в однорідне магнітне поле і рухається по колу радіусом 10 см. Визначити індукцію магнітного поля і період обертання електрона по колу.

задача 70246

Однорідні магнітне (В = 2,5 мТл) і електричне (Е = 1 кВ/м) поля схрещені під прямим кутом. Електрон, швидкість якого дорівнює 4·106 м/с, влітає в ці поля так, що сили, що діють на нього з боку магнітного й електричного полів, співнапрямлені. Визначити прискорення електрона в момент входження його в область простору, де локалізовано ці поля.

задача 70248

Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів і влетів у поперечне магнітне поле В = 20 мТл. Визначити цю різницю потенціалів U, якщо радіус кола, по якому обертається електрон, R = 10 мм.

задача 70263

У однорідне магнітне поле індукцією 0,085 Tл влітає електрон зі швидкістю 4,6·107 м/с перпендикулярно лініям магнітної індукції. Знайти силу, що діє на електрон в магнітному полі, і радіус дуги кола, по якому він рухається.

задача 70268

Електрон розганяється у вакуумі зі стану спокою під дією електричного поля і влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній магнітної індукції. Знайти прискорюючу різницю потенціалів електричного поля і індукцію магнітного поля, якщо електрон рухається по колу радіусом 7,58 мм за 59,6 нс.

задача 70278

Рамка, що містить 25 витків, знаходиться в магнітному полі так, що через неї проходить магнітний потік 0,012 Вб. Коли пустили струм, рамка повернулась. Магнітний потік став 0,077 Вб. Визначити роботу, вироблену при повороті рамки, якщо сила струму дорівнює 8,4 А.

задача 70293

Електрон, що знаходиться в спокої, прискорюється однорідним електричним полем. Через 30 мкс він влітає в магнітне поле, перпендикулярне електричному. Чому дорівнює індукція магнітного поля, якщо нормальне прискорення електрона аn перевищує його тангенціальне прискорення аτ в 104 разів? Питомий заряд електрона е/m = 1,76·1011 Кл/кг.

задача 70299

Електрон, що летів горизонтально зі швидкістю v = 1,6 Мм / с, влетів в однорідне електричне поле з напруженістю Е = 90 В / см, спрямованою вертикально вгору. Яка буде по модулю і напрямку швидкість електрона через 1 нс? Яка робота вчинена при цьому полі?

Другие предметы