площину перебувати магнітний момент маса визначити діючу силу струму поле знайти відстань

площину перебувати магнітний момент маса визначити діючу силу струму поле знайти відстань


задача 12540

Визначте масу автомобіля, на який діє сила тяги 15 кН, що викликає рух автомобіля з прискоренням 1,5 м/с2. Коефіцієнт опору руху автомобіля становить 0,06.

задача 13045

Тіло масою m рухається в площині ху за законом x = A cos ωt, у = B sin ωt, де А, В і ω - деякі постійні. Визначте модуль сили, що діє на це тіло.

Задача 26591

Тіло масою m = 2 кг рухається по горизонтальних напрямних згідно закону s = 2t2+ 1. Визначити модуль головного вектора зовнішніх сил, що діють на тіло.

Задача 26598

На матеріальну точку масою 2 кг діє сила постійного напряму, значення якої змінюється за законом F = 6t2. Визначити швидкість цієї точки в момент часу t = 2 с, якщо початкова швидкість точки v0 = 2 м/с.

Задача 26600

На тіло діє постійна у напрямку сила F = 4x3. Визначити роботу цієї сили при переміщенні тіла з положення з координатою х = 0 в положення з координатою х = 1 м.

задача 14525

Поруч з довгим прямим проводом MN, по якому тече струм I2 = 10 А, розташована квадратна рамка зі стороною а = 3,0 см, по якій тече струм I1 = 2,0 А. Рамка лежить в одній площині з проводом MN так, що її сторона, найближча до дроту, знаходиться на відстані l = 2,0 см (см. рисунок). Визначити напрямок і величину сил, що діють на кожну сторону рамки і на рамку в цілому.

задача 15043

На тіло масою m = 80,0 кг діє сила F = kt. Знайти шлях S, пройдений тілом за τ = 10,0 с за умови, що в початковий момент часу t0 воно мало швидкість v0 = 5,00 км/ч. Коефіцієнт k = 280 H/c.

задача 17219

Рівняння коливань МТ масою m = 10 г має вигляд х = 5sin(π/5t + π/4) см. Знайти максимальну силу Fmax, діючу на точку, і її повну енергію W.

задача 17713

Швидкість тіла масою m в в'язкій рідині зменшується з пройденою відстанню l по закону v = v0 – βt, де v0 — початкова швидкість, а β — позитивна постійна. Визначити шлях, пройдений тілом за першу секунду його руху в в'язкій ріднині, якщо в початковий момент часу початкова швидкість тіла дорівнює v0.

задача 18736

Рівняння руху точки по прямій: х = At + Вt3, де А = 6 м/с і В = 0,125 м/с3. Визначити силу, що діє на точку в момент часу t = 2 с. Маса точки m = 0,2 кг.

задача 19671

На малюнку представлений графік залежності проекції обертального моменту сили, що діє на тіло, від кута повороту. Чому дорівнює робота сил, що діють на тіло, при повороті його на кут 4 рад?

задача 19675

На малюнку представлений графік залежності проекції обертального моменту сили, що діє на тіло, від кута повороту. Чому дорівнює робота сил, що діють на тіло, при повороті його на кут 10 рад?

задача 19676

На малюнку представлений графік залежності проекції обертального моменту сили, що діє на тіло, від кута повороту. Чому дорівнює робота сил, що діють на тіло, при повороті його на кут 6 рад?

задача 19677

На графіку наведена залежність проекції моменту сили, що діє на тіло, від часу. Який момент імпульсу матиме тіло до кінця третього секунди руху, якщо в початковий момент t0 = 0 тіло покоїлося?

задача 19678

На малюнку представлений графік залежності проекції обертального моменту сили, що діє на тіло, від кута повороту. Чому дорівнює робота сил, що діють на тіло, при повороті його на кут 5 рад?

задача 19683

На малюнку представлений графік залежності проекції обертального моменту сили, що діє на тіло, від кута повороту. Чому дорівнює робота сил, що діють на тіло, при повороті його на кут 10 рад?

задача 19686

На графіку наведена залежність проекції моменту сили, що діє на тіло, від часу. Який момент імпульсу матиме тіло до кінця третього секунди руху, якщо в початковий момент t0 = 0 тіло покоїлося?

задача 19687

На графіку наведена залежність проекції моменту сили, що діє на тіло, від часу. Який момент імпульсу матиме тіло до кінця четвертого секунди руху, якщо в початковий момент t0 = 0 тіло покоїлося.

задача 19688

На малюнку представлений графік залежності проекції обертального моменту сили, що діє на тіло, від кута повороту. Чому дорівнює робота сил, що діють на тіло, при повороті його на кут 10 рад?

задача 21384

Матеріальна точка масою m рухається в площині ху за законом х = R sin(ωt), y = R cos(ωt), де R и ω — позитивні постійні. Визначити модуль і напрямок сили, діючої на точку.

задача 21954

Елемент струму, що знаходиться на площині в точці з координатами (4,5; 3,5) см, створює в точці (6,9; 7,8) см магнітне поле В1, а в точці (–1,4; –2,1) см магнитне поле B2. Знайти відношення B21.

задача 22659

Магнітне поле створено кільцевим провідником радіусом 10 см, по якому тече струм силою 20 А. На осі кільця розташоване інше кільце малих розмірів з магнітним моментом 10 мА·м2. Площини кілець паралельні, а відстань між центрами дорівнює 1 см. Знайти силу, що діє на мале кільце.

задача 22731

По мідному дроту перетином S = 0,17 мм2 тече струм I = 0,15 А. Визначити, яка сила діє на окремі вільні електрони з боку електричного поля.

задача 23146

На частку масою 2 кг протягом 3 с діє сила 4 Н. На скільки зміниться її імпульс за ці 3 с?

задача 24140

На тіло масою m, що падає в поле сили тяжіння, діє сила опору повітря F = – v, де v — швидкість тіла. Знайти залежність швидкості тіла від часу, якщо на момент часу t = 0 швидкість v = 0.

задача 24175

Матеріальна точка маси m рухається у площині xy за законом x = αt3, y = βt. Серед наведених нижче тверджень вкажіть хибне.
А) сила, що діє на матеріальну точку, змінюється за модулем;
Б) сила, що діє на матеріальну точку, змінюється у напрямку;
В) модуль чинної матеріальної точки сили визначається виразом F = 6mαt;
Г) проекція сили, що діє матеріальну точку, на вісь y дорівнює нулю: Fy = 0.

задача 24522

Магнітний момент контуру зі струмом (pm = 4 Дж/Тл) паралельний лініям однорідного магнітного поля (В = 0,5 Тл). При цьому енергія взаємодії контуру з полем дорівнює значенню під номером ... 1. 2 Дж; 2. –2 Дж; 3. 1 Дж; 4. –1 Дж.

задача 24671

Нескінченна площина заряджена негативно з поверхневою щільністю σ = 35,4 нКл/м2. У напрямку силової лінії поля, створеного площиною, летить електрон. Визначити мінімальну відстань, на яку може підійти до площини електрон, якщо на відстані l0 = 5 см він мав кінетичну енергію Т = 80 еВ.

задача 40508

Автомобіль масою 3 т рухається по горизонтальному шляху зі швидкістю 36 км/ч. При включенні гальм діє гальмівна сила 104 Н. Визначте відстань, пройдену автомобілем при включених гальмах до повної зупинки.

задача 40711

Тіло масою 1 кг рухається з прискоренням, яке визначається рівнянням a=(6t–10) м/с2 (t – відраховується з моменту спостереження). Визначити силу, що діє на тіло через 2 с після початку дії, швидкість і шлях, пройдений тілом за 10 с.

задача 40786

Тіло масою 30 кг піднімають постійною силою на висоту 10 м протягом 5 с. Визначити роботу цієї сили.

задача 40796

На балку діє пара сил з моментом M = 800 Н · м. Визначити реакцію в шарнірі A, якщо AB = 2 м і BC = 0,5 м.

задача 40800

На арку АВ діють пара сил (F1, F'1) і сила F. Визначити суму їх моментів відносно точки А, якщо сили F = 4 Н, F1 = 2 Н, радіус r = 2 м, плече CD = 1,5 м.

Другие предметы