електроємність дорівнює між пластинами конденсатор з'єднати визначити знайти

електроємність дорівнює між пластинами конденсатор з'єднати визначити знайти


задача 11715

Відстань d між пластинами плоского конденсатора дорівнює 1,33 мм, площа S пластин дорівнює 20 см2. У просторі між пластинами конденсатора знаходяться два шари діелектриків: слюди товщиною d1 = 0,7 мм і ебоніту товщиною d2 = 0,3 мм. Визначити електроємність з конденсатора.

задача 11720

Конденсатор електроємністю С1 = 0,6 мкФ був заряджений до різниці потенціалів U1 = 300 В і з'єднаний з другим конденсатором електроємністю С2 = 0,4 мкФ, зарядженим до різниці потенціалів U1 = 150 В. Знайти заряд ΔQ, що перетік з пластин першого конденсатора на другий.

задача 11721

Три однакових плоских конденсатора з'єднані послідовно. Електроємність C такої батареї конденсаторів дорівнює 89 пФ. Площа S кожної пластини дорівнює 100 см2. Діелектрик - скло. Яка товщина d скла?

задача 11722

Конденсатори з'єднані так, як це показано на малюнку. Електроємності конденсаторів: C1 = 0,2 мкФ, C2 = 0,1 мкФ, C3 = 0,3 мкФ, С4 = 0,4 мкФ. Визначити електроємність С батареї конденсаторів.

задача 11725

Конденсатори електроємностями C1 = 0,2 мкФ, С2 = 0,6 мкФ, С3 = 0,3 мкФ, С4 = 0,5 мкФ з'єднані так, як це вказано на малюнку. Різниця потенціалів U між точками А і В дорівнює 320 В. Визначити різницю потенціалів U1 і заряд Q1 на пластинах кожного конденсатора (i = 1, 2, 3, 4).

задача 11726

Конденсатори електроємностями С1 = 10 нФ, С2 = 40 нФ, С3 = 2 нФ і С4 = 30 нФ з'єднані так, як це показано на малюнку. Визначити електроємність C з'єднання конденсаторів.

задача 11727

П'ять різних конденсаторів з'єднані відповідно до схеми, наведеної на малюнку. Визначити електроємність С4, при якій електроємність всього з'єднання не залежить від величини електроємності С5. Прийняти С1 = 8 пФ, С2 = 12 пФ, С3 = 6 пФ.

задача 11841

Колебательный контур состоит из параллельно соединенных конденсатора электроемкостью С = 1 мкФ и катушки индуктивностью L = 1 мГн. Сопротивление контура ничтожно мало. Найти частоту ν колебаний.

задача 11891

Електроємність з плоского конденсатора дорівнює 1,5 мкФ. Відстань d між пластинами дорівнює 5 мм. Яка буде електроємність С конденсатора, якщо на нижню пластину покласти лист ебоніту товщиною d1 = 3 мм?

задача 11897

Конденсатор электроемкостью С1 = 0,2 мкФ был заряжен, до разности потенциалов U1 = 320 В. После того как его соединили параллельно со вторым конденсатором, заряженным до разности потенциалов U2 = 450 В, напряжение U на нем изменилось до 400 В. Вычислить емкость С2 второго конденсатора.

задача 12195

Коливальний контур має індуктивність L = 1,6 мГц, електроємність С = 0,04 мкФ і максимальну напругу Umax на затискачах, рівну 200 В. Визначити максимальну силу струму Imаx в контурі. Опір контуру мізерно малий.

задача 12519

Гармонійні коливання в електричному контурі почалися (t = 0) при максимальній напрузі на конденсаторі Um = 15 B і струмі, що дорівнює нулю на частоті ν = 0,5 МГц. Електроємність конденсатора С = 10 нФ. Записати рівняння коливань струму в контурі.

задача 13790

Плоский конденсатор повинен мати електроємність 0,2 мкФ і складатися з 46 аркушів станіолю площею 62,8 см2 кожний. Визначити товщину шару слюди.

задача 13792

Знайти заряд послідовно з'єднаних конденсаторів, електроємність яких 2 мкФ і 4 мкФ. Напруга на батареї конденсаторів 3 В.

задача 14164

Визначити електроємність батареї конденсаторів (див. рис.): C1 = 1 пФ, C2 = 1 пФ, С3 = 1 пФ, C4 = 4 пФ, C5 = 2 пФ, С6 = 0,82 пФ, С7 = 0,2 пФ.

задача 14826

Батарея послідовно з'єднаних конденсаторів приєднана до джерела постійної ЕРС. Пластини одного з конденсаторів розсовують. Як при цьому змінюються: а) електроємність батареї; б) її заряд?

задача 14827

Дана батарея послідовно з'єднаних конденсаторів з електроємностями и критичними (пробивним) напруженнями. С1 = 2 мкФ, U1 = 3 кВ, С2 = 1 мкФ, U2 = 3,5 кВ, С3 = 4 мкФ, U3 = 1,5 кВ. Чи проб'є цю батарею, якщо її приєднати до джерела ЕРС 7 кВ, а якщо проб'є, то який конденсатор проб'є першим?

задача 14832

Батарея конденсаторів АВ заряджена и відключена від джерела ЕРС (ключ

задача 15663

Визначити електроємність конденсатора, якщо діелектриком є форфорова пластина товщиною 2 мм, площа пластини 100 см2, діелектрична проникність фарфору 5.

задача 19132

В ідеальному закритому контурі електроємність збільшили в 2 рази. У скільки разів зміниться період власних коливань?

задача 19457

Конденсатор з електроємністю С = 10 мкФ і резистор опором R = 1200 Ом з'єднані паралельно і підключені до джерела, ЕРС якого дорівнює 36 В, через ключ К (рис. 60). В деякий момент часу ключ К розмикають. Визначити заряд на конденсаторі через 0,01 с. Внутрішнім опором джерела знехтувати.

задача 19542

Конденсатор з електроємністю С = 10,5 мкФ і резистор опором R = 200 Ом (з'єднані послідовно) в певний момент часу підключають до джерела, ЕРС якого дорівнює 80 В (рис. 61). Визначити енергію поля в конденсаторі через 0,01 с. Внутрішнім опором джерела знехтувати.

задача 19543

Конденсатор з електроємність С = 10,5 мкФ і резистор опором R = 500 Ом (з'єднані послідовно) в певний момент часу підключають до джерела, ЕРС якого дорівнює 80 В (рис. 61). Визначити енергію поля в конденсаторі через 0,01 с. Внутрішнім опором джерела знехтувати.

задача 21809

Контур радіоприймача настроєний на частоту ν = 9 МГц. Як потрібно змінити електроємність змінного конденсатора цього контуру, щоб приймач був налаштований на довжину хвилі λ = 50 м? Швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі с = 3·108 м/с.

задача 21889

Обчислити електроємність тіла теляти, вважаючи її рівною ємності електропровідної кулі того ж об'єму (всередині кулі e = 1). Середню щільність тіла теляти прийняти рівною 1 г/см3, а його масу 60 кг.

задача 23867

Електроємність плоского конденсатора дорівнює С = 111 пФ. Діелектрик - порцеляна (ε = 5). Конденсатор зарядили до різниці потенціалів U = 600 і відключили від джерела напруги. Яку роботу потрібно зробити, щоб вийняти діелектрик з конденсатора? Тертя зневажливо мале.

задача 24412

Визначте електроємність системи металевих концентричних сфер. В таблиці вказані значення внутрішніх радіусів Ri і товщини di сфер для відповідних варіантів. Діелектрична проникність середовища в зазорах між сферами ε = 1. Вважати, що з електричним колом з'єднані внутрішня і зовнішня сфери. Прочерк в клітинці таблиці означає відсутність відповідної сфери.
Радіуси Ri і товщини di сфер, см
R1d1R2d2R3d3R4d4
9111~0121

задача 24413

Визначте електроємність системи металевих концентричних сфер. В таблиці вказані значення внутрішніх радіусів Ri і товщини di сфер для відповідних варіантів. Діелектрична проникність середовища в зазорах між сферами ε = 1. Вважати, що з електричним колом з'єднані внутрішня і зовнішня сфери. Прочерк в клітинці таблиці означає відсутність відповідної сфери.
Радіуси Ri і товщини di сфер, см
R1d1R2d2R3d3R4d4
9~010112~0

задача 24414

Визначте електроємність системи металевих концентричних сфер. В таблиці вказані значення внутрішніх радіусів Ri і товщини di сфер для відповідних варіантів. Діелектрична проникність середовища в зазорах між сферами ε = 1. Вважати, що з електричним колом з'єднані внутрішня і зовнішня сфери. Прочерк в клітинці таблиці означає відсутність відповідної сфери.
Радіуси Ri і товщини di сфер, см
R1d1R2d2R3d3R4d4
91111

задача 24415

Визначте електроємність системи металевих концентричних сфер. В таблиці вказані значення внутрішніх радіусів Ri і товщини di сфер для відповідних варіантів. Діелектрична проникність середовища в зазорах між сферами ε = 1. Вважати, що з електричним колом з'єднані внутрішня і зовнішня сфери. Прочерк в клітинці таблиці означає відсутність відповідної сфери.
Радіуси Ri і товщини di сфер, см
R1d1R2d2R3d3R4d4
9~0102

задача 24416

Визначте електроємність системи металевих концентричних сфер. В таблиці вказані значення внутрішніх радіусів Ri і товщини di сфер для відповідних варіантів. Діелектрична проникність середовища в зазорах між сферами ε = 1. Вважати, що з електричним колом з'єднані внутрішня і зовнішня сфери. Прочерк в клітинці таблиці означає відсутність відповідної сфери.
Радіуси Ri і товщини di сфер, см
R1d1R2d2R3d3R4d4
9~0111

задача 24417

Визначте електроємність системи металевих концентричних сфер. В таблиці вказані значення внутрішніх радіусів Ri і товщини di сфер для відповідних варіантів. Діелектрична проникність середовища в зазорах між сферами ε = 1. Вважати, що з електричним колом з'єднані внутрішня і зовнішня сфери. Прочерк в клітинці таблиці означає відсутність відповідної сфери.
Радіуси Ri і товщини di сфер, см
R1d1R2d2R3d3R4d4
9212~0

задача 24418

Визначте електроємність системи металевих концентричних сфер. В таблиці вказані значення внутрішніх радіусів Ri і товщини di сфер для відповідних варіантів. Діелектрична проникність середовища в зазорах між сферами ε = 1. Вважати, що з електричним колом з'єднані внутрішня і зовнішня сфери. Прочерк в клітинці таблиці означає відсутність відповідної сфери.
Радіуси Ri і товщини di сфер, см
R1d1R2d2R3d3R4d4
9111~012~0

задача 24420

Визначте електроємність системи металевих концентричних сфер. В таблиці вказані значення внутрішніх радіусів Ri і товщини di сфер для відповідних варіантів. Діелектрична проникність середовища в зазорах між сферами ε = 1. Вважати, що з електричним колом з'єднані внутрішня і зовнішня сфери. Прочерк в клітинці таблиці означає відсутність відповідної сфери.
Радіуси Ri і товщини di сфер, см
R1d1R2d2R3d3R4d4
9~010~011~0121

задача 24421

Визначте електроємність системи металевих концентричних сфер. В таблиці вказані значення внутрішніх радіусів Ri і товщини di сфер для відповідних варіантів. Діелектрична проникність середовища в зазорах між сферами ε = 1. Вважати, що з електричним колом з'єднані внутрішня і зовнішня сфери. Прочерк в клітинці таблиці означає відсутність відповідної сфери.
Радіуси Ri і товщини di сфер, см
R1d1R2d2R3d3R4d4
9112~0

задача 24422

Визначте електроємність системи металевих концентричних сфер. В таблиці вказані значення внутрішніх радіусів Ri і товщини di сфер для відповідних варіантів. Діелектрична проникність середовища в зазорах між сферами ε = 1. Вважати, що з електричним колом з'єднані внутрішня і зовнішня сфери. Прочерк в клітинці таблиці означає відсутність відповідної сфери.
Радіуси Ri і товщини di сфер, см
R1d1R2d2R3d3R4d4
9~010~0111

задача 24423

Визначте електроємність системи металевих концентричних сфер. В таблиці вказані значення внутрішніх радіусів Ri і товщини di сфер для відповідних варіантів. Діелектрична проникність середовища в зазорах між сферами ε = 1. Вважати, що з електричним колом з'єднані внутрішня і зовнішня сфери. Прочерк в клітинці таблиці означає відсутність відповідної сфери.
Радіуси Ri і товщини di сфер, см
R1d1R2d2R3d3R4d4
101121

задача 24424

Визначте електроємність системи металевих концентричних сфер. В таблиці вказані значення внутрішніх радіусів Ri і товщини di сфер для відповідних варіантів. Діелектрична проникність середовища в зазорах між сферами ε = 1. Вважати, що з електричним колом з'єднані внутрішня і зовнішня сфери. Прочерк в клітинці таблиці означає відсутність відповідної сфери.
Радіуси Ri і товщини di сфер, см
R1d1R2d2R3d3R4d4
9~010~011~012~0

задача 26388

Конденсатор електроємністю 0,5 мкФ був заряджений до напруги 350 В. Після того як його з'єднали паралельно з другим конденсатором, зарядженим до напруги 500 В, напруга на ньому змінилася до 400 В. Обчислити електроємність другого конденсатора.

задача 26709

Визначити електроємність конденсатора, для виготовлення якого використовували стрічку алюмінієвої фольги довжиною 157 см і шириною 9 см. Товщина парафінованого паперу 0,1 мм, її відносна діелектрична проникність дорівнює 2. Яка енергія запасена в конденсаторі, якщо він заряджений до робочої напруги 400 В?

задача 60102

Плоский повітряний конденсатор з площею пластин 100 см2 заряджений до різниці потенціалів 300 В. Визначити поверхневу щільність заряду на пластинах, електроємність та енергію поля конденсатора, якщо напруженість поля в зазорі між пластинами 60 кВ/м.

задача 60104

Резонанс в коливальному контурі з конденсатором електроємністю 1 мкФ настає при частоті 4000 Гц. Якщо паралельно першому конденсатору підключити другий конденсатор, то резонансна частота стає рівною 2000 Гц. Визначити електроємність другого конденсатора.

задача 60389

Коаксіальний електричний кабель складається з центральної жили радіусом 1 см і циліндричної оболонки радіусом 1,5 см, між якими знаходиться ізоляція. Вивести формулу для ємності такого кабелю і обчислити електроємність кабелю довжиною 10 м, якщо ізоляційним матеріалом служить гума.

задача 60390

У ланцюг змінного струму з діючим значенням напруги 220 В і частотою 50 Гц включені послідовно конденсатор електроємністю 1 мкФ і реостат з активним опором 300 Ом. Знайти повний опір ланцюга і діюче значення сили струму.

задача 60440

Сферичний конденсатор складається з двох тонких концентричних сферичних оболонок радіусом 1,5 і 3 см. У просторі між оболонками знаходиться діелектрик з діелектричною проникністю 3,2. Вивести формулу для електроємності такого конденсатора і обчислити його електроємність.

задача 60441

У ланцюг змінного струму з діючим значенням напруги 220 В і частотою 50 Гц включені послідовно резистор опором 100 Ом, конденсатор електроємністю 32 мкФ і котушка індуктивністю 640 мГн. Знайти діюче значення сили струму, зсув фаз між силою струму і напругою і споживану потужність.

задача 70234

Конденсатор електроємністю 500 пФ утворює з котушкою індуктивності з 1000 витків довжиною 40 см і площею перерізу 5 см2 без сердечника коливальний контур. Знайти період коливань такого контуру.

Другие предметы