обкладки ємність плоского конденсатора товщина відстань між пластинами напруга поля

обкладки ємність плоского конденсатора товщина відстань між пластинами напруга поля


задача 10557

Ідеальний коливальний контур складається з котушки (без сердечника) та повітряного конденсатора. Котушка довжиною 52 см і з площею поперечного перерізу 4 см2 має 750 щільно навитих витків. Площа кожної пластини конденсатора дорівнює 85 см2, а відстань між пластинами - 5,8 мм. У момент підключення конденсатора до котушки напруга на пластинах конденсатора максимальна і дорівнює 15 В. 1) Визначити період коливань заряду на пластинах конденсатора. 2) Знайти значення сили струму в ланцюзі в моменти часу Т/2 і Т/8. 3) Побудувати графік залежності напруги на обкладках конденсатора від часу.

задача 11069

Плоский конденсатор з різницею потенціалів на обкладках U = 100В розташований в магнітному полі з індукцією B = 0,5 Тл так, що вектор індукції B паралельний пластинам конденсатора. Якою має бути відстань між пластинами, щоб заряджена частка, рухаючись всередині конденсатора перпендикулярно електричному й магнітному полям зі швидкістю v = 103 м/с, не відхилялася від прямолінійного руху.

задача 11389

У плоскому конденсаторі діелектриком є платівка товщиною d = 3 мм з діелектричною проникністю ε = 6 і кутом діелектричних втрат δ = 7'. Площа обкладок з обох сторін у сумі дорівнює 300 см2. Визначте величину втрат потужності в конденсаторі при робочій напрузі U = 1 кВ (ефективне значення) і частотах f1 = 50 Гц, f2 = 50 МГц. Поверхневим витоком між обкладинками конденсатора знехтуйте, наближено вважайте, що характеристики діелектрика не залежать від частоти.

задача 11911

Плоский повітряний конденсатор електроємністю С = 1,11 нФ заряджений до різниці потенціалів U = 300 В. Після відключення від джерела струму відстань між пластинами конденсатора було збільшено вп'ятеро. Визначити: l) різницю потенціалів U на обкладинках конденсатора після їх розсування; 2) роботу А зовнішніх сил щодо розсовуванню пластин.

задача 12636

Є плоский конденсатор, різниця потенціалів між пластинами якого Δφ, а відстань між ними d. Діелектриком між обкладинками конденсатора служить вакуум. Від пластин конденсатора по одній силовій лінії одночасно почали рухатися протон і електрон. На якій відстані від негативної пластини вони зустрінуться? Маса протона у 1840 разів більше маси електрона, заряди електрона і протона по абсолютній величині рівні.

задача 12637

Використовуючи дані попередньої задачі, визначити напруженість і потенціал поля, створюваного зарядами q1 і q2, у точці, яка знаходиться на відстані 20 см від кожного заряду.
Дані попередньої задачі: q1 = –q2 = e = 1,6·10–19 Кл, ε = 1.
Попередня задача: Є плоский конденсатор, різниця потенціалів між пластинами якого Δφ, а відстань між ними d. Діелектриком між обкладинками конденсатора служить вакуум. Від пластин конденсатора по одній силовій лінії одночасно почали рухатися протон і електрон. На якій відстані від негативної пластини вони зустрінуться? Маса протона у 1840 разів більше маси електрона, заряди електрона і протона по абсолютній величині рівні.

задача 12927

Усередині плоского зарядженого конденсатора паралельно лініям напруженості електричного поля переміщується точковий заряд q на відстань Δr (Δr менше відстані між обкладинками, вважати Δr> 0, якщо частка рухається в напрямку лінії напруженості). При цьому сили електричного поля здійснюють роботу, рівну А. Площа кожної обкладки дорівнює S, обкладки конденсатора притягуються з силою F. Визначити невідому величину.
S, см2F, мкНq, мкКлΔr, ммA, мкДж
?3,8-1,34,2-130

задача 13252

Плоский повітряний конденсатор зарядили і відключили від джерела напруги. Потім заповнили простір між обкладинками діелектриком з діелектричною проникністю ε = 2. Як при цьому змінилися: електроємність конденсатора, напруга на конденсаторі, поверхнева щільність заряду, напруженість електростатичного поля конденсатора, енергія конденсатора?

задача 14059

Різниця потенціалів між пластинами плоского повітряного конденсатора U = 22,6 B. Визначити різницю потенціалів, якщо в конденсатор вставили діелектричну пластину (ε = 3,6), яка щільно прилягає до обкладок конденсатора. Відповідь записати у вигляді числа з точністю 2 знаки після коми.

задача 14538

Два однакових плоских повітряних конденсатора з'єднані послідовно і підключені до джерела з постійною ЕРС. Як зміниться модуль напруженості електричного поля в першому конденсаторі, якщо простір між обкладинками другого конденсатора заповнити діелектриком з діелектричною проникністю ε = 2?

задача 14628

Між обкладками зарядженого плоского конденсатора поміщена пластина з діелектрика. Негативні заряди в діелектрику індукуються на його грані під номером …

задача 14824

Як зміниться напруга між обкладками конденсатора змінної ємності, приєднаного до джерела ЕРС, якщо: а) збільшити площу перекриття обкладок: б) зменшити відстань між обкладинками?

задача 14830

Скільки з наведених виразів представляють енергію плоского зарядженого конденсатора (в СІ)?

де S — площа обкладок, d — ширина зазору, q — модуль зарядів на обкладинках, σ — модуль поверхневих щільностей заряду на обкладинках.

задача 15058

На плоский повітряний конденсатор подали напругу U = 300 В і відключили від джерела. Потім, його занурили на 2/3 об'єму в гас (ε = 2). Яким буде напруга на зануреному конденсаторі? Площа обкладок S = 0,02 м2, а відстань між ними d = 1 мм.

задача 16229

У плоский повітряний конденсатор з площею обкладок S і відстанню між ними d вводиться паралельно обкладкам діелектрична пластинка товщини d1 < d. Діелектрична проникність пластинки дорівнює ε, площі обкладок і пластинки однакові і рівні S. Знайдіть ємність конденсатора з діелектричної платівкою.

задача 16706

Спочатку простір між обкладками плоского конденсатора заповнений повітрям, і напруженість поля в зазорі дорівнює Е0. Потім половину зазору, як показано на малюнку, заповнили однорідним ізотропним діелектриком з проникністю ε. Знайти модулі векторів Е і D в обох частинах зазору (1 і 2), якщо при введенні діелектрика: а) напруга між обкладками не змінювалося, б) заряди на обкладках залишалися незмінними.

задача 17309

Є заряджений плоский конденсатор. Зазор між обкладинками конденсатора заповнюється діелектриком з проникністю ε. Що відбувається при цьому з щільністю енергії w поля в зазорі, якщо конденсатор а) з'єднаний з джерелом напруги, б) відключений від джерела напруги?

задача 17772

Плоский повітряний конденсатор заряджається до різниці потенціалів U. Площа пластини конденсатора S, а відстань між пластинами l1. Яку роботу зроблять електричні сили, якщо відстань між обкладинками збільшити до l2, не відключаючи конденсатор від джерела? (Знайти два рішення).

задача 17968

Напруга на обкладинках конденсатора змінюються згідно із законом: U = 10e–100t·cos(104πt), В. Індуктивність контуру дорівнює 0,1 Гн. Записати рівняння коливань заряду на пластинах конденсатора і залежність магнітної енергії контуру від часу.

задача 20048

Енергія плоского повітряного конденсатора 0,4 нДж, різниця потенціалів на обкладках 60 В, площа пластин 1 см2. Визначити відстань між обкладинками, напруженість і об'ємну щільність енергії поля конденсатора.

задача 20776

Визначте максимальну силу струму зміщення Iсм max між пластинами плоского конденсатора, якщо заряд на обкладинках конденсатора змінюється за законом q = 50 sin 10

задача 20993

Вузький пучок електронів, що володіють швидкістю v = 2·104 км/с, проходить у вакуумі посередині між обкладинками плоского конденсатора. Яку найменшу різницю потенціалів потрібно прикласти до пластин, щоб електрони не вийшли з конденсатора? Відстань між пластинами d = 1 см, довжина їх l = 3 см.

задача 21023

Усередині плоского зарядженого конденсатора паралельно лініям напруженості електричного поля переміщується точковий заряд q на відстань Δr (Δr менше відстані між обкладинками, вважати Δr>0, якщо частка рухається в напрямку лінії напруженості). При цьому сили електричного поля вчиняють роботу, рівну А. Площа кожної обкладки дорівнює S, обкладки конденсатора притягуються з силою F. Визначити невідому величину.
S, см2F, мкНq, мкКлΔr, ммA, мкДж
273,92,6?-190

задача 21034

Плоский повітряний конденсатор з площею обкладок S = 150 см2 і відстанню між ними d = 6 мм заряджений до U = 400 В. Визначити, як зміняться електроємність і енергія конденсатора, якщо паралельно його обкладкам внести металеву пластину завтовшки а = 1 мм.

задача 21074

Визначити роботу, що здійснюються при розсовуванні обкладок плоского конденсатора площею S = 100 см2 кожна на відстань Δd = 1,5 см, за умови, що обкладки несуть заряд q1 = 0,4 мкКл и q2 = –0,4 мкКл.

задача 21077

Коливальний контур складається з котушки з індуктивністю L = 5 мГн і плоского конденсатора. Відстань між обкладинками конденсатора d = 4 мм, площа обкладок S = 2 см2 кожна, діелектрик — слюда (ε1 = 6,0). Як зміниться період коливань в контурі, якщо в якості діелектрика взяти ебоніт (ε2 = 2,6)?

задача 21199

Ємність плоского конденсатора 600 пФ. На скільки зміниться ємність, якщо між обкладинками ввести паралельно їм мідний лист товщиною, що дорівнює 1/4 відстані між обкладинками? Чи буде впливати на результат положення листа?

задача 21279

Плоский конденсатор заповнений однорідним середовищем з діелектричної проникністю ε і магнітною проникністю μ. Відстань між обкладинками конденсатора дорівнює h. Конденсатор підключений до джерела змінної напруги U = U0sin ωt. Амплітуда напруги U0 і частота ω відомі. Знайти швидкість змін напруженості магнітного поля в конденсаторі як функцію від часу (dH/dt).

задача 21495

Спочатку простір між обкладинками плоского конденсатора заповнений повітрям і напруженість поля в зазорі дорівнює Е0. Потім половину зазору паралельно обкладкам заповнили однорідним ізотропним діелектриком з проникністю ε. Знайти модулі векторів Е і D в обох частинах зазору, якщо при введенні діелектрика: а) напруга між обкладками не змінювалася; б) заряди на обкладинках залишалися незмінними.

задача 21503

Спочатку простір між обкладинками плоского конденсатора заповнений повітрям, і напруженість поля в зазорі дорівнює Е0. Потім половину зазору, як показано на малюнку, заповнили однорідним ізотропним діелектриком з проникністю ε. Знайти модулі векторів Е і D в обох частинах зазору (1 і 2), якщо при введенні діелектрика: а) напруга між обкладками не змінювалася; б) заряди на обкладинках залишалися незмінними.

задача 21627

Спочатку простір між обкладинками плоского конденсатора заповнений повітрям і напруженість поля в зазорі дорівнює Е0. Потім половину зазору, прилеглого до однієї з пластин, заповнили ізотропним діелектриком з проникністю ε. Знайти модулі векторів Е1, Е2 і D1, D2 в обох частинах зазору, якщо при введенні діелектрика заряди на обкладинках залишалися незмінними.

задача 21951

Відстань між обкладинками плоского конденсатора d = 0,94·10–3 м. Напруженість електричного поля між обкладками Е = 0,93·105 В/м. З негативної обкладки запускають позитивний заряд q = 1 мікрокулон масою m = 100 мікрограмів з початковою швидкістю 98 м/с. На якій максимально можливій відстані від точки старту заряд повернеться на негативну обкладку? Впливом сили тяжіння знехтувати.

задача 22786

Плоский конденсатор складається з двох шарів діелектрика - скла товщиною d1 = 12 мм і порцеляни товщиною d2 = 6 мм. Площа обкладання конденсатора S = 1500 см2. Конденсатор підключили до джерела постійного струму з напругою U = 1800 В. Знайти: 1) електроємність конденсатора; 2) вектор електричного зміщення, напруженість електричного поля і падіння напруги в кожному шарі.

задача 24668

Площа обкладки конденсатора S. Простір між обкладками заповнено двошаровим діелектриком. Діелектрична проникність та товщина першого шару рівні ε1 і d1, другого – ε2 і d2. Визначити ємність конденсатора С.

задача 24887

У плоский повітряний конденсатор з площею обкладок S та відстанню d між ними вставлена паралельно обкладкам металева пластинка, площа якої дорівнює площі обкладок. Визначити ємність С конденсатора після внесення пластинки, якщо її товщина набагато менша за d і розташована вона на відстані l від однієї з обкладок конденсатора.

задача 60173

Плоский повітряний конденсатор зарядили і відключили від джерела напруги. Потім площу перекриття його обкладок збільшили в 2 рази. Як при цьому змінилися: сила взаємодії між обкладинками; енергія конденсатора; об'ємна щільність енергії електростатичного поля?

задача 60461

Конденсатор ємністю 0,6 мкФ, заряджений до різниці потенціалів 200 В, з'єднують паралельно з конденсатором ємністю 0,4 мкФ, різниця потенціалів між обкладинками якого дорівнює 300 В. Визначити ємність такої батареї конденсаторів, різницю потенціалів на її затискачах і запасену в ній енергію.

задача 70031

Між обкладинками плоского конденсатора, зарядженого до різниці потенціалів 1,5 кВ, затиснута парафінова пластинка (ε = 2) товщиною 5 мм. Визначити поверхневу щільність зв'язаних зарядів на парафіні.

Другие предметы