обкладки ємність плоского конденсатора товщина відстань між пластинами напруга поля

обкладки ємність плоского конденсатора товщина відстань між пластинами напруга поля


задача 10557

Ідеальний коливальний контур складається з котушки (без сердечника) та повітряного конденсатора. Котушка довжиною 52 см і з площею поперечного перерізу 4 см2 має 750 щільно навитих витків. Площа кожної пластини конденсатора дорівнює 85 см2, а відстань між пластинами - 5,8 мм. У момент підключення конденсатора до котушки напруга на пластинах конденсатора максимальна і дорівнює 15 В. 1) Визначити період коливань заряду на пластинах конденсатора. 2) Знайти значення сили струму в ланцюзі в моменти часу Т/2 і Т/8. 3) Побудувати графік залежності напруги на обкладках конденсатора від часу.

задача 11069

Плоский конденсатор з різницею потенціалів на обкладках U = 100В розташований в магнітному полі з індукцією B = 0,5 Тл так, що вектор індукції B паралельний пластинам конденсатора. Якою має бути відстань між пластинами, щоб заряджена частка, рухаючись всередині конденсатора перпендикулярно електричному й магнітному полям зі швидкістю v = 103 м/с, не відхилялася від прямолінійного руху.

задача 11389

У плоскому конденсаторі діелектриком є платівка товщиною d = 3 мм з діелектричною проникністю ε = 6 і кутом діелектричних втрат δ = 7'. Площа обкладок з обох сторін у сумі дорівнює 300 см2. Визначте величину втрат потужності в конденсаторі при робочій напрузі U = 1 кВ (ефективне значення) і частотах f1 = 50 Гц, f2 = 50 МГц. Поверхневим витоком між обкладинками конденсатора знехтуйте, наближено вважайте, що характеристики діелектрика не залежать від частоти.

задача 11911

Плоский повітряний конденсатор електроємністю С = 1,11 нФ заряджений до різниці потенціалів U = 300 В. Після відключення від джерела струму відстань між пластинами конденсатора було збільшено вп'ятеро. Визначити: l) різницю потенціалів U на обкладинках конденсатора після їх розсування; 2) роботу А зовнішніх сил щодо розсовуванню пластин.

задача 12636

Є плоский конденсатор, різниця потенціалів між пластинами якого Δφ, а відстань між ними d. Діелектриком між обкладинками конденсатора служить вакуум. Від пластин конденсатора по одній силовій лінії одночасно почали рухатися протон і електрон. На якій відстані від негативної пластини вони зустрінуться? Маса протона у 1840 разів більше маси електрона, заряди електрона і протона по абсолютній величині рівні.

задача 12637

Використовуючи дані попередньої задачі, визначити напруженість і потенціал поля, створюваного зарядами q1 і q2, у точці, яка знаходиться на відстані 20 см від кожного заряду.
Дані попередньої задачі: q1 = –q2 = e = 1,6·10–19 Кл, ε = 1.
Попередня задача: Є плоский конденсатор, різниця потенціалів між пластинами якого Δφ, а відстань між ними d. Діелектриком між обкладинками конденсатора служить вакуум. Від пластин конденсатора по одній силовій лінії одночасно почали рухатися протон і електрон. На якій відстані від негативної пластини вони зустрінуться? Маса протона у 1840 разів більше маси електрона, заряди електрона і протона по абсолютній величині рівні.

задача 12927

Усередині плоского зарядженого конденсатора паралельно лініям напруженості електричного поля переміщується точковий заряд q на відстань Δr (Δr менше відстані між обкладинками, вважати Δr> 0, якщо частка рухається в напрямку лінії напруженості). При цьому сили електричного поля здійснюють роботу, рівну А. Площа кожної обкладки дорівнює S, обкладки конденсатора притягуються з силою F. Визначити невідому величину.
S, см2F, мкНq, мкКлΔr, ммA, мкДж
?3,8-1,34,2-130

задача 13252

Плоский повітряний конденсатор зарядили і відключили від джерела напруги. Потім заповнили простір між обкладинками діелектриком з діелектричною проникністю ε = 2. Як при цьому змінилися: електроємність конденсатора, напруга на конденсаторі, поверхнева щільність заряду, напруженість електростатичного поля конденсатора, енергія конденсатора?

задача 14059

Різниця потенціалів між пластинами плоского повітряного конденсатора U = 22,6 B. Визначити різницю потенціалів, якщо в конденсатор вставили діелектричну пластину (ε = 3,6), яка щільно прилягає до обкладок конденсатора. Відповідь записати у вигляді числа з точністю 2 знаки після коми.

задача 14538

Два однакових плоских повітряних конденсатора з'єднані послідовно і підключені до джерела з постійною ЕРС. Як зміниться модуль напруженості електричного поля в першому конденсаторі, якщо простір між обкладинками другого конденсатора заповнити діелектриком з діелектричною проникністю ε = 2?

задача 14628

Між обкладками зарядженого плоского конденсатора поміщена пластина з діелектрика. Негативні заряди в діелектрику індукуються на його грані під номером …

задача 14824

Як зміниться напруга між обкладками конденсатора змінної ємності, приєднаного до джерела ЕРС, якщо: а) збільшити площу перекриття обкладок: б) зменшити відстань між обкладинками?

задача 14830

Скільки з наведених виразів представляють енергію плоского зарядженого конденсатора (в СІ)?

де S — площа обкладок, d — ширина зазору, q — модуль зарядів на обкладинках, σ — модуль поверхневих щільностей заряду на обкладинках.

задача 15058

На плоский повітряний конденсатор подали напругу U = 300 В і відключили від джерела. Потім, його занурили на 2/3 об'єму в гас (ε = 2). Яким буде напруга на зануреному конденсаторі? Площа обкладок S = 0,02 м2, а відстань між ними d = 1 мм.

задача 16229

У плоский повітряний конденсатор з площею обкладок S і відстанню між ними d вводиться паралельно обкладкам діелектрична пластинка товщини d1 < d. Діелектрична проникність пластинки дорівнює ε, площі обкладок і пластинки однакові і рівні S. Знайдіть ємність конденсатора з діелектричної платівкою.

задача 16706

Спочатку простір між обкладками плоского конденсатора заповнений повітрям, і напруженість поля в зазорі дорівнює Е0. Потім половину зазору, як показано на малюнку, заповнили однорідним ізотропним діелектриком з проникністю ε. Знайти модулі векторів Е і D в обох частинах зазору (1 і 2), якщо при введенні діелектрика: а) напруга між обкладками не змінювалося, б) заряди на обкладках залишалися незмінними.

задача 20048

Енергія плоского повітряного конденсатора 0,4 нДж, різниця потенціалів на обкладках 60 В, площа пластин 1 см2. Визначити відстань між обкладинками, напруженість і об'ємну щільність енергії поля конденсатора.

задача 60173

Плоский повітряний конденсатор зарядили і відключили від джерела напруги. Потім площу перекриття його обкладок збільшили в 2 рази. Як при цьому змінилися: сила взаємодії між обкладинками; енергія конденсатора; об'ємна щільність енергії електростатичного поля?

задача 60461

Конденсатор ємністю 0,6 мкФ, заряджений до різниці потенціалів 200 В, з'єднують паралельно з конденсатором ємністю 0,4 мкФ, різниця потенціалів між обкладинками якого дорівнює 300 В. Визначити ємність такої батареї конденсаторів, різницю потенціалів на її затискачах і запасену в ній енергію.

задача 70031

Між обкладинками плоского конденсатора, зарядженого до різниці потенціалів 1,5 кВ, затиснута парафінова пластинка (ε = 2) товщиною 5 мм. Визначити поверхневу щільність зв'язаних зарядів на парафіні.