частка рухається постійна швидкість маса спокою стан пройти шлях початок знайти

частка рухається постійна швидкість маса спокою стан пройти шлях початок знайти


задача 10370

Частка рухається зі швидкістю v = с/3, де с — швидкість світла у вакуумі. Яку частку енергії спокою становить кінетична енергія частинки?

задача 10849

При якій швидкості β в долях швидкості світла маса будь-якої частинки речовини в n = 5 разів більше маси спокою?

задача 10853

Частка рухається зі швидкістю v = 1/2 с (где с — швидкість світла у вакуумі). Яку частку енергії спокою становить кінетична енергія частинки?

задача 11270

З якою швидкістю рухається частинка, якщо її маса в три рази більше маси спокою?

задача 11879

Матеріальна точка масою m = 25 кг почала рух зі стану спокою по горизонтальній прямій під дією сили F = 20t, яка спрямована по тій же прямій. Визначити шлях, пройдений точкою за 4 с.

задача 13046

Частка масою m рухається під дією сили F = F0 cos ωt (где F0 і ω - деякі сталі. Визначте положення частки, тобто висловіть її радіус-вектор r як функцію часу, якщо в початковий момент часу t = 0 , r(0) = 0 и v(0) = 0.

задача 13096

Тіло масою m = 70 кг рухається під дією постійної сили F = 63 H. Визначити, на якому шляху s швидкість цього тіла зросте в n = 3 рази порівняно з моментом часу, коли швидкість тіла дорівнювала v0 = 1,5 м/с.

задача 13347

Навантажена піском залізнична платформа з початковою масою m0 починає рух зі стану спокою під дією постійної сили тяги F. Через отвір в дні платформи висипається пісок з постійною швидкістю μ кг/с. Визначити v(t), тобто залежність швидкості платформи від часу.

задача 13465

Частка маси m0 = 1,6·10–24 г починає рухатися під дією постійної по модулю і напрямку сили F = 4,8·10–20 Н. Як будуть змінюватися з часом імпульс частинки, її швидкість і кінетична енергія, якщо час дії сили не обмежений? Побудувати графіки залежності цих величин від часу. Точність розрахунку повинна бути близько 6%.

задача 13835

Човен загальною масою 150 кг і довжиною 2 м знаходиться в стані спокою на поверхні ставка на відстані 0,7 м від берега і розгорнута до нього носом. Людина масою 70 кг переходить з носа човна на корму. Чи причалить човен до берега?

задача 15035

Тіло починає обертання зі стану спокою з постійним кутовим прискоренням 3 с–2. Через якийсь час точка, що належить цьому тілу, матиме прискорення, спрямоване під кутом 45° до її швидкості?

задача 15336

Частка рухається уздовж осі Х за законом Х = –19 + 20t – t2. По якій формулі можна обчислити шлях, пройдений частинкою за час t = 10 с.

задача 15745

На скільки збільшиться маса α-частинки при прискоренні її від початкової швидкості, рівної нулю, до швидкості, що дорівнює 0,9 швидкості світла?

задача 15897

Визначте повну енергію і імпульс електрона, якщо в результаті розгону його зі стану спокою маса електрона зросла на 2m.

задача 16084

Яку роботу необхідно здійснити, щоб швидкість частинок з масою спокою m0 змінилася від 0,6с до 0,8с? Порівняти отриманий результат зі значенням роботи, обчисленим за класичною формулою.

задача 16824

Починаючи з якої швидкості стає помітним скорочення лінійних розмірів рухомих частинок, які можуть бути виміряні з точністю до 5%?

задача 17981

Частка рухається по прямій з прискоренням a = –1,5, м/с2, де V — модуль швидкості частинки. Початкова швидкість V0 = 25 м/с. Знайти час руху частинки до її зупинки.

задача 18289

З якою швидкістю має рухатися частка, щоб її повна енергія збільшилася в 3 рази, якщо початкова швидкість частинки 1/5с (с — швидкість світла)?

задача 19185

Псі-функція деякої частки має вигляд: ψ = А·ехр(–r/а)/r, де r — відстань частинки від силового центру, а — константа. Знайти: а) значення константи A; б) середню відстань <r> частинки від центру.

задача 19270

Швидкість частинки змінюється відповідно до рівняння v = At + B, де А = 2 м/с2, В = 30 м/с. Обчислити шлях s, який проходить частинка протягом перших 10 с руху. Вважати, що в початковий момент часу s = 0.

задача 19274

Частинка з масою m0, яка знаходиться в спокої, розпадається на дві частинки з масами m1 і m2. Визначити кінетичні енергії Т1 і Т2 частинок в системі спокою первинної частки.

задача 19292

Визначте роботу сили тяжіння, що діє на кулю в одному з дослідів, при її русі вниз зі стану спокою до удару.

задача 19549

Частинка з масою спокою m0 в момент t = 0 починає рухатися під дією постійної сили F. Знайти залежність від часу t швидкості частинки і пройденого нею шляху.

задача 20155

Автомобіль масою 2000 кг, рухаючись зі стану спокою по горизонтальному шляху, через 10 с від початку руху досяг швидкості 20 м/с. Коефіцієнт опору дорівнює 0,1. Визначити силу тяги двигуна.

задача 20385

На малюнку зображено зміну стану постійної маси ідеального газу. Температура газу в стані 1 рівні 7°С. Яка температура відповідає стану 2?

задача 20404

Частка починає рухатися по прямій лінії зі стану спокою з постійним прискоренням. У момент часу t1 = 3 с частка досягає точки А. Відстань між часткою і точкою А за секунду до перетину часткою точки А дорівнює s = 1 м. Знайдіть швидкість частинки ν в точці А.

задача 20926

Над часткою масою m, що рухалася зі швидкістю c/2, була здійснена робота A = mc2 (с — швидкість світла). Визначити її кінцевий імпульс.

задача 21901

Частка рухається зі швидкістю v = 1/2c (де c – швидкість світла у вакуумі). Яку частку енергії спокою становить кінетична енергія частинки?

задача 24085

Частка масою m починає рухатися під дією постійної за величиною та напрямом сили F. Визначте відстань, пройдену часткою за час, за який швидкість частки досягне значення v = 0,8с.

задача 24103

Визначити мінімальне значення швидкості, при якій відносна помилка, що допускається в результаті заміни маси m масою спокою, не перевищить 1%.

задача 24434

Людина штовхає газонокосарку масою 18 кг із постійною силою 90 Н, спрямованою вздовж ручки, розташованої під кутом 30° до горизонту. Газоно-косарка рухається із постійною швидкістю. Обчислити величину сили, яку людина повинна прикласти до газонокосарки, щоб розігнати її зі стану спокою до швидкості 4 км/год за 2,5 секунди.

задача 25059

Частка рухається зі швидкістю c/4, де c — швидкість світла у вакуумі. Яку частку енергії спокою становить кінетична енергія частки?

задача 25939

Визначити мінімальне значення швидкості, при якій відносна помилка, що допускається в результаті заміни маси m масою спокою, не перевищить 1%.

задача 26044

Частинка рухається зі швидкістю V = 1ex+2tey+3t2ez (м/с). Знайти: а) Переміщення Δr частинки за перші 2 секунди її руху; б) Модуль швидкості V в момент t = 2c.

задача 26318

У скільки разів зміниться повна енергія частинки, якщо її швидкість зміниться з 0,5c до 0,9c? (c - швидкість світла).

Задача 26590

Тіло масою m = 12 кг зі стану спокою рухається по горизонтальній прямій під дією сили F = 0,6t, яка спрямована по тій же прямій. Визначити шлях, пройдений тілом після закінчення 10 с після початку руху.

задача 40206

Частка рухається зі швидкістю v = 0,8 с. У скільки разів маса рухомої частки більше її маси спокою?

задача 40520

Частка рухається відповідно до рівнянь х = vt, у = at2 + bt, z = сt2, де a, b, c, v — сталі. Визначити швидкість частки v1, її прискорення a1 і модуль переміщення r за перші t секунд руху.

задача 40550

Частка маси m в момент t = 0 починає рухатися під дією сили = 0·cosωt, де 0 і ω — сталі. Скільки часу частка буде рухатися до першої зупинки? Який шлях вона пройде за цей час?

задача 40803

Частка рухається зі швидкістю, яка дорівнює половині швидкості світла. У скільки разів маса рухомої частки більше маси спокою?

Другие предметы