маса молекули тиск гелію газ знаходиться визначити температуру знайти

маса молекули тиск гелію газ знаходиться визначити температуру знайти


задача 10597

Балон ємністю V = 30 л містить суміш водню і гелію при температурі T = 300 К і тиску p = 0,8 МПа. Маса суміші m = 24 г. Визначити масу m1 водню і масу m2 гелію.

задача 10598

У балоні ємністю V = 11,2 л знаходиться водень за нормальних умов. Після того як у балон було додатково введено деяку кількість гелію, тиск р в балоні зріс до р = 0,15 МПа, а температура не змінилася. Визначити масу гелію, введеного в балон.

задача 10624

Знайти відношення Cp/Cv для суміші газів, що складається з гелію масою m1 = 10 г і водню масою m2 = 4 г.

задача 11455

Який обсяг V займає суміш газів — азоту масою m1 = 1 кг і гелію масою m2 = 1 кг — при нормальних умовах?

задача 11483

Визначити середнє значення <ε> повної кінетичної енергії однієї молекули гелію, кисню і водяної пари при температурі T = 400 К.

задача 11570

Обчислити теплопровідність λ гелію за нормальних умов.

задача 12048

Гелій знаходиться при температурі 27°С. Кінетична енергія хаотичного руху всіх молекул газу становить 10 Дж. Визначити повне число молекул газу.

задача 12583

Визначити тиск суміші, що складається з водню масою 1 г і гелію масою 20 г при температурі мінус -7 ° С. Суміш газів знаходиться в балоні ємністю 5 л.

задача 14681

Газова суміш містить ν1 = 2 моль гелію і ν2 = 3 моль водню. Визначити питому теплоємність cр уд. такої суміші. M1 = 4·10–3 кг/моль (гелій); M2 = 2·10–3 кг/моль (водень).

задача 14740

Гелій масою m = 0,5 г, знаходиться у балоні місткістю V = 20 л. Визначити середню довжину вільного пробігу λ атомів гелію. Ефективний діаметр d атомів гелію дорівнює 0,22 нм, молярна маса М = 4·10–3 кг/моль. Знайти залежність коефіцієнта теплопровідності x від тиску р при Т = const.

задача 15317

Знайдіть відносне число молекул Δn/n гелію, швидкості яких лежать в інтервалі від v1 = 1990 м/c до v2 = 2010 м/с при температурі 300 К.

задача 15470

Знайти енергію зв'язку W ядра атома гелію 2He4.

задача 15573

Знайти відношення cp/cv для суміші газів, що складається з m1 = 20 г гелію і m2 = 8 г водню.

задача 16323

Визначити щільність суміші 4 г гелію і 32 г кисню при температурі 300 К і тиску 100 кПа.

задача 16367

Посудина об'ємом V = 20 л містить суміш водню і гелію при температурі t = 20 °С і тиску р = 2,0 атм. Маса суміші m = 5,0 м. Знайти відношення маси водню до маси гелію в даній суміші.

задача 16430

У посудині об'ємом 4 літри знаходиться гелій 100 кПа при 200 К, а в посудині об'ємом 5 літрів неон при тиску 200 кПа і температурі 500 К. Визначити температуру газів в судинах при з'єднанні їх трубкою.

задача 16453

Суміш водню і гелію знаходиться при температурі Т = 300 К. Визначте, при якому значенні швидкості молекул значення максвелівскої функції розподілу за швидкостями f(v) будуть однаковими для обох газів?

задача 17254

Скільки тепла виділяється при утворенні одного грама гелію-3 з дейтерію? Яка маса кам'яного вугілля еквівалентна в тепловому відношенні отриманій величині?

задача 17598

Середня довжина вільного пробігу атомів гелію при нормальних умовах <λ> = 180 нм. Визначити коефіцієнт теплопровідності гелію при даних умовах.

задача 17900

В посудині ємністю 500 см3 знаходиться газ при температурі 47°С. Через витік газу з колби просочилося 1021 молекул. Наскільки знизився тиск газу в посудині?

задача 17901

В посудині ємністю 200 см3 знаходиться газ при температурі 47°С. Через витік газу з колби просочилося 1021 молекул. Наскільки знизився тиск газу в посудині?

задача 18301

У балоні об'ємом 2 л знаходиться гелій. Внутрішня енергія гелію дорівнює 300 Дж. Визначте тиск в посудині. Відповідь висловіть в кілопаскалях.

задача 19622

Визначити щільність суміші 4 г гелію і 32 г кисню при температурі 7°С і тиску 100 кПа.

задача 19729

Знайти щільність гелію при температурі 400 К і тиску 2·106 Па.

задача 20511

У трьох однакових посудинах при рівних умовах знаходиться однакова кількість водню, гелію і азоту. Розподіл молекул гелію буде описувати крива під номером ... .

задача 20580

Залежність тиску Р ідеального газу в зовнішньому однорідному полі сили тяжіння від висоти для різних температур представлені на малюнку. Для цих функцій вірними є твердження, що 1) температура Т1 нижче температури Т2; 2) залежність тиску ідеального газу від висоти визначається не тільки температурою газу, але і масою молекул; 3) температура Т1 вище температури Т2; 4) тиск газу на висоті h дорівнює тиску на "нульовому рівні", якщо температура газу прагне до абсолютного нуля.

задача 20590

Залежність концентрації молекул одного і того ж ідеального газу в зовнішньому однорідному полі сили тяжіння від висоти для двох різних температур (Т2 > Т1) представлена на малюнку ... .

задача 20593

На малюнку представлена залежність концентрації молекул n одного і того ж ідеального газу в зовнішньому однорідному полі сили тяжіння від висоти h для двох різних температур. Якому співвідношенню задовольняють температури газів: 1) T1 > T2; 2) T1 < T2; 3) T1 = T2.

задача 20594

Залежність концентрації молекул одного і того ж ідеального газу в зовнішньому однорідному полі сили тяжіння від висоти для двох різних температур (Т2 > Т1) представлена на рисунке ... .

задача 21324

Гелій масою m при температурі T розширюється в n = 2,5 рази при постійному тиску за рахунок припливу ззовні кількості теплоти Q. Робота розширення газу дорівнює А, зміна внутрішньої енергії — ΔU = 6226,2 Дж. Знайти m, Q, A.

задача 21718

У балоні об'ємом 22,4 л знаходиться водень при нормальних умовах. Після того як в балон було додатково введено деяку кількість гелію, тиск в балоні зріс до 0,25 МПа, а температура не змінилася. Визначити масу гелію, введеного в балон.

задача 21868

Знайти число молекул гелію в 1 см3, швидкості яких лежать в інтервалі від 2,39·103 м/с до 2,61·103 м/с. Температура гелію 690°С, його щільність 2,16×10–4 кг/м3.

задача 22116

У закритій посудині знаходиться ν = 3 моля гелію при температурі t = 27 °С. На скільки відсотків збільшиться тиск в посудині, якщо газу надати кількість теплоти Q = 3 Дж.

задача 22124

Газ масою 10 кг, молекули якого складаються з атомів водню і вуглецю, містить 3,76·1026 молекул. Визначити масу атомів вуглецю і водню, що входять в молекулу цього газу.

задача 22808

Знайти середню довжину вільного пробігу молекул гелію при тиску 1 Па і температурі 100 К.

задача 40661

Визначити об'ємну щільність кінетичної енергії молекул гелію, що знаходяться в посудині під тиском 3·104 Па.

задача 50269

Суміш азоту і гелію при температурі 27 °С знаходиться під тиском Р = 1,3·102 Па. Маса азоту становить 70% від загальної маси суміші. Знайти концентрацію молекул кожного з газів.

задача 50280

Визначити середню довжину вільного пробігу молекул гелію при температурі 100° С і тиску 760 мм. рт. ст., якщо за цих умов коефіцієнт внутрішнього тертя для нього дорівнює 1,3·10–4 Па·c.

задача 50340

Обчислити температуру, при якій енергія теплового руху молекул гелію буде достатньою чекаючи того, щоб молекули подолали силу земного тяжіння і назавжди покинули планету.

задача 50345

Визначити тиск суміші, що складається з водню масою 1 г і гелію масою 20 г при температурі мінус 7 °С. Суміш газів знаходиться в балоні ємністю 5 л.

задача 50349

Яка маса гелію потрібна для наповнення оболонки повітряної кулі об'ємом V = 10 м3 при температурі T = 300 К і нормальному тиску? Яким стане об'єм гелію на висоті, де тиск становить 13,32·103 Па, а температура 223 К?

задача 50373

У промисловій ємності об'ємом 200 л знаходиться гелій при тиску 100 кПа і температурі 290 К. У ємність додали гелій, при цьому його тиск підвищився до 300 кПа, а температура — до 320 К. На скільки збільшилася маса гелію?

задача 50392

Визначити середню довжину вільного пробігу молекул гелію в умовах, коли щільність гелію ρ = 2,1·10–2 кг/м3.

задача 50392

Яка середня довжина вільного пробігу молекул гелію за умови, що щільність гелію ρ = 2,1·10–2 кг/м3.

задача 50416

Який об'єм займає суміш газів, що складається з азоту масою 1 кг і гелію масою 1 кг, при температурі 300 К і тиску 1 атм.?

задача 50440

Гелій масою m = 20 г, що міститься в циліндрі під поршнем, дуже повільно переводять зі стану 1 (p1 = 0,41 МПа, V1 = 32 дм3) в состояние 2 (p2 = 1,6 МПа, V2 = 9 дм3). Яка кількість теплоти Q передається газу при цьому, якщо графік залежності тиску від об'єму є пряма лінія?

задача 50444

Скільки атомів міститься в газах масою 1 г кожен: 1) гелії; 2) кисні; 3) фторі?

задача 50465

Гелій знаходиться в закритій посудині об'ємом 2 л з температурою 20° С і тиском 105 Па. Яку кількість теплоти необхідно повідомити гелію, щоб його температура підвищилася до 50° С? Який встановиться тиск гелію?

задача 90131

У однозарядному іоні гелію електрон перейшов з третього енергетичного рівня на перший. Визначити довжину хвилі λ випромінювання, випущеного іоном гелію.

Другие предметы